HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 81-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CỤC KIẾN THIẾT CƠ BẢN BỘ VẬT TƯ THÀNH VỤ XÂY DỰNG CƠ BẢN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960.
Căn cứ vào bản Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ và bản quy định về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế ban hành kèm theo Nghị định số 172-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 01-11-1973.
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Chuyển Cục kiến thiết cơ bản Bộ Vật tư thành Vụ xây dựng cơ bản thuộc Bộ.

Vụ xây dựng cơ bản có nhiệm vụ giúp đồng chí Bộ trưởng Bộ Vật tư chỉ đạo thống nhất công tác xây dựng trong Bộ một cách toàn diện, chủ yếu là các mặt công tác sau:

1. Quản lý quy hoạch và kế hoạch đầu tư xây dựng của Bộ.

2. Quản lý công tác chuẩn bị đầu tư của các đơn vị chủ quản công trình trên hạn ngạch, có vị trí quan trọng trong kế hoạch đầu tư của Bộ, quản lý công tác khảo sát, thiết kế của Viện thiết kế và công tác thi công của các Công ty xây lắp trực thuộc Bộ.

3. Quản lý kỹ thuật xây dựng.

Điều 2. - Vụ xây dựng cơ bản do một Vụ trưởng phụ trách, có Vụ phó giúp việc.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Vật tư căn cứ vào quyết định này quy định cụ thể nhiệm vụ và biên chế của Vụ xây dựng cơ bản theo nguyên tắc hết sức tinh giản.

Số biên chế của Cục kiến thiết cơ bản dôi ra và cơ sở vật chất, kỹ thuật của Cục cần được bố trí sử dụng hợp lý theo yêu cầu công tác của Bộ.

Điều 3. - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Vật tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng