ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 809/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 23 tháng 12 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM DỪNG KHAI THÁC VÀ VẬN CHUYỂN QUẶNG SẮT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ban hành ngày 03/04/1996;

Căn cứ vào Công văn số: 1658/CP-CN ngày 05/11/2004 của Chính phủ về việc khai thác Mỏ sắt Quý Sa và sản xuất gang thép tại tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai tại Công văn số: 962/CV-TNMT ngày 22 tháng 12 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay tạm dừng khai thác và vận chuyển quặng sắt trên địa bàn tỉnh Lào Cai đối với tất cả các đơn vị đã được cấp giấy phép khai thác trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Trong khi quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng sắt và quặng chì, kẽm chưa được phê duyệt. Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành có liên quan quản lý chặt chẽ việc khai thác quặng sắt và không cấp phép khai thác tận thu quặng sắt tại các mỏ trên địa bàn để đảm bảo nguyên liệu lâu dài cho nhà máy luyện thép Lào Cai.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài nguyên Môi trường, Công nghiệp, Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Hải quan, Cục trưởng cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan và các ông Giám đốc các đơn vị được cấp giấy phép khai thác quặng sắt trên địa bàn tỉnh Lào Cai căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2005.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHPhạm Văn Cường