UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/2004/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 14 tháng 10 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH

“V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE QUẢNG NAM TRỰCTHUỘC SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NAM”.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứLuật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XI, kỳhọp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứQuyết định số 4352/2001/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thôngvận tải Ban hành Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Căn cứThông tư số 44/2001/TT-BTC ngày 15/6/2001 của Bộ Tài chính Quy định về việc thuvà sử dụng học phí đào tạo, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ;

Căn cứCông văn số 4171/BGTVT ngày 04/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vềviệc quy hoạch các Trung tâm Sát hạch lái xe;

Căn cứQuyết định số 4194/QĐ-UB ngày 30/9/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tạmgiao đất cho Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Nam quản lý tại xã Bình Nguyên,huyện Thăng Bình;

Theo đềnghị của Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tại Tờ trình số 775/TT-GTVT ngày07/10/2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâmSát hạch lái xeQuảng Nam trực thuộc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Trungtâm).

Trung tâmSát hạch lái xe Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân,có con dấu riêng và được mở tài khoản để giao dịch.

Trụ sở củaTrung tâm đóng tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Trung tâmSát hạch lái xe Quảng Nam có chứcnăng, nhiệm vụ:

* Đảm bảoduy trì, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị chấm điểm tự độngtheo quy định, bảo đảm định kỳ sát hạch đạt kết quả chính xác.

* Phối hợpvà tạo mọi điều kiện để các Cơ sở đào tạo, Hội đồng Sát hạch, tổ chức sát hạchlái xe. Bảo đảm cho việc ôn luyện lý thuyết, thực hành lái xe được thuận lợi,đúng kế hoạch, đúng quy định của Cục Đường bộ Việt Nam.

* Bảo đảman toàn cho kỳ sát hạch lái xe.

* Xây dựngkế hoạch thu và sử dụng phí sát hạch, kế hoạch thu chi hằng năm trình các cấpcó thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

* Lưu trữhồ sơ kỳ sát hạch.

* Thực hiệncác dịch vụ phục vụ hoạt động của Trung tâm Sát hạch.

Điều 3. Trung tâmSát hạch lái xe Quảng Nam có Giámđốc, Phó Giám đốc và các cán bộ chuyên môn giúp việc.

Việc bổnhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, Phó Giámđốc Trung tâm do Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải quyết định.

Biên chếcủa Trung tâm do Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải phân bổ trong tổng số biênchế được UBND tỉnh giao cho Sở trước đây.

Điêu 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị có liên quan và Giám đốc Trung tâmSát hạch lái xe Quảng Nam chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Công An tỉnh.
- Lưu VP UBND, NC.
- Sở Nội vụ, Thạnh.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Nguyễn Xuân Phúc