ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 811/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP PHÒNG PHÁP CHẾ TẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔNTRỰC THUỘC UBND TỈNH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy củatổ chức pháp chế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc SởNội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Pháp chế tại các cơquan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, gồm:

1. Sở Nội vụ,

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư,

3. Sở Tài chính,

4. Sở Công Thương,

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,

6. Sở Giao thông Vận tải,

7. Sở Xây dựng,

8. Sở Tài nguyên và Môi trường,

9. Sở Thông tin và Truyền thông,

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

12. Sở Khoa học và Công nghệ,

13. Sở Giáo dục và Đào tạo,

14. Sở Y tế.

Điều 2. Phòng Pháp chế các Sở gồm có: Trưởngphòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên; Giám đốc các Sở quyết định nhân sựcụ thể của Phòng Pháp chế theo quy định của pháp luật.

Giám đốc các Sở có trách nhiệm ban hành Quyết địnhquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của PhòngPháp chế và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở theo quy định đảm bảokhông chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ và hoạt động đạt hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, CVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến