BỘ NỘI VỤ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
*******

Số: 81/2003/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HIỆP HỘI THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/05/1957 quy định về quyền lập Hội;
Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Xét đề nghị của Ban Vận động thành lập Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam, đề nghị của Bộ Giáo Dục và Đào tạo và của Vụ Tổ chức phi Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép thành lập Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam.

Điều 2: Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ giáo dục và Đào tạo trong hoạt động về thiết bị giáo dục. Hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam tự lo liệu kinh phí và phương tiện hoạt động.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4: Chủ tịch Hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam, Vụ trưởng Vụ tổ chức phi Chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Đỗ Quang Trung