ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 81/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀ TỈNH BÀ RỊA - VŨNGTÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy bannhân dân năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị đinh số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ vềthi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ vềviệc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấtđai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành côngty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quyđịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thựchiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khiNhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1857/TTr- TNMT ngày 05 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

1. Quyết định này quy định diện tíchtối thiểu được tách thửa đất để thực hiện các quyền của người sử dụng đất vàhướng dẫn việc áp dụng khi giải quyết nhu cầu tách thửa đất, các thửa đất mớihình thành và thửa đất còn lại có diện tích không được nhỏ hơn diện tích tốithiểu được quy định tại Quyết định này.

2. Quyết định này không áp đụng chocác trường hợp sau.

a) Bán nhà thuộc sở hữu Nhà nướctheo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính Phủ về mua bán và kinhdoanh nhà ở hoặc mua bán nhà và tài sản gắn liền vời quyền sử dụng đất.

b) Các trường hợp giao dịch về quyềnsử dụng đất có tách thửa đã được công chứng chứng thực hoặc UBND cấp xã xácnhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (các trường hợp này đượcthực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật đấtđai).

c) Các trường hợp tách thửa do Nhànước thu hồi một phần thửa đất.

d) Các trường hợp thừa kế quyền sửdụng đất hoặc thừa kế về nhà và tài sản gắn liền vời quyền sử dụng đất hợp pháptheo quy định của pháp luật.

đ) Các thửa đất được hình thành theoquy định tại điểm đ khoản 5 Điều 4 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10năm 2004 của Chính phủ (Người sử dụng đất được quyền sử dụng bao nhiêu m2 thìđược xác lập thửa đất bấy nhiêu m2).

Điều 2. Trình tự thủ tục táchhợp thửa.

Trình tự, thủ tục tách hợp thửa ápdụng theo Điều 19 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chínhphủ.

Điểu 3. Quy định diện tích tốithiểu được tách thửa đất.

Diện tích tối thiểu được tách thửaquy tính theo "Bảng quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất"như sau:

Cấp Huyện

Đất phi nông nghiệp (m2)

Đất nông nghiệp (m2)

Đất chưa xây dựng

Đất đã xây dựng

TP. Vũng Tàu

60

40

500

TX Bà Rịa

80

40

500

Các huyện

100

40

500

- Kích thước tối thiểu của thửa đấtphi nông nghiệp trong "Bảng quy định diện tích tối thiểu được tách thửađất" nêu trên có chiều ngang không nhỏ hơn 3,3m.

- Đất nông nghiệp và đất phi nôngnghiệp được quy định tại Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm đấtđai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Đất chưa có các loại quy hoạchthì được tách thửa theo "Bảng quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất"nêu trên.

- Tất cả các trường hợp đất đã cóquyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền thì không được tách thửa.

Điều 4. Một số quy định cụ thểvề tách thửa các loại đất.

1. Đối với đất ở.

a) Trường hợp đất ở thuộc các dựán, đất ở của hộ hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quyhoạch được duyệt; Các khu vực cần phải bảo tồn theo quy hoạch thì thửa đất đượcxác định theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

b) Đất ở thuộc khu vực quy hoạchsử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nôngthôn đã có chủ trương thu hồi đất bằng văn bản theo quy định tại Điều 49 Nghịđịnh số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ thì không đượctách thửa

c) Đất ở thuộc khu vực có quy hoạchsử dựng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cưnông thôn mà chưa có chủ trương thu hồi đất bằng văn bản theo quy định tại Điều49 Nghị Định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ thì khi táchthửa phải đảm bảo điều kiện sau:

- Đối với khu vực chưa có quy hoạchchi tiết 1/500 được duyệt thì diện tích các thửa đất được tính thành sau khi táchthửa phải đảm bảo theo "Bảng quy định diện tích tối thiểu được tách thửađất" nêu trên. Trường hợp khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệtthì diện tích tối thiểu khi tách các thửa đất phải tuân thủ theo quy hoạch chitiết tỷ lệ 1/500 .

- Thửa đất mới được hình thành vàthửa đất còn lại phải có diện tích tối thiểu theo "Bảng quy định diện tíchtối thiểu được tách thửa đất" nêu trên.

