ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng

sắp xếp đổi mi doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lào Cai

________________

Y BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UB ngày 25/10/1996 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Hội đồng sắp xếp đổi mi doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Hội đng sắp xếp đi mi doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sắp xếp đổi mi doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái vi Quy chế này đều bãi bỏ. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh. Chủ tịch Hội đồng sắp xếp đổi mi doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lào Cai, Thủ trưởng các s, ban ngành, Chủ tịch UBND các huvện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng