CHỦ TỊCH NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

Về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 45/TTr-CP ngày 21/06/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho trở quốc tịch Việt Nam đối với bà Phan Thị Phượng Loan, sinh ngày 26/08/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện trú tại: 576 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch nước

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Minh Triết