HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
*******

Số: 81-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1980

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ và Nghị định số 172-CP ngày 01/11/1973 của Hội đồng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ, về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế;
Căn cứ vào Nghị định số 24-CP ngày 02/02/1976 của Hội đồng Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý kinh tế;
Căn cứ vào ý kiến của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp ngày 29 tháng 11 năm 1979 về tình hình kinh tế và nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1980;
Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nhà nước với sự thoả thuận của các đồng chí bộ trưởng, tổng cục trưởng và chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay giao cho các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và các Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương những chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1980 (trong văn bản kèm theo) (1).

Điều 2: Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1980 được giao, các Bộ, Tổng cục, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương giao kế hoạch toàn diện cho các đơn vị trực thuộc và cơ sở, hướng dẫn các đơn vị cơ sở điều chỉnh, ký kết hợp đồng kinh tế; đồng thời gắn với việc soát xét lại kế hoạch của Bộ, Tổng cục, địa phương từ cơ sở và từ cấp huyện nhằm khai thác một cách có hiệu quả nhất mọi khả năng tiềm tàng về máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, lao động, đất đai… đáp ứng yêu cầu cao nhất về sản xuất, đời sống và giao nộp sản phẩm cho Nhà nước.

Điều 3: Các Bộ, Tổng cục phải thông báo cho các Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương biết phần kế hoạch của các đơn vị có liên quan đóng trên các địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu kinh tế trực thuộc Trung ương có trách nhiệm đưa các phần kế hoạch của các đơn vị có liên quan đến địa phương vào cân đối trong kế hoạch địa phương; đồng thời có trách nhiệm giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc sự hoạt động của các cơ sở kinh tế trực thuộc các ngành Trung ương đóng trên địa phương mình theo đúng chế độ, chính sách, pháp luật đã quy định. Các Ủy ban nhân dân tình, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương phải báo cáo cho các Bộ, Tổng cục những phần kế hoạch có liên quan để Bộ, Tổng cục đưa vào cân đối trong kế hoạch của ngành; đồng thời hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các cơ sở thuộc ngành theo chế độ, chính sách quy hoạch… thống nhất của ngành đã quy định.

Điều 4: Các cơ quan tài chính, ngân hàng, vật tư các cấp có nhiệm vụ cung cấp vốn, vật tư theo đúng tiến độ sản xuất, xây dựng; đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các chỉ tiêu tuyển lao động vào biên chế, chi quỹ lương, sử dụng vật tư, không được để thực hiện quá mức so với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Điều 5: Các đồng chí bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG




Tố Hữu