- Trường hợp tách một phần thửa đấtđể nhập vời thửav liền kề thì diện tích thửa còn lại và diện tích thửa mới táchnhập với thửa đất liền kề phải đảm bảo diện tích tối thiểu theo "Bảng quyđịnh diện tích tối thiểu được tách thửa đất" nêu trên.

- Trường hợp thửa đất hình thànhsau khi tách thửa mà tạo ra lối đi chung thì lối đi chung phải đảm bảo quy chuẩnvề hành lang lộ giới theo quy định; UBND các huyện, thị xã Bà Ria, thành phốVũng Tàu có trách nhiệm phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất cần phân lô táchthửa, đảm bảo quy mô diện tích, kết nối được với hạ tầng hiện hữu và quy hoạchchi tiết khu vực; Phần diện tích thuộc lộ giới chủ sử dụng đất bàn giao choUBND phường, xã, thị trấn quản lý sử dựng làm giao thông chung của khu vực.

2. Đối với đất phi nông nghiệp khôngphải là đất ở.

Việc tách thửa đất phải có dự ánđầu tư phù hợp quy hoạch được cơ quan cấp thâm quyền duyệt, đảm bảo mật độ xây dựng,đảm bảo phòng cháy chửa cháy theo quy định đối với các tổ chức. Đối với hộ giađình, cá nhân thì việc tách thửa theo quy định như đối với đất ở.

3. Đối với đất nông nghiệp.

a) Đối với khu vực đất quy hoạchđể sản xuất nông nghiệp:

- Việc tách thửa phải đảm bảo diệntích đất tối thiểu theo "Bảng quy định diện tích tối thiểu được tách thửađất" nêu trên.

- Trường hợp tách một phần thửa đểnhập với thửa đất liền kề thì diện tích thửa đất còn lại và diện tích thửa mớitách nhập với thửa đất liền kề phải đảm bảo diện tích tối thiểu theo "Bảngquy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất”  nêu trên.

b) Trường hợp thửa đất phù hợp kếhoạch sử dựng đất, quy hoạch xây dựng mà chủ đầu tư tự thoả thuận nhưng chưa códự án đần tư cụ thể, chưa có trong kế hoạch sử dụng đất được duyệt thì được táchthửa theo Điểm a Khoản 3 Điều này.

c) Đối với những thửa đất trong khuvực quy hoạch chỉnh trang khu dân cư hiện hữu, mà Nhà nước không phải thu hồiđể lập dự án đầu tư và diện tích đất nông nghiệp xen kẻ trong khu dân cư thìthực hiện như sau:

- Nếu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệpthì việc tách thửa thực hiện theo điểm a khoản 3 Điều này.

- Nếu có nhu cầu thay đổi mục đíchsang đất phi nông nghiệp thì phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích theoquy định về quy chuẩn xây dựng trước khi thực hiện tách thửa theo điểm c khoản1 Điều này.

4. Một số tổng hợp khác.

Trường hợp tách thửa đất vừa có đấtở và đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu của đất ở không nhỏ hơn 40m2 vàtổng diện tích của thửa đất hình thành sau khi tách thửa không nhỏ hơn mức diệntích đất phi nông nghiệp trong cột đất chưa xây dựng của "Bảng quy địnhdiện tích tối thiểu được tách thửa đất nêu trên.

Đối với đất thuộc khu vực Núi Lớnvà Núi Nhỏ thành phố vũng Tàu thì ngoài việc tuân thủ các quy định chung, cònphải tuân thủ Quy hoạch và Quy chế quản lý Núi lớn và Núi Nhỏ .

Đối với các hồ sơ xin tách thửa củangười sử dụng đất đã nộp hợp lệ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hànhthì được giải quyết theo Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004và các văn bản khác về thi hành Luật đất đai của Chính phủ.

Điều 5. Hiệu lực thi hành.

1 Quyết định này có hiệu lực sau10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh văn phòng UBNDtỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6 (thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư Pháp)
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TTR Tỉnh ủy;TTR HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc Hôi tỉnh;
- Sở Tư Pháp (theo dõi);
- Uỷ ban MTTQ VN tỉnh;
- Các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Trung tâm công bán tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Báo Bà Rịa-vũng Tàu;
- Lưu VT- PC.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới