ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 816/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ GIỐNG KHÔI PHỤC SẢN XUẤT DO HẠN HÁN GÂY RA ĐỐI VỚIVỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2012-2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kếhoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013;

Căn cứ Văn bản số 11629/BTC-NSNN ngày 30/8/2013 của Bộ Tài chính về việc kinh phí hỗ trợ giống khôi phục sảnxuất do hạn hán gây ra;

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố thiên tai do hạn hán đốivới sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2012-2013 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Liên ngành: SởTài chính - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Văn bản số 2197/LN :STC-SNN ngày 23/9/2013 về việc đề xuất phân bổ kinh phí tạm ứng hỗ trợ giốngkhôi phục sản xuất do hạn hán gây ra đối với Vụ Đông Xuân năm 2012-2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ nguồn kinhphí từ nguồn ngân sách Trung ương tạm ứng 70% mức hỗ trợ cho ngân sách địaphương (tại Văn bản số 11629/BTC-NSNN của Bộ Tài chính), số tiền:1.800.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm triệu đồng) tạm ứng cho ngân sáchcác huyện, thành phố để hỗ trợ giống khôi phục sản xuất do hạn hán gây ra đốivới Vụ Đông Xuân năm 2012-2013, cụ thể như sau:

- UBND Thành phố Kon Tum

500.000.000 đồng

- UBND huyện Đăk Hà

304.000.000 đồng

- UBND huyện Đăk Tô

35.000.000 đồng

- UBND huyện Ngọc Hồi

228.000.000 đồng

- UBND huyện Đăk Glei

329.000.000 đồng

- UBND huyện Sa Thầy

314.000.000 đồng

- UBND huyện Kon Rẫy

62.000.000 đồng

- UBND huyện Kon Plong

28.000.000 đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Sở Tài chính lập thủ tục phân bổkinh phí cho các đơn vị theo quy định.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo đúngquy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng