UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 800/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 17 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 03THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG;01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀCÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệtại Tờ trình số 08/TTr-SKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2013 và Chánh Văn phòng Uỷ bannhân dân tỉnh tại Tờ trình số 627/TTr-VPUBND ngày 15 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03thủ tục hành chính mới ban hành; 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổsung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoahọc và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệtỉnh Bến Tre có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHCao Văn Trọng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNHĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theoQuyết định số 800/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦTỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực thanh tra khoa học và công nghệ

01

Thủ tục tiếp nhận, xử lý giải quyết tố cáo về khoa học và công nghệ

02

Thủ tục tiếp nhận, xử lý giải quyết khiếu nại lần đầu về khoa học và công nghệ

03

Thủ tục tiếp nhận, xử lý giải quyết khiếu nại lần hai về khoa học và công nghệ

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổsung

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân

01

180559

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X quang chẩn đoán trong y tế)

Sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

02

060457

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba)

Sửa đổi, bổ sung

03

136285

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba)

Sửa đổi, bổ sung

04

060373

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất)

Sửa đổi, bổ sung

05

060228

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất)

Sửa đổi, bổ sung

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

01

066374

Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại tố cáo về khoa học và công nghệ

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại và Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

Lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