MO�T SO� CH� TIE�U KINH TE� � XAƠ HO�I CHU� YE�U NA�M 2006

ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH BẠC LI�U
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 809/Q Đ-UBND

Bạc Li�u, ng�y 30 th�ng 5 năm 2014

QUYẾTĐỊNH

VỀ VIỆC C�NGBỐ THỦ TỤC H�NH CH�NH MỚI BAN H�NH THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NH�N D�NCẤP HUYỆN TR�N ĐỊA B�N TỈNH BẠC LI�U

CHỦ TỊCHỦY BAN NH�N D�N TỈNH BẠC LI�U

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�nng�y 26 th�ng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 63/2010/N Đ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nhch�nh;

Căn cứ Nghịđịnh số 48/2013/N Đ-CP ng�y 14 th�ng 5 năm 2013của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của c�c nghị định li�n quanđến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

X�t đề nghịcủa Gi�m đốc Sở Tư ph�p tại Tờ tr�nhsố 124/TTr-STP ng�y 26 th�ng 5 năm 2014 v� Gi�m đốcSở T�i nguy�n v� M�i trường tại C�ng văn số 221/STNMT-VP ng�y 08 th�ng 4 năm 2014,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố k�m theoQuyết định n�y 12 (mười hai) thủ tụch�nh ch�nh mới ban h�nh thuộc thẩm quyền giảiquyết của Ủy ban nh�n d�n cấp huyện.

Điều 2. Giao Ủy ban nh�nd�n cấp huyện tổ chức thực hiện theothẩm quyền. Sở T�i nguy�n v� M�i trường th�ng b�o12 thủ tục h�nh ch�nh mới ban h�nh đến sở, ng�nhc� li�n quan v� Ủy ban nh�n d�n cấp huyện; đồngthời, theo d�i việc triển khai, thực hiệnthủ tục h�nh ch�nh n�y tr�n địa b�n tỉnh.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ngỦy ban nh�n d�n tỉnh, Gi�m đốc Sở T�i nguy�n v�M�i trường, Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n cấphuyện v� c�c đơn vị li�n quan chịu tr�ch nhiệmthi h�nh Quyết định n�y.

Quyết định n�y c�hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k�./.

KT. CHỦ TỊCH
PH� CHỦ TỊCH
L� Thanh Dũng

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

Quyết định 809/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu