BỘ CÔNG AN******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 804-QĐ/CA

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1959

QUYẾT ĐỊNH

ĐỊNH NGÀY CÁN BỘ VÀ CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN VŨ TRANG,BẮT ĐẦU ĐEO CÔNG AN HIỆU, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ vào Quyết nghị Hội đồng Chính phủ họp ngày 27, 28, 29 tháng 8 năm 1953 đổi Thứ Bộ Công an thành Bộ Công an;
Căn cứ vào Nghị định số 100-TTg ngày 03-3-1959 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang;
Thi hành Nghị định số 331-TTg ngày 01-9-1959 của Thủ tướng Chính phủ quy định hệ thống cấp bực Công an hiệu, phù hiệu, cấp hiệu và phù hiệu kết hợp cấp hiệu cho sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Bắt đầu từ ngày 22 tháng 12 năm 1959 tất cả các sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang đều mang Công an hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, hoặc phù hiệu kết hợp của Công an nhân dân vũ trang, theo đúng với cấp bậc đã được thụ phong.

Điều 2: - Tất cả các sĩ quan hạ sĩ quan và chiến sĩ thuộc ngành chuyên môn nào đều phải mang phù hiệu có tượng trưng ngành chuyên môn đó.

Điều 3: - Ban chỉ huy trung ương, Ban chỉ huy các cấp và tất cả sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, Công an nhân dân vũ trang chiểu quyết định thi hành.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Trần Quốc Hoàn