ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ủy quyền cấp phép hoạt động karaoke và triển lãm

tranh, ảnh mỹ thuật

___________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/1/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT ngày 20/11/2000 của Bộ Văn hoá- Thông tin về việc ban hành Quy chế hoạt động nhiếp ảnh;

Căn cứ quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 31/01/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch hoạt động karaoke, vũ trường nơi công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2006-2010”.

Xét đề nghị tại Tờ trình số 19/SVHTT-QL ngày 22/3/2007 của Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền cho UBND huyện, thị xã, thành phố cấp phép thực hiện hoạt động karaoke và triển lãm tranh, ảnh mỹ thuật, cụ thể:

1. Giấy phép hoạt động karaoke trên địa bàn do UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý;

2. Giấy phép hoạt động triển lãm tranh, ảnh mỹ thuật cấp huyện.

Điều 2. Sở Văn hoá - Thông tin chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn và theo dõi thực hiện các nội dung ghi ở Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Minh Tùng