ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 816/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN VỀ BẢOVỆ MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng4 năm 2011của Chính phủ quy định về đánhgiá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảovệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điềucủa Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định của Ủy bannhân dân tỉnh số 23/2013/QĐ- UBNDngày 24 tháng 5 năm 2013 quy định về quản lý các dự án, nhiệm vụ từ nguồn chisự nghiệp môi trường cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết địnhsố 52/2013/QĐ- UBNDngày 23 tháng 12 năm2013 sửa đổi một số điều của Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường (Tờ trình số 599/TTr-STNMT-BVMT ngày 25 tháng 3 năm 2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định dự án, nhiệm vụ chuyên mônvề bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tàinguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở, ban,ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, S3_11/4 (13b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠTĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤPTỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số816/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của Chủ tịchUBNDtỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tổ chức vàhoạt động của Hội đồng thẩm định dự án, nhiệm vụ chuyên môn về bảo vệ môitrường cấp tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Ủy bannhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung một sốđiều của Quyết định số 23/2013/QĐ-UBNDngày 24 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý các dựán, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh BàRịa - Vũng Tàu (sau đây viết tắt là Hội đồng).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Hộiđồng thẩm định dự án, nhiệm vụ chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh do Giámđốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập; các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chứcvà hoạt động của Hội đồng thẩm định dự án, nhiệm vụ chuyên môn về bảo vệ môitrường cấp tỉnh (viết tắt là dự án/nhiệm vụ).

Điều 3. Chức năng của Hội đồng

Hội đồng có chức năng tư vấn giúpGiám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xem xét, đánh giá toàn diện nộidung Đề cương chi tiết nhiệm vụ và dự toán kinh phí của Dự án; kiến nghị cụ thểlàm cơ sở để cơ quan phê duyệt dự án/nhiệm vụ xem xét, quyết định. Hội đồngchịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan tổ chức việc thẩm định vềtính khách quan, trung thực của các kết luận thẩm định.

Điều 4. Nguyên tắc làm việc củaHội đồng

- Hội đồng làm việc theo nguyêntắc tập thể, thảo luận công khai, trực tiếp giữa các thành viên của Hội đồng vàkết luận theo đa số.

- Các hoạt động của Hội đồng đượctổ chức thực hiện thông qua cơ quan thường trực thẩm định do Sở Tài nguyên vàMôi trường bố trí, thành lập.

Chương II

TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG

Điều 5. Thành lập Hội đồng

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định theo mẫu quy định tại Phụ lục1 ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 6. Cơ cấu, thành phần của Hội đồng

1. Hội đồng phải bảo đảm có ítnhất 07 (bảy) thành viên bao gồm: Chủ tịch Hội đồng, Thư ký, 02 Ủy viên phảnbiện và các Ủy viên; trường hợp cần thiết có thêm 01 Phó Chủ tịch Hội đồng.

2. Thành phần của Hội đồng thẩmđịnh:

- Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịchHội đồng; Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/Chi cục Bảo vệ môi trường;

- Ủy viên phản biện: là người cóchuyên môn về môi trường hoặc am hiểu sâu về lĩnh vực chuyên môn của dự án,nhiệm vụ với ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm nếu có bằng đại học, ít nhất ba(03) năm kinh nghiệm nếu có bằng thạc sỹ, ít nhất một (01) năm kinh nghiệm nếucó bằng tiến sỹ.

- Ủy viên Hội đồng: Đại diện Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, đại diện của các cơ quan quản lý có liên quan trực tiếp đến vấnđề môi trường của dự án và các chuyên gia về lĩnh vực môi trường hoặc lĩnh vựcchuyên môn của dự án, nhiệm vụ với ítnhất 03 năm kinh nghiệm nếu có bằng đại học, ít nhất 02 năm kinh nghiệm nếu cóbằng thạc sỹ, hoặc có bằng tiến sỹ;

- Ủy viên thư ký: phải là côngchức/nhân viên của cơ quan thường trực thẩm định.

- Số lượng thành viên trong Hộiđồng do cơ quan ra quyết định thành lập quy định.

- Các thành viên trong Hội đồngkhông được tham gia thực hiện dự án/nhiệmvụ.

Chương III

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG,THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

Điều 7. Trách nhiệm và quyềnhạn của Ủy viên Hội đồng

1. Trách nhiệm của Ủy viên Hộiđồng:

a) Nghiên cứu Đề cương chi tiết vàdự toán kinh phí của dự án/nhiệm vụ vàcác hồ sơ, tài liệu có liên quan do cơ quan thường trực thẩm định cung cấp.

b) Tham gia các cuộc họp của Hộiđồng thẩm định, các hoạt động điều tra, khảo sát được tổ chức trong quá trìnhthẩm định Đề cương chi tiết và dự toán kinh phí của dự án/nhiệm vụ theo sự bốtrí của cơ quan thường trực thẩm định.

c) Viết ý kiến nhận xét nội dungĐề cương chi tiết và dự toán kinh phí củadự án/nhiệm vụ theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Quy chế này (trừ ủyviên phản biện có mẫu riêng) để trình bày tại phiên họp chính thức của Hội đồng.

d) Thực hiện nhiệm vụ tại phiênhọp Hội đồng một cách khoa học, trung thực, khách quan. Viết phiếu thẩm địnhtại phiên họp chính thức của Hội đồng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theoQuy chế này.

đ) Quản lý các tài liệu được cungcấp theo quy định của pháp luật và nộp lại các tài liệu này khi có yêu cầu củacơ quan thường trực thẩm định sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

e) Chịu trách nhiệm trước cơ quantổ chức việc thẩm định và trước pháp luật về những ý kiến nhận xét, đánh giácủa mình đối với Đề cương chi tiết nhiệm vụ và dự toán kinh phí của dự án/nhiệm vụ.

2. Quyền hạn của các thành viênHội đồng:

a) Đề nghị cơ quan thường trựcthẩm định cung cấp đầy đủ các tài liệu, số liệu liên quan đến hồ sơ dự án/nhiệmvụ đề nghị thẩm định để nghiên cứu, đánh giá.

b) Đề xuất với cơ quan thường trựcthẩm định tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên đề và các hoạt động khác đểphục vụ trực tiếp công việc thẩm định.

c) Được tham dự các cuộc họp củahội đồng thẩm định; tham gia các cuộc họp, hội nghị chuyên đề và các hoạt độngkhác để phục vụ trực tiếp công việc thẩm định theo bố trí của cơ quan thườngtrực thẩm định.

d) Đối thoại trực tiếp với Đơn vịchủ trì dự án/nhiệm vụ và tư vấn lập Đềcương chi tiết và dự toán kinh phí của dự án/nhiệm vụ tại phiên họp của hộiđồng thẩm định; được bảo lưu ý kiến trong trường hợp có ý kiến khác với kết luận của hội đồng thẩm định.

đ) Được hưởng thù lao theo chế độtài chính hiện hành khi thực hiện nhiệm vụ: viết bản nhận xét quy định tại điểmc khoản 1 Điều này; tham gia các cuộc họp của hội đồng thẩm định, các hội nghị,hội thảo chuyên đề và các hoạt động, công việc khác được giao trong quá trìnhthẩm định; được thanh toán các khoản chi phí đi lại, ăn, ở và các chi phí kháctheo quy định của pháp luật khi tham gia các hoạt động của hội đồng thẩm định.

Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng

Ngoài trách nhiệm và quyền hạn quyđịnh tại Điều 7 của Quy chế này, Chủ tịch Hội đồng còn có trách nhiệm và quyềnhạn sau đây:

1. Điều hành các cuộc họp của Hộiđồng.

2. Xử lý các ý kiến trao đổi, thảoluận tại các cuộc họp của Hội đồng thẩm định và kết luận các cuộc họp của Hộiđồng.

3. Ký biên bản cuộc họp và chịutrách nhiệm trước cơ quan tổ chức thẩm định và trước pháp luật về các kết luậnđưa ra trong các cuộc họp của Hội đồng.

Điều 9. Trách nhiệm và quyềnhạn của Phó Chủ tịch Hội đồng

Thực hiện chức năng và nhiệm vụcủa Chủ tịch Hội đồng tại phiên họp Hội đồng trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủyviên phản biện

Ngoài trách nhiệm và quyền hạn quyđịnh tại Điều 7 của Quy chế này, Ủy viên phản biện còn có những trách nhiệm vàquyền hạn sau đây:

1. Nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệuđược cung cấp, viết nhận xét sâu về lĩnh vực môi trường và lĩnh vực có liênquan đến nội dung của Đề cương chi tiết nhiệm vụ và dự toán kinh phí của dựán/nhiệm vụ theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Quy chế này và gửi đếnThường trực Hội đồng trước phiên họp chính thức của Hội đồng ít nhất 01 (một)ngày làm việc để xử lý.

2. Trình bày bản nhận xét phảnbiện của mình trong phiên họp chính thức của Hội đồng.

Điều 11. Trách nhiệm và quyềnhạn của Ủy viên Thư ký

Ngoài trách nhiệm và quyền hạn quyđịnh tại Điều 7 của Quy chế này, Ủy viên Thư ký còn có trách nhiệm và quyền hạnsau đây:

1. Cung cấp mẫu bản nhận xét vàphiếu thẩm định cho các thành viên Hội đồng.

2. Báo cáo Chủ tịch Hội đồng vềnhững tồn tại chính của hồ sơ trên cơ sở tự nghiên cứu và tổng hợp ý kiến củacác thành viên Hội đồng.

3. Đọc bản nhận xét của các thànhviên hội đồng thẩm định không tham gia phiên họp chính thức của Hội đồng.

4. Ghi và ký biên bản các cuộc họpcủa hội đồng thẩm định; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực về nội dungbiên bản các cuộc họp của hội đồng.

5. Lập các hồ sơ, chứng từ phục vụviệc thanh toán các hoạt động của Hội đồng.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khácphục vụ cho hoạt động của Hội đồng thẩm định theo yêu cầu của cơ quan thườngtrực.

Điều 12. Trách nhiệm và quyềnhạn của cơ quan thường trực thẩm định

1. Rà soát tính hợp lệ của hồ sơđề nghị thẩm định dự án/nhiệm vụ chuyên môn để tiến hành việc thẩm định. Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ,trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ phải thôngbáo bằng văn bản cho đơn vị được giao thực hiện dự án hoàn thiện hồ sơ.

2. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ,dự thảo Tờ trình và quyết định thành lập Hội đồng thẩm định với cơ cấu và thànhphần theo quy định tại Điều 6 Quy chế này trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường xem xét, quyết định.

3. Thu thập, cung cấp các thôngtin liên quan đến dự án/nhiệm vụ chuyên môn cho Hội đồng.

4. Tổ chức các cuộc họp của Hộiđồng thẩm định Đề cương chi tiết và dự toán kinh phí của dự án/nhiệm vụ.

5. Thông báo bằng văn bản cho đơnvị chủ trì dự án về kết quả thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoànchỉnh hồ sơ thẩm định trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chứcphiên họp chính thức cuối cùng của hội đồng thẩm định. Nội dung của văn bảnthông báo phải chỉ rõ một (01) trong các tình trạng sau đây về kết quả thẩmđịnh; thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung;thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua.

6. Tổ chức rà soát hồ sơ dự án,nhiệm vụ chuyên môn do đơn vị chủ trì dự ángửi lại sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định.Trong trường hợp cần thiết, có văn bản đề nghị một số thành viên Hội đồng tiếptục cho ý kiến nhận xét về Đề cương chi tiết và dự toán kinh phí của dựán/nhiệm vụ đã được đơn vị chủ trì dự án/nhiệm vụ chỉnh sửa, bổ sung.

7. Tham mưu Sở Tài nguyên và Môitrường báo cáo, trình Ủy ban nhân dântỉnh quyết định phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí của Dự án/nhiệm vụ (kèmdự thảo quyết định) theo mẫu Phụ lục 5 kèm theo Quy chế này.

Chương IV

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 13. Điều kiện tiến hànhphiên họp chính thức của Hội đồng

Phiên họp chính thức của hội đồngthẩm định chỉ được tiến hành khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Có mặt Chủ tịch Hội đồng hoặcPhó Chủ tịch Hội đồng trong trường hợp Chủ tịch hội đồng vắng mặt (viết tắt làngười chủ trì phiên họp), ít nhất một (01) Ủy viên phản biện và Ủy viên thư ký.

2. Có mặt ít nhất 2/3 (hai phầnba) số lượng thành viên Hội đồng theo Quyết định thành lập của cơ quan tổ chứcviệc thẩm định.

3. Có mặt Thủ trưởng đơn vị đượcgiao chủ trì dự án/nhiệm vụ; trong trường hợp không thể tham dự, Thủ trưởng đơnvị (hoặc cấp phó) phải có văn bản ủy quyền cho người có trách nhiệm của dự ántham dự và chịu trách nhiệm về những ý kiến của người được ủy quyền. Văn bản ủyquyền phải được người ủy quyền ký, ghi rõ họ tên, chức danh kèm theo dấu cơquan.

Điều 14. Nội dung và trình tựphiên họp chính thức của Hội đồng

1. Ủy viên thư ký đọc quyết định thànhlập hội đồng thẩm định, giới thiệu thành phần tham dự và báo cáo tóm tắt về quátrình xử lý hồ sơ thẩm định.

2. Người chủ trì phiên họp điềuhành phiên họp theo thẩm quyền được quy định tại Điều 8 Quy chế này.

3. Đơn vị được giao chủ trì dự án(hoặc cơ quan tư vấn được đơn vị chủ trì dự án ủy quyền) trình bày tóm tắt nộidung Đề cương chi tiết nhiệm vụ và dự toán kinh phí của dự án/nhiệm vụ.

4. Đơn vị được giao chủ trì dự ánvà các thành viên Hội đồng thẩm định trao đổi, thảo luận về những vấn đề chưarõ (nếu có) của hồ sơ.

5. Các Ủy viên phản biện và cácthành viên khác trong Hội đồng trình bày bản nhận xét, đánh giá.

6. Ủy viên thư ký đọc bản nhận xétcủa các thành viên Hội đồng thẩm định vắng mặt.

7. Các đại biểu tham dự phát biểuý kiến (nếu có).

8. Hội đồng thẩm định có thể họpriêng (do người chủ trì phiên họp quyếtđịnh) để thống nhất nội dung kết luận của Hội đồng thẩm định trong trường hợpcác thành viên Hội đồng có ý kiến trái ngược nhau.

9. Người chủ trì phiên họp công bốkết luận của Hội đồng.

10. Các thành viên Hội đồng thẩmđịnh có ý kiến khác với kết luận của người chủ trì phiên họp đưa ra (nếu có).

11. Đơn vị chủ trì dự án bày tỏ ýkiến của mình sau khi nghe kết luận của Hội đồng (nếu có).

12. Người chủ trì phiên họp tuyênbố kết thúc phiên họp.

Điều 15. Biên bản phiên họpchính thức của Hội đồng

1. Diễn biến phiên họp và ý kiếnthảo luận, ý kiến nhất trí, không nhất trí, ý kiến bảo lưu của thành viên Hộiđồng tại phiên họp chính thức của Hội đồng được ghi chép một cách đầy đủ, trungthực vào biên bản phiên họp.

2. Biên bản phiên họp chính thứccủa hội đồng thẩm định phải được người chủ trì phiên họp và Ủy viên thư ký kývào góc phía dưới bên trái của từng trang, ký và ghi rõ họ tên chức danh tronghội đồng ở trang cuối cùng.

3. Mẫu biên bản phiên họp chínhthức của Hội đồng được quy định tại Phụ lục 6 kèm theo Quy chế này.

Điều 16. Kết luận của Hội đồng

1. Kết luận của Hội đồng thẩm địnhphải thể hiện rõ những nội dung sau đây:

a) Những nội dung của hồ sơ đápứng yêu cầu;

b) Những tồn tại của hồ sơ; cácyêu cầu, khuyến nghị liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ (nếu có) dựa trên cơsở ý kiến của các thành viên Hội đồng;

c) Kết quả thẩm định ở một (01)trong ba (03) mức độ; thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; thông qua vớiđiều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua dựa trên cơ sở kết quả kiểm phiếu thẩm định theo nguyên tắcđược quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Nguyên tắc đưa ra kết quả thẩmđịnh:

a) Thông qua không cần chỉnh sửa,bổ sung: khi tất cả thành viên hội đồng thẩm định tham dự phiên họp nhất tríthông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung;

b) Thông qua với điều kiện phảichỉnh sửa, bổ sung: khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên hội đồngtham dự đồng ý thông qua hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung;

c) Không thông qua: khi có trênmột phần ba (1/3) số thành viên hội đồng không thông qua.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài nguyên và Môitrường chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình triển khai thựchiện, nếu xét thấy cần điều chỉnh Quy chế này, các cơ quan, đơn vị chủ độngphản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình Ủy bannhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Phụ lục 1: Mẫu Quyết định thànhlập Hội đồng thẩm định dự án

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-STNMT

, ngày tháng năm 201…

QUYẾTĐỊNH

Vềviệc thành lập Hội đồng thẩm định dự án ....

GIÁMĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của liên tịch Bộ Tài chính - BộTài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Căn cứ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môitrường của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBNDtỉnh sửa đổi một số điều của Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 củaUBND tỉnhv/v ban hành Quy định về quản lý các dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môitrường cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-STNMT ngày tháng năm 200 của UBNDtỉnh về việc Phê duyệt Danh mục dự án,nhiệm vụ chuyên môn về bảo vệ môi trườngnăm;

Xét đề nghị của Đơn vị... tại vănbản số ... ngày tháng năm 201... về việc đềnghị phê duyệt Dự án …;

Theo đề nghị của Chi cục trưởngChi cục Bảo vệ môi trường,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định dự án... , gồm các thành viên sau đây:

1. …………… (Chủ tịch Hội đồng)

2. …………… (Ủy viên thư ký)

3. …………… (Ủy viên)

Điều 2. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm định, đánh giá toàn diện nộidung của dự án/nhiệm vụ nêu tại Điều 1 và kiến nghị cụ thể làm cơ sở để cơ quanphê duyệt dự án/nhiệm vụ xem xét, quyết định.

Hội đồng thẩm định tự giải thể saukhi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

…………………………………………………………., Thủtrưởng các Đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều …;
- …………….;
- Lưu: VT, ………xx (13).

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Phụ lục 2: Mẫu Bản nhận xét về Đề cương chi tiếtnhiệm vụ và dự toán kinh phí của Dự án dành cho thành viên Hội đồng không phảiỦy viên phản biện

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN NHẬN XÉT
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CỦA DỰ ÁN/NHIỆM VỤ CỦA ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG

1. Họ và tên người nhận xét: ...

2. Học hàm, học vị, chức vụ công tác: ...

3. Nơi công tác (tên cơ quan, địa chỉ, số điệnthoại, Fax, e-mail): ...

4. Chức danh trong hội đồng ngày tháng năm 20…, theo Quyếtđịnh số /QĐ-…. ngày ….. tháng ….. năm 20... của.............................: …

5. Tên Đề tài, dự án, nhiệm vụ: ...

6. Ý kiến nhận xét:

6.1. Về nội dung, hạng mục công việc: (Đánhgiá mức độ phù hợp, rõ ràng và cụ thể của mục tiêu so với mục tiêu tổng quát;Tính đầy đủ, phù hợp, khoa học của cácnội dung thực hiện cần tiến hành trong khuôn khổ của nhiệm vụ để đạt được mụctiêu đề ra; Mức độ đầy đủ và phù hợp của các sản phẩm)

