ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 810/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM2014, LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2014, LUẬT HỘ TỊCH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Hônnhân và Gia đình năm ngày 19/6/2014;

Căn cứ Luật Côngchứng ngày 20/6/2014;

Căn cứ Luật Hộ tịchngày 20/11/2014;

Căn cứ Quyết địnhsố 31/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phổ biến,giáo dục pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 182/STP ngày 25/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến Luật Hônnhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc,kiểm tra thực hiện Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh biết để chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởngcác sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan,tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014, LUẬTCÔNG CHỨNG NĂM 2014, LUẬT HỘ TỊCH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật về hôn nhân vàgia đình, công chứng, hộ tịch; qua đó tạo điều kiện để các chủ thể khi tham giaquan hệ pháp luật ở các lĩnh vực này có hành vi xử sự phù hợp với quy định củapháp luật, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp củatổ chức, công dân; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địaphương.

2. Phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứngnăm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 phải đảm bảo kịp thời, thường xuyên, chính xác,đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng cáchình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với nhu cầu, lứa tuổi, trình độcủa đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thống, phong tục, tậpquán tốt đẹp của dân tộc; gắn với việc thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước, của địaphương và đời sống hằng ngày của người dân; phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, tổchức, gia đình và xã hội.

II. NỘI DUNG

1. Đối với cán bộ,công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và học sinh, sinh viên

Phổ biến Luật Hôn nhânvà Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 cần tậptrung vào các vấn đề sau đây:

- Sự cầnthiết ban hành Luật.

- Quan điểmchỉ đạo xây dựng Luật.

- Bố cục,nội dung và những điểm mới của Luật.

2. Đốivới nhân dân

Trên cơ sởLuật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật Hộ tịch năm2014 và đề cương giới thiệu các đạo luật, tài liệu của Sở Tư pháp, báo cáo viên,tuyên tuyền viên biên soạn nội dung cụ thể, ngắn gọn, thiết thực để phổ biếncho nhân dân.

3. Tài liệutuyên truyền, phổ biến

- Toàn vănLuật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng, Luật Hộ tịch năm 2014;

- Đề cươnggiới thiệu Luật do Bộ Tư pháp phát hành đăng tải trên Trang thông tin điện tửcủa Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://www.moj.gov.vn;

- Tài liệudo Sở Tư pháp phát hành;

- Các tàiliệu tham khảo có liên quan.

4. Vềbáo cáo viên: Mời báo cáo viêncủa Trung ương (Hội nghị do tỉnh tổ chức); báo cáo viên của tỉnh, huyện, thịxã, thành phố (Hội nghị do cấp huyện và cấp xã tổ chức).

III. HÌNHTHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

Tùy theotừng đối tượng (cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; nhân dân...),địa bàn tuyên truyền để áp dụng các hình thức cho phù hợp như:

- Tuyên truyềnmiệng;

- Tuyên truyềnthông qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài,…);

- Biên soạntài liệu Hỏi - đáp pháp luật;

- Phát hànhBản tin tư pháp;

- Thông quathực hiện “Ngày pháp luật”;

- Cáchình thức khác.

IV. TỔCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức Hộinghị phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014,Luật Hộ tịch năm 2014 cho các thành phần gồm: Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;Lãnh đạo UBND tỉnh; Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thủ trưởng cácsở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh;Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố; Trưởng phòng Phòng Tư pháp, Trưởng Công an, Chánh án Tòa án nhân dân,Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sựcác huyện, thị xã, thành phố.

Thời gianthực hiện: 01 ngày (Trong tháng 3, 4 năm 2015).

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã,thành phố có kế hoạch cụ thể để phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014,Luật Công chứng năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 đến cán bộ, công chức, viênchức, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Thời gianthực hiện: Quý II, III, IV năm 2015.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợpvới Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định có kếhoạch cụ thể để phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứngnăm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 với các hình thức và nội dung phù hợp.

Thời gianthực hiện: Quý II, III, IV năm 2015.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm đề xuất UBND tỉnhcấp kinh phí để thực hiện kế hoạch phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014,Luật Công chứng năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành Kếhoạch phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014,Luật Hộ tịch năm 2014 trên địa bàn cấp huyện; đồng thời bảo đảm kinh phí đểthực hiện kế hoạch./.