ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 81/QĐ.UB

Lào Cai, ngày 08 tháng 04 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG SẮP XẾP ĐI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổchức HĐND và UBND ngày 21.6.1994;

Căn cứ Quyết định s 206/QĐ .UB ngày 25.10.1996 của UBND tỉnh Lào Cai vviệc thành lập Hội đồng sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnhLào Cai;

Xét đề ngh của Hội đồng sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nayban hành kèm theo quyết định này bản quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồngsắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lào Cai.

Điu 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy địnhtrước đây trái với quy chế này đều bãi b. Các ông Chánhvăn phòng UBND tnh. Chủ tịch Hội đồng sắp xếp đổi mớidoanh nghiệp nhà nước tnh Lào Cai, thtrưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND, UBND.
- Như điều 2 QĐ
- Lưu: VT-NC-TM-XDCB-CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LÀO CAI
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn
Đức Thăng

QUY CHẾ

TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG SP XẾP ĐỔI MỚI DOANHNGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định s 81/QĐ .UB ngày 08.4.1997 ca UBND tỉnh LàoCai).

Chương 1.

TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Hội đồng sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lào Cai là tổ chứctư vấn giúp Chủ tịch UBND tỉnh quyết định những vấn đề liên quan tới việc thànhlập, tổ chức lại, giải thể, phá sản, cổ phần hóa doanhnghiệp nhà nước trên địa bàn tnh theo pháp luật.

Điều 2. Nhiệmvụ của Hội đồng:

1. Xây dựng kếhoạch thực hiện phương án sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước đã được Chính phủ phê duyệt.

2. Tổ chức thẩmđịnh đề án thành lập mới, tổ chức lại doanh nghiệp Nhà nước thuộc tnh quản lý.

3. Xây dựng phươngán thành lập mới, gii thể, tách doanh nghiệp nhà nướctrình UBND tnh quyết định.

4. Xây dựng cổphần hóa DNNN trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Phối hợp cùng các cơ quan chứcnăng tổ chức thực hiện các bước cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

5. Giám sát, đônđốc các ngành, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chnh cácquyết định của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tổ chức, sắp xếp lại DNNN.

6. Thực hiệnnhiệm vụ khác khi được UBND tnh giao.

Điều 3. Hội đồng sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lào Cai gồm: Chủtịch Hội đồng, Phó chủ tịch Hội đồng, các ủy viên do UBNDtnh quyết định. Hội đng thường trựctại Sở Kế hoạch và Đầu tư tnh LàoCai, được sử dụng con dấu, tài khon, cơ sở vật chất của SởKế hoạch và Đầu tư để thực hiện chức năng,nhim vụ được giao.

Điều 4. Giúpviệc cho Hội đồng có tổ tư vấn gồm các chuyên viên của một số ngành. Tổ tư vấn cótổ trưởng và các tổ viên. Việc thành lập, thay đổi, bổ sung thành viên của tổ tưvấn do Chủ tịch Hội đồng dự kiến trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 5. Thànhviên của Hội đồng, thành viên của tổ tư vấn hoạt động kiêmnhiệm, thực hiện nhiệm vụ và chương trình công tác theo kế hoạch hàng năm củaHội đng. Các sở, ban ngành, đơn vị trong tỉnh có tráchnhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để cácthành viên của Hội đồng, thành viên của tổ tư vấn hoàn thành tốt công việc đượcgiao.

Chương 2.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊNTRONG HỘI ĐỒNG VÀ TỔ TƯ VẤN

Điều 6. Nguyêntắc hoạt động: Hội đng làm việc theo chế độ tập thể, cácthành viên của Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hộiđồng. Trong thảo luận ý kiến phát biểu của các thành viên có giá trị ngangnhau, nếu không thống nhất ý kiến thì được bo lưu, Chủtịch Hội đồng: Tổng hợp các ý kiến trình UBND tỉnh quyết định. Không áp dụngnguyên tắc biểu quyết đa số.

Điều 7. Hìnhthức hoạt động: Hội đồng hoạt động theo ba hình thức:

- Họp thường kỳ: 2 lần/năm nhằm tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của DNNN trên địabàn.

- Họp bất thường: Theo triệu tập củaChủ tịch Hội đồng khi cần xem xét các vấn đề: Thành lập mới, sắp xếp, giải thể,cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

- Tham gia ý kiến bằng văn bản theoyêu cầu của thường trực Hội đồng khi xem xét: Sắp xếp, bố trí lại nhiệm vụ sảnxuất cho doanh nghiệp.

Điều 8. Tráchnhiệm, quyền hạn thành viên Hội đồng:

1. Chủ tịch Hội đồng: Là người chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về mọi hoạt động của Hội đồng, báo cáo UBND tỉnh quyết định những vấn đề về bố trí, sắpxếp lại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, có quyền phân công các phó chủtịch Hội đồng, các thành viên chuẩn bị nội dung, báo cáo, trình bày để Hội đồngtho luận, triệu tập, chủ trì, kết luận các nội dung trongphiên họp Hội đồng. Khi vng mặt Chủ tịch hội đồng ủynhiệm cho Phó chtịch thường trực chủ trì cuộc họp Hộiđồng.

2. Phóchủ tịch Hội đồng: Là người giúp việc cho Chủ tịch Hộiđồng thực hiện quản lý, điều hành các công việc của Hộiđồng theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng. Phó chủ tịch làm nhiệm vụ thườngtrực Hội đồng là người trực tiếp điều hành hoạt động của tổ tư vấn, tổng hợpnội dung báo cáo Chủ tịch Hội đồng, chuẩn bị các nội dung của từng kỳ họp theođiều hành của Chủ tịch Hội đồng. Chủ động xây dựng kinh phí hàng năm và quản lýsử dụng theo đúng chế độ Nhà nước quy định.

3. Thànhviên Hội đồng: Bao gồmthành viên thường xuyên (theo quyết định của UBND tỉnh) và thành viên khôngthường xuyên (là những thành viên đại diện các ngành kinh tế, kỹ thuật được bổsung vào hội đồng khi hội đồng xét duyệt đề án sắp xếp tổ chức lại doanh nghiệpcủa ngành đó trình).

Điều 9. Tổtư vấn có chức năng giúp việc cho Hội đồng, tổ tư vấn thường trực tại Sở Kếhoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai. Tổ tư vấn hoạt động theo chương trình công tác, kếhoạch của Hội đồng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó chủ tịch thường trực.

Nhiệm vụ của tổ tư vấn:

- Xây dựng kế hoạch, chương trìnhhoạt động của Hội đồng theo tháng, quý, năm, để từng bướcthực hiện phương án sắp xếp DNNN được Chính phủ phê duyệt.

- Chuẩn bị nội dung cuộc họp của Hộiđng, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức điutra khảo sát, chuẩn bị các tài liệu thảo luận trong tổ tư vn trước, đề xuất ý kiến để các thành viên của Hội đng xem xét. Các tài liệu phục vụ cho nội dung kỳ họp phải được gửi tớicác thành viên Hội đồng trước phiên họp ít nhất 5 ngày đnghiêncứu.

- Được yêu cầu các cơ quan đơn vịcung cấp tài liệu có liên quan đến việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

- Ghi biên bản các cuộc họp Hội đồng,tóm tắt các kết luận của Chủ tịch Hội đồng, chuẩn bị các văn bản thuộc thẩmquyền của Hội đng trình UBND tỉnh.

- Đôn đốc giám sát các ngành, cácdoanh nghiệp thực hiện quyết định của UBND tnh trong việcsắp xếp, bố trí doanh nghiệp Nhà nước.

Chương 3.

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 10. Kinhphí hoạt động của Hội đồng do ngân sách cấp và được bố trí chung trong kế hoạchtài chính hàng năm của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các khoản chi phí của Hội đồnggồm:

- Chi hội nghị, hội thảo.

- Chi văn phòng, ấn phẩm, tài liệu.

- Chi phí điều tra, khảo sát.

Hội đồng không xây dựng kinh phí thẩmđịnh thành lập mới, tổ chức lại doanh nghiệp mà do người đề nghị thành lập, tổchức lại xây dựng.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quychế này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng, các cơ quan có liênquan chịu trách nhiệm thi hành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Chủtịch Hội đổng tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.