BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 800/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ CỦA CÁC TỔ NGHIỆP VỤ THUỘC BẢO HIỂMXÃ HỘI HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH.

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảohiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-BHXH ngày 28/01/2015của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Tổ Nghiệp vụ là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hộihuyện, quận, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện) thuộcBảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảohiểm xã hội tỉnh) có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện thực hiệnnhiệm vụ theo lĩnh vực chuyên, môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và củaBảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Tổ Nghiệp vụ chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diệncủa Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Nghiệp vụ

1. Nhiệm vụ chung

a) Đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửađổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảohiểm thất nghiệp.

b) Tham gia các đoàn thanh tra liên ngành, kiểm travề lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp vớicác đơn vị liên quan giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theoquy định.

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện côngtác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộclĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chứcnăng, nhiệm vụ được giao.

d) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cảicách hành chính, phòng chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; ápdụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

đ) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáotheo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tintrong lĩnh vực được giao.

e) Quản lý viên chức và tài sản của Tổ Nghiệp vụtheo quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn đối với từng Tổ Nghiệp vụ

Ngoài những nhiệm vụ chung, Tổ Nghiệp vụ thực hiệncác nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

2.1. Tổ Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

a) Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện dựtoán thu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia, kế hoạch thu nợ đối với các tổchức, cá nhân nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tổ chứcthực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

b) Tổ chức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảohiểm thất nghiệp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định của phápluật và theo phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

c) Kiểm tra, đối chiếu danh sách các đối tượng thamgia và tổng hợp báo cáo số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thấtnghiệp.

d) Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việcđóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khi tổ chức, cá nhântham gia yêu cầu theo quy định của pháp luật, đồng thời cung cấp đầy đủ và kịpthời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩmquyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc khởikiện các tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếthuộc thẩm quyền của Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Bảo hiểmxã hội huyện giao.

2.2. Tổ Cấp sổ, thẻ và Kiểm tra

a) Xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm; dự toánphôi sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

b) Tổ chức kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, dữ liệu thu bảohiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức thực hiện cấp sổ bảohiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và ghi xác nhận quá trình tham gia của người laođộng theo quy định.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giảiquyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xãhội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểmy tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hộiViệt Nam.

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chứckiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vàcông tác chi trả bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Bảo hiểmxã hội huyện giao.

2.3. Tổ Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

a) Tổ chức thực hiện giải quyết các chế độ bảo hiểmxã hội; quản lý các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệptheo đúng quy định của pháp luật và của Ngành.

b) Cấp và quản lý giấy xác nhận thời gian đóng bảohiểm thất nghiệp chưa hưởng; cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảohiểm xã hội.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Bảo hiểmxã hội huyện giao.

2.4. Tổ Tiếp nhận & Quản lý hồ sơ

a) Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giảiquyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội huyệntheo quy định.

b) Tổ chức thực hiện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ liênquan đến việc tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các tổ chức,cá nhân theo quy định.

c) Chuyển hồ sơ tiếp nhận đến các đơn vị chuyênmôn, nghiệp vụ liên quan giải quyết và nhận lại kết quả giải quyết từ các đơn vịđể trả lại cho các tổ chức, cá nhân; theo dõi, đôn đốc các đơn vị chuyên môn thựchiện đúng quy định.

d) Hướng dẫn, tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tụchồ sơ, chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo yêu cầu của tổ chức,cá nhân.

đ) Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu theoquy định.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Bảo hiểmxã hội huyện giao.

2.5. Tổ Kế toán - Chi trả và Giám định bảo hiểmy tế

a) Tham mưu giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện kýhợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế có đủ điều kiện, tiêu chuẩnchuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp; giám sát việc thực hiện hợp đồng, cung cấpdịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểmy tế; chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

b) Tổ chức thực hiện quy trình giám định bảo hiểm ytế theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

c) Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nướcchuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảohiểm thất nghiệp.

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựngdự toán chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi quản lýbộ máy hàng năm; phối hợp xây dựng dự toán thu.

đ) Thẩm định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế;thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh đối với các cơ sở khám, chữa bệnh bảohiểm y tế và người có thẻ bảo hiểm y tế.

e) Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính,các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản;phát hiện và ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

g) Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu,đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định tài chính, kế toáncủa đơn vị.

h) Tổ chức thực hiện công tác chi trả các chế độ bảohiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; từ chối việcđóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệpkhông đúng quy định.

i) Quản lý và sử dụng, hạch toán kế toán các nguồnkinh phí và tài sản theo phân cấp.

k) Tham mưu việc tổ chức thực hiện ký hợp đồng vớicác tổ chức, cá nhân làm đại lý chi bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

l) Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ về tài chính, kếtoán cho các tổ chức, cá nhân tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảohiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

m) Phân loại, sắp xếp chứng từ, sổ sách kế toántheo đúng quy định của Nhà nước và của Ngành.

n) Tổ chức thực hiện giải quyết các chế độ và quảnlý các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật vàcủa Ngành.

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Bảo hiểmxã hội huyện giao.

2.6. Tổ Thu - Cấp sổ, thẻ và Kiểm tra

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tạiKhoản 1 và Điểm 2.1, Điểm 2.2 Khoản 2 Điều này.

2.7. Tổ Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hộivà Tiếp nhận & Quản lý hồ sơ

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tạiKhoản 1 và Điểm 2.3, Điểm 2.4 Khoản 2 Điều này.

Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành

1. Các Tổ Nghiệp vụ quy định tại Điều 2 do Tổ trưởngquản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Tổ trưởng chịu trách nhiệm trướcGiám đốc Bảo hiểm xã hội huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổ.Giúp Tổ trưởng có các Phó Tổ trưởng. Tổ trưởng và Phó Tổ trưởng do Giám đốc Bảohiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động theo tiêu chuẩn chức danh vàquy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định.

2. Số lượng Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ không quá 03người, được quy định cụ thể theo văn bản quy định về cơ cấu cán bộ quản lý củaBảo hiểm xã hội Việt Nam.

3. Viên chức thuộc Tổ Nghiệp vụ có trách nhiệm thựchiện nhiệm vụ do Tổ trưởng giao; chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng, trước Giám đốcBảo hiểm xã hội huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

4. Biên chế của các Tổ Nghiệp vụ do Giám đốc Bảo hiểmxã hội huyện quyết định theo quy định hiện hành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vàBảo hiểm xã hội tỉnh trong tổng số biên chế được giao của Bảo hiểm xã hội huyện.

Điều 4. Trách nhiệm của Tổ trưởng

1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định đốivới Tổ Nghiệp vụ.

2. Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp vớicác đơn vị trong và ngoài Ngành có liên quan để tổ chức thực hiện các nhiệm vụthuộc chức năng, quyền hạn của Tổ Nghiệp vụ.

3. Tổ trưởng phân công hoặc ủy quyền cho Phó Tổ trưởnggiải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng chịutrách nhiệm trước Tổ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Tổ trưởngphải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Tổ trưởng được phân công hoặc ủyquyền giải quyết.

4. Tổ trưởng trực tiếp quản lý và phân công nhiệm vụđối với viên chức thuộc Tổ; đôn đốc, kiểm tra viên chức thực hiện quy chế làmviệc của Bảo hiểm xã hội huyện.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểmxã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vàGiám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 5
- HĐQL (để b/c)
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB (10b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh