ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 03 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí vàlệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệphí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phívà lệ phí;

Căn cứ Thông số 63/2002/T T-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật vềphí và lệ phí;

Căn cứ Thông số 45/2006/T T-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi,bổ sung Thông số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông số 02/2014/T T-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề phí lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của Hội đồng nhândân tỉnh Lào Cai về các loại Phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 679/T Tr-STC ngày 20/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định vềthu Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp: Các tổ chức, nhân, hộ gia đình sinh sống sinh hoạt tại khuđô thị, các thị trấn,thị tứ, trungtâm các xã, cụm các điểm dân cư; điểm dulịch, khu du lịch, khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nơi được cungcấp dịch vụ vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Mức thu phí: Theo Phụbiểu chi tiết kèm theo Quyết định.

3. Quản lý, sử dụng nguồnthu phí:

a) Đơn vị thu phí: UBND các xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ thực hiệnthu trên địa bàn quản lý;

b) Quy định tỷ lệ nộp ngânsách:

Đối với các quan, đơn vị thực hiện thu phí được để lại 10% trên tổng số tiềnphí thực thu; Nộp 90% vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách.

c) Quản lý, sử dụng:

- Nguồn thu từ Phí được quản sử dụng theo các quy định hiện hành về quảnlý tài chính;

- Chứng từ thu Phí thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về in, pháthành, quản sử dụng các loại hóa đơn, dịch vụ; chứngtừ thu tiền phí, lệ phí.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Tài chính, Công thương, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố; Thủ trưởng các quan, đơn vị tổ chức, nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ban hành bãi bỏ Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Doãn Văn Hưởng

PHỤ BIỂU CHI TIẾT PHÍ VỆSINH

(Kèm theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày03/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Nội dung

Mức thu

Ghi chú

1

nhân, hộ gia đình không hoạt động sản xuất, kinh doanh (kể cả các cán bộ, nhân viên làm việc tại các cơ quan, đơn vị HCSN, trụ sở làm việc, văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức sản xuất kinh doanh)

a

nhân, hộ gia đình không hoạt động sản xuất, kinh doanh

Tại các phường thuộc TP Lào Cai; thị trấn Bắc Hà, Thị trấn Sa Pa

5.000 đồng/người/tháng

Tại Thị trấn trung tâm các huyện

4.000 đồng/người/tháng

Khu vực còn lại

3.000 đồng/người/tháng

b

Cơ quan, đơn vị HCSN; trụ sở làm việc, văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức sản xuất kinh doanh không hoạt động sản xuất, kinh doanh (căn cứ bảng lương, danh sách chi trả tiền công mức thu tại quy định y, đơn vị sử dụng cán bộ, người lao động nộp)

5.000 đồng/người/tháng

2

Ngoài mức nộp theo quy định tại điểm 1 nêu trên các quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, nhân hoạt động sản xuất kinh doanh còn phải nộp phí theo quy định sau:

+ Hộ kinh doanh thương mại

Môn bài bậc 1

40.000 đồng/hộ/tháng

Môn bài bậc 2

30.000 đồng/hộ/tháng

Môn bài bậc 3

20.000 đồng/hộ/tháng

Môn bài bậc 4 trở xuống

10.000 đồng/hộ/tháng

+ Các hộ sản xuất, chế biến, sửa chữa (không bao gồm các hộ gia đình, nhân kinh doanh sửa chữa ô tô, xe máy) kinh doanh dịch vụ khác

Môn bài bậc 1

120.000 đồng/hộ/tháng

Môn bài bậc 2

100.000 đồng/hộ/tháng

Môn bài bậc 3

80.000 đồng/hộ/tháng

Môn bài bậc 4 trở xuống

60.000 đồng/hộ/tháng

+ Hộ hoạt động kinh doanh hàng ăn, uống

Môn bài bậc 1

280.000 đồng/hộ/tháng

Môn bài bậc 2

200.000 đồng/hộ/tháng

Môn bài bậc 3

140.000 đồng/hộ/tháng

Môn bài bậc 4 trở xuống

80.000 đồng/hộ/tháng

+ Các tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ

- Đối với nhà hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà máy, bến bãi

400.000 đồng/cơ sở/tháng

- Cửa hàng, sở SX, KD, nhà y, kho bãi (không bao gồm các sở sửa chữa ô tô xe máy)

300.000 đồng/cơ sở/tháng

- Đối với phòng nghỉ (bao gồm cả các cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ)

15.000 đồng/phòng/tháng

+ Đối với bệnh viện, cơ sở y tế (do các Bệnh viện, sở y tế nộp ngoài số nộp theo cán bộ, nhân viên đã nộp theo quy định nêu trên)

10.000 đồng/giường/tháng

Mức thu m căn c đ Bệnh viện, cơ s y tế nộp

+ Đối với các trường học, sở đào tạo (do các Trường học, cơ sở đào tạo nộp ngoài số nộp theo cán bộ, giáo viên, nhân viên đã nộp theo quy định nêu trên)

5.000 đồng/học sinh/năm

Mức thu m căn cđTrường học, cơ sđào tạo nộp

3

Đối với các khu vực đền, chùa, nhà ga, bến xe; khu vui chơi giải trí, các khu vực công cộng khác (như các điểm du lịch, khu du lịch...)

- Đối với các khu vực nhà ga, bến xe; khu vui chơi giải trí, các khu vực công cộng khác (như các điểm du lịch, khu du lịch...) và các khu vực đền, chùa được xếp hạng là Di tích cấp quốc gia

500.000 đồng/cơ sở/tháng

- Đối với các khu vực đền, chùa được xếp hạng là Di tích cấp tỉnh

300.000 đồng/cơ sở/tháng

- Đối với các khu vực đền, chùa khác

200.000 đồng/cơ sở/tháng

4

Các loại rác thải như: Rác thải do các công trình xây dựng, rác tại các chợ, rác thải nguy hại....cần phải xử theo quy trình nghiêm ngặt từ khâu thu gom đến vận chuyển, xử lý (gồm cả chất thải do các sở, hộ gia đình sửa chữa ô tô xe máy)

- Rác thải do các công trình xây dựng, do các chợ

200.000 đồng/m3 rác

- Rác thải nguy hại

300.000 đồng/m3 rác

- Đối với các trường hợp không xác định được khối lượng rác thải thì thu theo mức khoán như sau:

+ Đối với tổ chức

1.200.000 đồng/cơ sở/ tháng

+ Đối với cá nhân, hộ gia đình

500.000 đồng/hộ hoặc cá nhân/tháng