THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 808-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh các thành viên và phân công trách nhiệm các thành viên

Ban chỉ đạo của Chính phủ phòng chống các tệ nạn xã hội

 ___________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ số 05/CP , 06/CP ngày 29 tháng 01 năm 1993 về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm, về phòng, chống và kiểm soát ma tuý, Nghị quyết số 20/CP ngày 05 tháng 3 năm 1993 về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS, Nghị định số 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 và Chỉ thị số 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 12 năm 1995,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban Chỉ đạo của Chính phủ phòng, chống các tệ nạn xã hội từ nay gồm các đồng chí sau đây:

1. Phó thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Khánh, Trưởng ban,

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban,

3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Uỷ viên,

4. Bộ trưởng Bộ Y tế, Uỷ viên,

5. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Uỷ viên,

6. Một Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Uỷ viên,

7. Một Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ viên,

8. Một Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ viên,

9. Một Thứ trưởng Bộ Tài chính, Uỷ viên.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo vẫn thực hiện theo Quyết định 08/TTg ngày 5 tháng 01 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Phân công trách nhiệm cụ thể của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo như sau:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổ chức và quản lý các cơ sở tập trung giáo dục, chữa bệnh và dạy nghề cho những người mại dâm, những người nghiện ma tuý; quản lý chương trình 05 của Chính phủ.

Uỷ ban Dân tộc Miền núi: Chỉ đạo việc chuyển đổi sản xuất thay thế cây thuốc phiện; quản lý chương trình 06 của Chính phủ.

Bộ Y tế: Tổ chức khám và chữa bệnh xã hội cho những những người mại dâm, nghiện hút tại các cơ sở y tế hoặc tại cộng đồng dân cư, tại gia đình; xác định các loại thuốc và phương pháp cai nghiện; quản lý việc sản xuất và sử dụng các chất ma tuý.

Bộ Nội vụ: Chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát và xử lý các đối tượng tệ nạn xã hội, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có hoạt động mại dâm, cờ bạc, số đề, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc phiện và các chất ma tuý khác.

Bộ Văn hoá - Thông tin: Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống các tệ nạn xã hội, chủ trì tổ chức thực hiện Nghị định số 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995, số 88/CP ngày 14 tháng 12 năm 1995 và Chỉ thị 814/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995.

Điều 3. Ban chỉ đạo phòng, chống các tệ nạn xã hội tổ chức sự phối hợp giữa các Bộ, các cơ quan Nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân để tiến hành có hiệu quả công tác phòng và chống các tệ nạn xã hội theo kế hoạch chung.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí trong Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt