BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Về việc ban hành Thẻ Nhà báo (mẫu mới) thời hạn 2006 - 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 06 năm 1999 và Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 04 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí;

Căn cứ Nghị định 63/2003/CĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Thẻ Nhà báo (mẫu mới) thời hạn 2006-2010 để cấp cho các nhà báo đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Báo chí.

Thẻ nhà báo (mẫu mới) thời hạn 2006 - 2010 do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp mặt trước mầu đỏ thẫm phía trên có ghi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có in hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hàng chữ Thẻ Nhà báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Hình Quốc huy và các dòng chữ được in bằng mầu vàng. Phía góc trái Thẻ có 2 vạch chéo mầu đỏ đậm. Mặt chính in các thông tin chủ yếu của Thẻ, ảnh của người được cấp Thẻ có đóng dấu nổi, có chữ ký của lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tin.

Điều 2. Thẻ Nhà báo mới thời hạn 2006 - 2010 có giá trị sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Đối với nhà báo đã được cấp Thẻ thời hạn 2001 - 2005 mà chưa kịp cấp Thẻ thời hạn 2006 - 2010 thì được tiếp tục sử dụng Thẻ thời hạn 2001 - 2005 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2006.

Điều 3. Các cơ quan báo chí tổ chức Lễ trao Thẻ Nhà báo 2006 - 2010 cho những người được cấp Thẻ thuộc cơ quan báo chí và có trách nhiệm giới thiệu mẫu Thẻ Nhà báo mới trên báo, đài để các tổ chức, cá nhân nhận biết, tạo thuận lợi trong hoạt động nghiệp vụ.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, các Sở Văn hóa - Thông tin chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Đỗ Quý Doãn