ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm Tin học tỉnh Lào Cai

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003:

Căn cứ Nghị định số 136/2005/NĐ-CP ngày 8/11/2005 của Chính phủ về quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 3/5/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Trung tâm Tin học tỉnh Lào Cai

Trung tâm Tin học là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, có chức năng tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin trang công tác quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lào Cai. Trung tâm chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

Trung tâm Tin học tỉnh Lào Cai có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của Pháp luật.

Trụ sở Trung tâm đặt tại Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Nhiệm vụ của Trung tâm Tin học tỉnh Lào Cai

1. Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn và các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

2. Tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án theo chức năng nhiệm vụ được giao; tham mưu cho Văn phòng trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về quản lý, chỉ đạo trong lĩnh vực tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước:

3. Tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của tỉnh xây dựng và phát triển đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Lào Cai;

4. Xây dựng, quản lý, vận hành, bảo trì mạng thông tin UBND tỉnh;

5. Tích hợp các cơ sở dữ liệu cùa tỉnh, thu thập, lưu trữ, xử lý, phân lích, tổng hợp và cung cấp kịp thời các thông tin phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh;

6. Thực hiện hợp tác, trao đổi với các tổ chức, đơn vị, các chuyên gia để tiếp nhận, nâng cao trình độ công nghệ, kinh nghiệm quản lý và phát triển công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh;

7. Nghiên cứu, áp dụng các đề tài khoa học, thứ nghiệm, lựa chọn công nghệ, giãi pháp kỹ thuật để phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên;

9. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức của Trung tâm Tin học, lập kế hoạch xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm và dự trù kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Trung tâm Tin học;

10. Quản lý tài sản của Trung tâm theo quy định.

11. Thực hiện một số dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin như:

- Tư vấn lập đề án, dự án trong lĩnh vực Công nghệ thông tin;

- Tư vấn, xây dựng cung cấp và phát triển các giải pháp, sản phẩm phần mềm;

- Sửa chữa, bão dưỡng thiết bị tin học và các dịch vụ Công nghệ thông tin khác:

- Đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin cho các đối tượng;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

Điều 3. Quyền hạn của Trung tâm Tin học tỉnh Lào Cai

1. Được liên hệ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để nắm tình hình quy mô phát triển công nghệ thông tin tại đơn vị: giám sát hệ thống thông tin của các đơn vị nhằm thực hiện đúng quy định về chế độ bảo mật thông tin trên mạng thông tin UBND tỉnh và các chế độ, chính sách về công nghệ thông tin cheo quy định của pháp luật hiện hành;

2. Được ký các hợp đồng kinh tế, hợp đồng tư vấn, dịch vụ về công nghệ thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 4. Tổ chức bộ máy và biên chế của Trung lâm

1. Tổ chức bộ máy:

a) Lãnh đạo Trung tâm gồm:

- Giám đốc và 01 Phó Giám đốc

- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng UBND tỉnh, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

b) Phòng chuyên môn nghiệp vụ, làm các nhiệm vụ:

- Thông tin điện tử

- Tích hợp dữ liệu

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm và điều động, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức Trung tâm thực hiện theo quy định của Nhà nước và phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh quy định.

Giám đốc Trung tâm Tin học có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt.

2. Biên chế

Biên chế của Trung tâm Tin học được UBND tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể hàng năm trong tổng biên chế sự nghiệp của Văn phòng UBND tỉnh, theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này; trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, phát sinh Chánh Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh Lào Cai căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vạn