UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 801/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 17 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 25THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG,03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂTHAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thaovà Du lịch tỉnh Bến Tre tại Tờ trình số 66/TTr-SVHTTDL ngày 03 tháng 5 năm 2013 vàChánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trìnhsố 615/TTr-VPUBND ngày 14 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 25thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch tỉnh Bến Tre (kèm theo danh mục).

Điều 2. Giámđốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. ChánhVăn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịchtỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHCao Văn Trọng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢCSỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦASỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theoQuyết định số 801/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH

1. Thủ tục hành chính ban hành mới và sửa đổi,bổ sung

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực Văn hóa

01

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Mới ban hành

02

Giám định văn hoá phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

Mới ban hành

03

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh

Mới ban hành

04

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

Mới ban hành

05

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh

Mới ban hành

Lĩnh vực thể thao

06

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

Mới ban hành

07

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn

Mới ban hành

08

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động cầu lông

Mới ban hành

09

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động patin

Mới ban hành

10

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng đá

Mới ban hành

11

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

Mới ban hành

12

Công nhận ban vận động thành lập hội, liên đoàn, câu lạc bộ thể thao cấp tỉnh

Sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực gia đình

13

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Mới ban hành

14

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Mới ban hành

15

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Mới ban hành

16

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Mới ban hành

17

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Mới ban hành

18

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Mới ban hành

19

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Mới ban hành

20

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Mới ban hành

21

Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Mới ban hành

22

Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về phòng, chống bạo lực gia đình

Mới ban hành

23

Cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Mới ban hành

24

Cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Mới ban hành

25

Cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Mới ban hành

26

Cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Mới ban hành

2. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực văn hoá

01

157750

Cấp giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm của cá nhân, tổ chức ở địa phương

Theo Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. Qua kiểm tra, rà soát đối chiếu nội dung03 thủ tục hành chính trên, xét thấy không phù hợp với thực tế theo Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh và Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh.

02

157518

Cấp phép triển lãm ảnh, liên hoan ảnh, cuộc thi ảnh nghệ thuật

03

179888

Cấp phép đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự triển lãm/liên hoan ảnh