ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/2013/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 28 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, GIẢI PHÓNGMẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ, ĐỊNH CANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đấtđai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi các nghị địnhhướng dẫn Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việccấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất,trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vàgiải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạchsử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quyđịnh chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất,giao đất, cho thuê đất;

Để thực hiện văn bản số1579-CV/TU ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăngcường công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dựán đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc SởXây dựng tỉnh tại Tờ trình số 2134/TTr-SXD ngày 14 tháng 11 năm 2013 và Báo cáokết quả thẩm định văn bản số 1448/BC-STP ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Sở Tưpháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giảiphóng mặt bằng, tái định cư, định canh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; gồm 06 Chương,31 Điều.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố vàthủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hoà

QUY CHẾ

THỰCHIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, GIẢI TOẢ, TÁI ĐỊNH CƯ, ĐỊNHCANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 81/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượngáp dụng

Quy chế này được áp dụng đối vớicơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân, hộ gia đình liên quan đếnquyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc thực hiện các chương trình, dự án đầutư có bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, định canh nhằm theodõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan có thẩmquyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu và đơn vịthi công xây dựng công trình trong quá trình đầu tư; phát hiện, kiến nghị vớicác cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những hành vi vi phạm pháp luật trong quátrình thực hiện dự án đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân và Nhà nướctrong việc đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Mục đích thực hiệndân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư,định canh

1. Để cho nhân dân trong vùng dựán được tham gia ngay từ đầu khi mới lập và phê duyệt các chương trình, dự án đầutư có bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, định canh để tạo sựđồng thuận nhất trí cao trong nhân dân khi triển khai công trình, dự án đầu tư;đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai minh bạch, rõ ràng, đúng pháp luật, thựchiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và dân hưởngthụ.

2. Nhằm đảm bảo hoạt động đầu tưphù hợp với các quy hoạch được phê duyệt, phù hợp với mục tiêu phát triển kinhtế - xã hội và đạt hiệu quả cao. Phát hiện, ngăn chặn để xử lý kịp thời cáchoạt động đầu tư không đúng quy hoạch, sai quy định; các việc làm tiêu cực, gâylãng phí, thất thoát vốn và tài sản Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến chất lượng côngtrình, xâm hại đến quyền và lợi ích của nhân dân.

3. Phát huy quyền làm chủ củanhân dân trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước vàcán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; khắc phục tình trạng ápđặt gây phiền hà, nhũng nhiễu chậm trễ, tiêu cực và tham nhũng trong công tácbồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, định canh và thực hiệncác chính sách xã hội khác có liên quan, góp phần thực hiện tốt công tác dânvận chính quyền trong tình hình mới hiện nay.

Chương II

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨCTRƯỚC KHI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, GIẢIPHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ, ĐỊNH CANH

Điều 3. Ủy ban nhân dân cáccấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan phải công khai cho nhân dân trong vùngdự án

Ủy ban nhân dân các cấp và cáccơ quan, các tổ chức thực hiện các chương trình, dự án có liên quan đến côngtác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, định canh phải thôngbáo:

1. Các chủ trương của cấp cóthẩm quyền từ Trung ương, tỉnh, đến cơ sở có liên quan đến việc thực hiện cácchương trình, dự án có thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng,tái định cư, định canh và các chính sách xã hội khác trên địa bàn xã, phường,thị trấn, thôn, khu phố.

2. Các quyết định phê duyệt vềphương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh có liên quan đến địaphương; bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực Nhà nước thu hồi đất, bản đồ địachính khu đất thu hồi; mục đích sử dụng đất thu hồi, chương trình, dự án đầutư, tổng vốn đầu tư, nhà đầu tư.

3. Tổng diện tích đất phải thuhồi; tổng số hộ, nhân khẩu, số lao động phải chuyển đổi nghề trong khu vực đấtphải thu hồi; biện pháp hỗ trợ giải quyết việc làm; các trường hợp được giảiquyết theo diện chính sách, diện ưu tiên theo quy định của pháp luật.

4. Cơ sở pháp lý của việc phânloại áp giá bồi thường từng loại đất, vị trí đất, hoa màu, vật kiến trúc; giáđất, diện tích đất, hoa màu, vật kiến trúc của cộng đồng dân cư, từng hộ giađình, cá nhân; số lượng nhà ở, công trình, mồ mả phải di dời, địa điểm chuyểnđến và phương án bố trí lại.

5. Kế hoạch và tiến độ thực hiệnphương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, định canh vàkết quả giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan.

Điều 4. Hình thức công khai

1. Tổ chức họp dân để thông qua cácnội dung nêu tại Điều 3 Quy chế này; đồng thời tuyên truyền, giải thích, thuyếtphục cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và lắng nghe ý kiến của quần chúngnhân dân có liên quan trực tiếp đến việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặtbằng, tái định cư, định canh.

2. Niêm yết công khai các nộidung nêu tại Điều 3 Quy chế này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn; Ban quản lý thôn, khu phố nơi có đất bị thu hồi, giải phóng mặt bằng thựchiện chương trình, dự án đầu tư.

3. Phổ biến công khai trên cácphương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh của xã, phường, thịtrấn, thôn, khu phố có liên quan đến các công trình, dự án đầu tư.

Chương III

NHỮNG NỘI DUNG ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA THỰCHIỆN GIÁM SÁT CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Điều 5. Nội dung giám sátchương trình, dự án đầu tư

1. Đánh giá sự phù hợp của quyếtđịnh đầu tư với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triểnngành, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng,... kế hoạch đầu tư có liên quan trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Đánh giá việc chủ đầu tư chấphành các quy định của Nhà nước về: sử dụng ranh giới, mốc giới, mục đích sửdụng đất được giao; quy hoạch mặt bằng chi tiết, phương án kiến trúc, xây dựng;xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; bồi thường, giải phóng mặt bằng và phươngán tái định cư; tiến độ, kế hoạch đầu tư.

3. Phát hiện những việc làm xâmhại đến lợi ích của nhân dân; những tác động tiêu cực của dự án đến môi trườngsinh sống của nhân dân trong quá trình thực hiện đầu tư, vận hành dự án.

4. Theo dõi, đánh giá hiệuquả đầu tư của dự án; phát hiện những việc làm tiêu cực, gây lãng phí, thấtthoát vốn, tài sản thuộc dự án.

5. Theo dõi, kiểm tra việctuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật, định mức vật tư và loại vật tư đúngquy định trong quá trình thực hiện đầu tư dự án; theo dõi, kiểm tra kết quảnghiệm thu và quyết toán công trình.

Điều 6. Trước khi cấp có thẩmquyền ban hành thông báo thu hồi đất, tổ chức, cá nhân được tham gia ý kiến vàđồng thuận

1. Về mục đích sử dụng đất thuhồi và lợi ích từ công trình, dự án đầu tư.

2. Về phương án tổng thể, kếhoạch và tiến độ thực hiện phương án về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặtbằng, tái định cư, định canh và các chính sách xã hội khác có liên quan.

3. Về khu đất bố trí tái địnhcư, định canh, quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng: điện, nước, đường, trường, trạm vàcác công trình phúc lợi khác.

Điều 7. Hình thức tham gia ýkiến

1. Các đơn vị, tổ chức, cộngđồng dân cư, cá nhân, hộ gia đình có liên quan trực tiếp đến việc bồi thường,hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, định canh có quyền tham gia đóng gópý kiến kiến nghị bằng văn bản, đơn trình bày gửi cấp có thẩm quyền xem xét giảiquyết theo quy định của pháp luật.

2. Các phản ánh của nhân dânđược thông qua tổ dân vận ở thôn, khu phố và tổ tuyên truyền của cấp xã, cấphuyện, tỉnh (nếu có); hoặc Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp hoặc thôngqua các buổi họp tại xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố.

Điều 8. Quyền giám sát chươngtrình, dự án đầu tư

1. Các cơ quan, đơn vị, mặttrận, đoàn thể và nhân dân được quyền yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các thông tinvề quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, ... kế hoạchđầu tư có liên quan trên địa bàn có chương trình, dự án đầu tư theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Yêu cầu chủ đầu tư trả lời vềcác vấn đề thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Kiến nghị các cấp cóthẩm quyền đình chỉ thực hiện đầu tư, vận hành dự án trong trường hợp dự án cóảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, an ninh, văn hoá - xã hội, vệ sinh môitrường, sinh hoạt đời sống của nhân dân.

Điều 9. Yêu cầu đối với giámsát chương trình, dự án đầu tư

Việc giám sát đầu tư phải đảmbảo các yêu cầu sau đây:

1. Đúng đối tượng, phạm vi vànội dung giám sát đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Không gây cản trở công việccủa các đối tượng chịu sự giám sát chương trình, dự án của các cơ quan, đơn vị,mặt trận, đoàn thể và nhân dân.

