ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định giá bán nước sạch tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tiêu thụ nước sinh hoạt;

Căn cứ Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh ngày 07/4/2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 116/TT-STC ngày 09/4/2010 về việc phê duyệt giá bán nước sạch tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá bán nước sạch tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như sau:

1. Tiêu chuẩn nước sạch: Là nước đảm bảo đúng theo các tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 1329/2002/BYT-QĐ ngày 18/4/2002 của Bộ Y tế.

2. Giá bán (chưa bao gồm thuế VAT và phí nước thải):

- Giá nước dùng cho sinh hoạt của các hộ dân cư: 6.800đ/m3.

- Giá nước dùng cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, bệnh viện, trường học, lực lượng vũ trang: 11.800đ/m3.

- Giá nước dùng cho các đơn vị sản xuất, xây dựng cơ bản, các doanh nghiệp: 13.500đ/m3.

- Giá nước dùng cho kinh doanh, dịch vụ: Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, ăn uống, giải khát, rửa xe, bể bơi...: 14.500đ/m3.

Điều 2. Quy định này được áp dụng từ ngày 01/4/2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; các tổ chức và các hộ dân cư sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ Tịch Thường Trực

(Đã ký)

Nguyễn Bật Khách