THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 812-TTg

Hà Nộingày 12 tháng 12 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG ƯỞNG TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG DÀI HẠN;TRỢ CẤP THÊM ĐỐI VỚINGƯỜI HƯU TRÍ CÔ ĐƠN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC À QUÂN NHÂN CHUYỂN NGÀNH VỀ HƯU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung đối tượng trợ cấp mất sức lao động dài hạn là những người nghỉ việc, đãhoặc đang được hưởng trợ cấp mất sức lao động nếu có thời gian công tác đủ 20năm trở lên (không tính quy đổi theo hệ số).

Những người thuộc diện này đangđược hưởng trợ cấp mất sức lao động thì sau khi hưởng trợ cấp đến hết 1/2 thờigian công tác quy đổi, được tiếp tục hưởng trợ cấp hàng tháng.

Những người thuộc diện này mà đãngừng hưởng trợ cấp từ sau ngày 1 tháng 3 năm 1990 thì được hưởng lại trợ cấp kểtừ ngày ban hành Quyết định này.

Điều 2.Người đang hưởng lương hưu sống cô đơn, không còn thân nhân trực tiếp chăm sóc,không có nguồn thu nhập nào khác, mức lương hưu thấp hơn 180.000 đồng/tháng thìđược phụ cấp thêm để mức lương hưu bằng 180.000 đồng/tháng.

Điều 3.Cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân có thời gian đủ 20 nămtrở lên phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng công an nhân dân, nếuchuyển ngành ra làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc ViệtNam và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội hưởng lương từ Ngân sách Nhà nướctrước tháng 4 năm 1993, sau đó nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, ngoài việc đượchưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo thang lương, bảng lương quy địnhchung, còn được trợ cấp thêm hàng tháng như sau: Cứ mỗi năm phục vụ trong quânđội nhân dân hoặc Công an nhân dân được hưởng 1% mức tiền lương tối thiểu.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1996, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)