Điều 10. Quyền của tổ chức, cộngđồng dân cư, người bị thu hồi đất, người bị giải toả tài sản trên đất để thực hiệnchương trình, dự án đầu tư

1. Được cử đại diện tham gia tổchức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, địnhcanh.

2. Các đơn vị, tổ chức, cộngđồng dân cư, cá nhân người bị thu hồi đất được quyền khiếu nại, tố cáo nhữnghành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đơn vị thực thi nhiệm vụ bồi thường,hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, định canh và các chính sách xã hộikhác, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích chính đáng của mình.

3. Được sử dụng phần đất hợppháp còn lại theo quy định của pháp luật.

4. Hộ gia đình, cá nhân khôngvào khu tái định cư được nhận phần kinh phí bồi thường, hỗ trợ tương ứng vớidiện tích đất bị thu hồi và tự quyết định chỗ ở mới phù hợp với quy định củapháp luật.

5. Hộ gia đình, cá nhân khôngnhận đất ở tại khu tái định cư thì được bồi thường, hỗ trợ tương ứng với diệntích đất bị thu hồi và được hưởng chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đàotạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo quy định của phápluật.

6. Được bồi thường, hỗ trợ, táiđịnh cư, định canh theo quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái địnhcư, định canh.

Điều 11. Tổ chức thực hiệngiám sát chương trình, dự án đầu tư

Công dân thực hiện giám sát trêncơ sở các thông tin được công khai theo quy định của pháp luật và Quy chế này.Ý kiến và kiến nghị của công dân về những vấn đề quy định tại Điều 4 của Quychế này được phản ánh thông qua các tổ chức đoàn thể, Mặt trận các cấp.

Điều 12. Tổ chức, cộng đồngdân cư, cá nhân người bị thu hồi đất, bị giải toả tài sản trên đất thu hồi và nhândân có quyền giám sát

1. Việc thực hiện các nội dungnêu ở Điều 3 và Điều 4 của Quy chế này.

2. Việc tiếp thu và giải quyếtcác nội dung nêu ở Điều 5 và Điều 6 của Quy chế này.

Điều 13. Hình thức giám sát

1. Thông qua Ban Thanh tra nhândân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng để thực hiện việc giám sát theo nội dunghoạt động của các tổ chức trên.

2. Thông qua trình tự, thủ tụcthực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân với cơ quan, tổ chứccó thẩm quyền hoặc kiến nghị thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổchức thành viên của Mặt trận cấp xã, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầutư của cộng đồng theo quy định của pháp luật.

Chương IV

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰÁN, CÓ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ, ĐỊNH CANH

Điều 14. Quy trình thực hiệndân chủ trong các chương trình, dự án có bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặtbằng, tái định cư, định canh

1. Triển khai chủ trương củaĐảng, Nhà nước về định hướng xây dựng các chương trình, dự án, công trình đầutư gắn với công khai quy hoạch chi tiết của tỉnh có liên quan đến chương trình,dự án, công trình; tổ chức lấy ý kiến trong quần chúng nhân dân, đoàn viên, hộiviên, cán bộ, đảng viên, cấp ủy, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thểcác cấp trong vùng dự án sắp được triển khai và trong dư luận xã hội; điềuchỉnh, bổ sung, hoàn thiện dự thảo dự án, phương án tổng thể bồi thường, hỗtrợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, định canh; ra thông báo thu hồi đất; banhành quyết định phê duyệt phương án tổng thể; ban hành quyết định thu hồi đất vàphương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, định canh.

2. Tổ chức triển khai công khai,minh bạch, dân chủ, sát thực tế quy hoạch chi tiết của tỉnh có liên quan đếnchương trình, dự án, công trình đầu tư và quyết định phê duyệt phương án tổngthể bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, định canh cùng kếhoạch tổ chức thực hiện đến tận cơ sở xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố,tuyên truyền động viên, thuyết phục các đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư, cánhân, hộ gia đình có liên quan tham gia đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

3. Tiến hành kiểm kê, đo đạc,đối chiếu hiện trạng và hồ sơ, chứng từ liên quan; niêm yết công khai kết quảkiểm kê, đo đạc, phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, địnhcanh theo trình tự pháp luật quy định.

4. Từng bước tiếp nhận, xử lýthông tin và các tình huống phát sinh tranh chấp, khiếu nại; hoàn tất thủ tụctiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh; tiến hành didời, giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư hoặc tổ chức được giao nhiệmvụ giải phóng mặt bằng.

5. Tiếp tục cập nhật tiến độtriển khai thực hiện; đồng thời tham mưu, đề xuất cơ quan thẩm quyền có ý kiếngiải quyết các vấn đề phát sinh ngoài phương án đã phê duyệt.

Chương V

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, CÁNHÂN VÀ HỘ GIA ĐÌNH

Điều 15. Trách nhiệm của SởXây dựng

1. Hướng dẫn, kiểm tra và chịutrách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêuchuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phêduyệt thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của sở; tuyên truyền, phổ biến, giáo dụcpháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý Nhà nước của sở.

2. Quản lý và tổ chức thực hiệncác quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, baogồm: tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới,chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng, giới thiệuđịa điểm xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng.

3. Phối hợp với các cơ quan chứcnăng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư,định canh trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.

Điều 16. Trách nhiệm của SởTài nguyên và Môi trường

1. Hướng dẫn việc xác định quymô, diện tích đất, loại đất, vị trí đất và điều kiện được bồi thường, khôngđược bồi thường khi Nhà nước dự kiến thu hồi đất; xác định bồi thường hoặc hỗtrợ cho từng đối tượng sử dụng đất bị thu hồi, làm cơ sở cho việc tính toán bồithường, hỗ trợ, tái định cư, định canh cho từng đối tượng;

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng xây dựng văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh phạm vi thu hồi đất của từng chương trình, dự án, công trình đầu tư.

Điều 17. Trách nhiệm của SởKế hoạch và Đầu tư

1. Hướng dẫn, kiểm tra việc lậpvà thực hiện các chương trình, dự án, công trình có bồi thường, hỗ trợ, giảiphóng mặt bằng, tái định cư, định canh.

2. Chủ trì, phối hợp với cácngành chức năng xác định vị trí, quy mô khu tái định cư, định canh cho phù hợpvới quy hoạch phát triển chung của địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phêduyệt.

Điều 18. Trách nhiệm của SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện công khai: chuyển giao khoa họckỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm ưu tiên hỗ trợ cho người bị thu hồi đất đểnâng cao năng suất cây trồng, ổn định đời sống, sản xuất.

Điều 19. Trách nhiệm của SởCông thương

Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện công khai, triển khai thực hiệnchương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tại địa phương, bao gồm các hoạt độngthực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và các hoạt động thực hiệnbằng nguồn kinh phí khuyến công ưu tiên cho khu tái định cư, định canh.

Điều 20. Đề nghị Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

1. Phối hợp với các sở, ban,ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự ánthông hiểu chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, lợi ích của công trình, dựán và thực hiện quyết định thu hồi đất; tập hợp những ý kiến, nguyện vọng chínhđáng của nhân dân trong vùng dự án, kịp thời báo cáo kiến nghị lên cơ quan cóthẩm quyền xem xét giải quyết.

2. Động viên, giáo dục đoànviên, hội viên nòng cốt trong nhân dân tự giác chấp hành pháp luật và thực hiệnphương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, định canh; hướngdẫn, giúp đỡ và định hướng cho hộ gia đình về việc chuyển đổi nghề nghiệp, sửdụng tiền bồi thường hỗ trợ hợp lý, hiệu quả, từng bước sớm ổn định cuộc sống.

3. Tham gia thực hiện tốt côngtác giám sát quá trình bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư,định canh và các nội dung được công khai.

Điều 21. Trách nhiệm của Hộiđồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh

1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ,tái định cư, định canh mỗi cấp làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết địnhtheo đa số, trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiếncủa Chủ tịch Hội đồng.

2. Thẩm định phương án tổng thể;phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh và trình Ủy ban nhândân cùng cấp quyết định phê duyệt; chịu trách nhiệm pháp lý về kết quả thẩmđịnh; giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đônđốc đơn vị hoặc tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗtrợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, định canh theo quy định pháp luật.

3. Chủ trì, hướng dẫn, giải đápthắc mắc của người bị thu hồi đất về những vấn đề liên quan đến việc bồithường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, định canh và thực hiện cácnhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Trách nhiệm của Ủyban nhân dân các huyện, thành phố

Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố chịu trách nhiệm quản lý, điều hành việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặtbằng, tái định cư, định canh và các chính sách xã hội khác trên địa bàn.

1. Triển khai đường lối, chủtrương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triểnchung của tỉnh trong việc xây dựng các chương trình, dự án, công trình đầu tưcó bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, định canh trên địa bàn.

2. Triển khai áp dụng quy chếthực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, táiđịnh cư, định canh trên địa bàn và chỉ đạo chính quyền xã, phường, thị trấn cáccơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, thành phố; tổ chức, cộng đồng dân cư, cánhân, hộ gia đình có liên quan thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, giảitoả, tái định cư, định canh trên địa bàn.

3. Đề xuất thống nhất phương ánbồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, định canh và cácchính sách xã hội khác có liên quan; phương án đào tạo và chuyển đổi ngànhnghề; đơn giá từng loại đất, giá đất đất ở trung bình trong vùng dự án, côngtrình đầu tư và tổng dự toán kinh phí thực hiện phương án; kế hoạch và tiến độtriển khai thực hiện từng chương trình, dự án, công trình đầu tư trên địa bàn.

4. Ra quyết định cưỡng chế và tổchức cưỡng chế đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền, được phân cấp của Ủyban nhân dân tỉnh; trực tiếp điều hành theo thẩm quyền quy trình thực hiện dânchủ đối với từng chương trình, dự án, công trình đầu tư có bồi thường, hỗ trợ, giảiphóng mặt bằng, tái định cư, định canh trên địa bàn quản lý theo nội dung nêutại Điều 14 Quy chế này.

5. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhândân xã, phường, thị trấn, thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện tham giagiải quyết các khiếu nại, tố cáo và những vấn đề phát sinh trong quá trình thựchiện; bảo đảm sự khách quan, công bằng, dân chủ, công khai minh bạch, rõ ràngkhi xem xét và quyết định việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh theochức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định; kiểm tra và đề nghị xử lý nhữngtrường hợp vi phạm trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, táiđịnh cư, định canh.

Điều 23. Trách nhiệm của Ủyban nhân dân cấp xã

1. Lập kế hoạch, thông qua kếhoạch lấy ý kiến nhân dân trong vùng dự án về những nội dung thuộc thẩm quyềnquyết định của chính quyền cấp xã; nêu rõ cách thức triển khai, thời gian thựchiện và hướng dẫn nhân dân thực hiện các nội dung nêu tại Quy chế này.

2. Phối hợp với Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam cấp xã và các đoàn thể cùng cấp tổ chức thực hiện kế hoạch đãđược thông qua; phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, địnhcanh và các đơn vị liên quan thực hiện xác nhận chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tàisản, nguồn gốc đất, tài sản trên đất bị thu hồi; nhân khẩu, nghề nghiệp trênđịa bàn; tổng hợp, nghiên cứu và thông báo với nhân dân về tiếp thu ý‎ kiến củađơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân, hộ gia đình trong vùng dự án.

3. Phối hợp với Hội đồng bồithường, hỗ trợ, tái định cư, định canh và tổ tuyên truyền làm công tác tuyêntruyền, vận động, giải thích cho nhân dân về chủ trương pháp luật và chính sáchbồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, định canh và các chínhsách có liên quan.

4. Lập biên bản tổng hợp kết quảvề những nội dung đã đưa ra nhân dân trong vùng dự án bàn, góp ý kiến và thốngnhất; tổ chức triển khai thực hiện những nội dung đã được nhân dân thống nhấthoặc những nội dung do nhân dân bàn, góp ý kiến để cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh.

5. Thực hiện đầy đủ nội dung chỉđạo của cấp có thẩm quyền, thường xuyên báo cáo quá trình và kết quả thực hiện,đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh trình Ủy ban nhân dânhuyện, thành phố xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Điều 24. Trách nhiệm của đơnvị, tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh vàgiải phóng mặt bằng

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dâncấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ đầu tư công khai minh bạch, rõ ràngchương trình, dự án, công trình đầu tư; tuyên truyền, vận động, phổ biến chínhsách, pháp luật, chủ trương thu hồi đất, quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái địnhcư khi Nhà nước thu hồi đất cho người bị thu hồi đất, bị giải toả tài sản trênđất thu hồi.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơnvị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban Quản lý thôn, khu phố, chủ đầu tưthực hiện việc kê khai, kiểm kê đất đai, tài sản trên đất, lập Phương án bồithường, hỗ trợ và tái định cư, định canh.

3. Phối hợp với Ủy ban nhân dâncấp xã xác nhận nguồn gốc đất; thời điểm xây dựng nhà ở, nhân khẩu, nghềnghiệp, tổng diện tích đất sử dụng còn lại sau thu hồi của hộ gia đình, cánhân; đôn đốc việc thực hiện các nội dung xác nhận nguồn gốc đất của Ủy bannhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan theo kế hoạch tiến độ đã được phêduyệt.

4. Chủ trì, phối hợp với cánhân, tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đề xuất biện pháp giải quyếtvướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh và giải toảmặt bằng báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

5. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấpxã tổ chức niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, địnhcanh. Hướng dẫn, giải đáp những ý kiến thắc mắc, góp ý của tổ chức, cá nhân bịthu hồi đất và các vấn đề liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư, định canh; chuyển quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợvà tái định cư đã được phê duyệt cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất, bị giảitoả tài sản trên đất thu hồi.

6. Phối hợp với Phòng Tài nguyênvà Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức bốc thăm, giao đất ở, giao đấtsản xuất nông nghiệp cho người bị thu hồi đất; bàn giao diện tích đất đã giảiphóng mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự án theo quy định.

Điều 25. Trách nhiệm của tổtuyên truyền vận động các cấp

1. Tổ tuyên truyền các cấp do Ủyban nhân dân cùng cấp quyết định thành lập gồm: chính quyền và các ban, ngànhliên quan và mời đại diện khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, (do Thườngtrực khối Dân vận làm tổ trưởng) tổ chức tuyên truyền cho nhân dân thông hiểuchủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, lợi ích kinh tế - xã hội của côngtrình, dự án được triển khai.

2. Cung cấp đầy đủ thông tin cóliên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh và các chính sách xãhội khác và hướng dẫn cho nhân dân trong vùng dự án biết và đồng thuận cao vớichủ trương, chính sách của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện.

3. Kịp thời báo cáo với cấp ủy,Ủy ban nhân dân cùng cấp xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề mới phát sinh, kiếnnghị giải quyết nhanh những trường hợp sai sót, trường hợp đặc thù.

Điều 26. Trách nhiệm của chủđầu tư

1. Thực hiện đúng, đầy đủ theoquy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật doanh nghiệp, pháp luật lao động;đảm bảo thời gian quy định về các nội dung và điều khoản hợp đồng đã được cấpcó thẩm quyền phê duyệt, giao trách nhiệm.

2. Đảm bảo đủ kinh phí cho tổchức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để chi trả kịpthời cho các đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái địnhcư, định canh.

Điều 27. Trách nhiệm củangười bị thu hồi đất, bị giải toả tài sản trên đất thu hồi

1. Thực hiện tốt các điều khoảnquy định tại Chương III Quy chế này; kê khai đúng nguồn gốc và đầy đủ các sốliệu theo yêu cầu, cung cấp đầy đủ các giấy tờ có liên quan đến nhà, đất và cácquyền sở hữu khác.

2. Chấp hành tốt các quy địnhcủa pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người bị thu hồi đất, bị giải toả tàisản trên đất thu hồi về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh vàcác chính sách xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành; về các quyếtđịnh của cơ quan Nhà nước, tháo dỡ di dời tài sản, vật kiến trúc và bàn giaomặt bằng đúng thời gian quy định.

3. Nếu có kiến nghị, khiếu nại,tố cáo về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh, giải phóng mặt bằng vàcác chính sách xã hội thì phải thực hiện đúng theo quy định của Luật Khiếu nại,Luật Tố cáo nhưng trước hết vẫn phải thực hiện quyết định thu hồi đất và bàngiao mặt bằng trong khi chờ các cơ quan chức năng giải quyết.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 28. Các sở, ban,ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư,cá nhân, hộ gia đình có liên quan đến các chương trình, dự án, công trình đượcđầu tư trên địa bàn tỉnh có bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái địnhcư, định canh phải thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Điều 29. Đề nghị Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, phối hợp vớiỦy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị triển khaithực hiện tốt nội dung quy chế đề ra.

Điều 30. Các cơ quan, đơnvị, tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân, hộ gia đình thực hiện tốt Quy chế nàysẽ được xem xét khen thưởng; ngược lại, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽbị xử lý kỷ luật, phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theoquy định của pháp luật.

Điều 31. Giám đốc Sở Xâydựng có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đônđốc thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc thựchiện Quy chế này, thường xuyên báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉđạo.

Trong quá trình tổ chức thựchiện Quy chế, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổchức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnhxem xét, quyết định./.