BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 809/QĐ-BVHTTDL

Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ “XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ QUỐC GIA ĐÁNH GIÁ SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỰA TRÊN BẢN QUYỀN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN, LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG VÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA” (GIAI ĐOẠN 2016-2020)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-BVHTTDL ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-BVHTTDL ngày 19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch ban hành kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Bản quyền tác giả;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Bản quyền tác giả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Bộ chỉ số quốc gia đánh giá sự đóng góp của các ngành công nghiệp dựa trên bản quyền đối với nền kinh tế quốc dân, làm cơ sở xây dựng và hoạch định chính sách phát triển ngành công nghiệp văn hóa” (giai đoạn 2016-2020), theo Kế hoạch công tác năm 2016 đã được phê duyệt.

Điều 2. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm của Cục Bản quyền tác giả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (đ báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện;
- Lưu: VT, BQTG (3), KT.9.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện