THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 807-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KẾT NẠP CÔNG TY THUỐC LÁ THANH HOÁ LÀM THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, ngày 30 tháng 9 năm 1992,
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước, ngày 30 tháng 4 năm 1995,
Căn cứ Nghị định số 39/CP , ngày 27 tháng 6 năm 1995 của Chỉnh phủ phê chuẩn Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Nhà nước,
Căn cứ Nghị định số 67/CP , ngày 25 tháng 10 năm 1995 của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam,
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tách phần nước ngọt (Ha-ra) ra khỏi Công ty thuốc lá Thanh Hoá để thành lập doanh nghiệp trực thuộc tỉnh Thanh Hoá.

Điều 2. Kết nạp Công ty thuốc lá Thanh Hoá (sau khi tách phần nước ngọt) làm thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam.

Điều 3. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá tiến hành bàn giao Công ty thuốc lá Thanh Hoá cho Tổng công ty thuốc lá Việt Nam. Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp cử cán bộ tham gia vào quá trình bàn giao này để tiến hành giao vốn (kể cả nợ) của Công ty thuốc lá Thanh Hoá cho Tổng công ty thuốc lá Việt Nam. Trong quá trình bàn giao, nếu xuất hiện dấu hiệu mất khả năng thanh toán nợ đến hạn mà Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khác không thể xử lý được thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Điều 4. Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, Bộ Công nghiệp có giải pháp cần thiết để khắc phục khó khăn, giúp Công ty thuốc lá Thanh Hoá sớm ổn định và kinh doanh có hiệu quả.

Phan Văn Khải

(Đã ký)