ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 804/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 23 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BANQUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH GIA LAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính vàNghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chếcông bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Trưởng Ban quảnlý Khu kinh tế tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố bãi bỏ 03 thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hànhchính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, cụ thể:

1. Cấp sổ lao động cho người laođộng Việt Nam làm việc trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế;

2. Đăng ký thỏa ước lao động tập thể;

3. Đăng ký hệ thống thang lương,bảng lương của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Sở Tư pháp có trách nhiệm đề nghịBộ Tư pháp đăng tải dữ liệu về thủ tục hành chính đã công bố trên Cơ sở dữ liệuquốc gia về thủ tục hành chính.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, TrưởngBan quản lý Khu kinh tế tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục kiểm soát TTHC - BTP;
- Chủ tịch và các Phó CT. UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TTTH, NC.

CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng