UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 816-QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 8 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành bản quy định về việc tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý

HTX nông nghiệp và đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật

vào sản xuất nông nghiệp

__________________

Thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 33 của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp;

Để cụ thể hóa kết luận số 480 của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 5/11/1990 về một số giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới;

Căn cứ tình hình diễn biến thực tiễn trong 2 năm thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị và nghị quyết 33 của Ban Thường Vụ Thành ủy;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Nông Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định “về việc tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý hợp tác xã nông nghiệp và đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp”.

Điều 2. Bản quy định này được thực hiện từ ngày ký, những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, thủ trưởng các nghành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thị trấn, xã phường. Chủ nhiệm các hợp tác xã nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Cục Trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An