6.1.1. Những nội dung đạt yêu cầu:…………………………………………………….

6.1.2. Những nội dung chưa đạt yêu cầu, cần chỉnhsửa, bổ sung...

6.2. Về dự toán kinh phí: (Mức độ xác thực của tổng dự toán kinh phí so với nộidung và sản phẩm dự kiến tạo ra của nhiệm vụ; Tính hợp lý trong việc bố tríkinh phí cho các nội dung thực hiện)

6.2.1. Những nội dung đạt yêu cầu:…………………………………………………….

6.2.2. Những nội dung chưa đạt yêu cầu, cần chỉnhsửa, bổ sung...:

6.3. Những đề nghị và lưu khác (nếu có): ...

7. Kết luận (nêu rõ một trong 3 mức độ:thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa,bổ sung; không thông qua): ...

(Địa danh nơi viết nhận xét), ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI VIẾT NHẬN XÉT
(Ký, ghi họ tên)

Phụ lục 3: Mẫu phiếu thẩm định Đề cương chi tiếtnhiệm vụ và dự toán kinh phí của Dự án.

 (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Được đóng dấu treo của cơ quan thành lập hội đồng hoặc cơ quan thường trực thẩm định tương ứng với tên cơ quan (1))

(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ...

PHIẾUTHẨM ĐỊNHĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CỦA DỰ ÁN/NHIỆM VỤ

1. Họ và tên người nhận xét: ...

2. Học hàm, học vị, chức vụ công tác: ...

3. Nơi công tác (tên cơ quan, địa chỉ, số điệnthoại, Fax, e-mail): ...

4. Chức danh trong hội đồng ngày tháng năm 20….., theo Quyết địnhsố /QĐ-….. ngày ….. tháng ….. năm 20... của: …………………: …

5. Tên Đề tài, dự án, nhiệm vụ: ...

6. Ý kiến thẩm định về Đề cương chi tiết nhiệm vụvà dự toán kinh phí thực hiện Dự án: lựa chọn bằng cách ký tên vào một trong 3mức 6.1; 6.2, 6.3 sau đây:

6.1. Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung:

6.2. Thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổsung:

6.3. Không thông qua:

7. Kiến nghị (đối với đơn vị chủ trì dự án, cơ quantư vấn lập Đề cương, cơ quan thường trực thẩm định và cơ quan phê duyệt Dự án(nếu có):...

(Địa danh nơi họp), ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI VIẾT PHIẾU THẨM ĐỊNH(Ký, ghi họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan thẩm định hoặc cơ quan thường trựcthẩm định.

Phụ lục 4: Mẫu bản nhận xét về Đề cương chi tiếtnhiệm vụ và dự toán kinh phí của Dự án của Ủy viên phản biện

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN NHẬN XÉT
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CỦA DỰ ÁN/NHIỆM VỤ CỦA ỦY VIÊN PHẢN BIỆN

1. Họ và tên người nhận xét: ...

2. Học hàm, học vị, chức vụ công tác: ...

3. Nơi công tác (tên cơ quan, địa chỉ, số điệnthoại, Fax, e-mail): ...

4. Chức danh trong hội đồng ngày tháng năm 20…., theo Quyết địnhsố /QĐ-……. ngày ……. tháng …… năm 20... của: ……………..: …

5. Tên Đề tài, dự án, nhiệm vụ: ...

6. Ý kiến nhận xét:

6.1. Về nội dung, hạng mục công việc: (Đánh giá mức độ phù hợp, rõ ràng vàcụ thể của mục tiêu so với mục tiêu tổng quát; Tính đầy đủ, phù hợp, khoa họccủa các nội dung thực hiện cần tiến hành trong khuôn khổ của nhiệm vụ để đạtđược mục tiêu đề ra; Mức độ đầy đủ và phù hợp của các sản phẩm)

6.1.1. Những nội dung đạt yêu cầu:………………………………………………….

6.1.2. Những nội dung chưa đạt yêu cầu, cần chỉnhsửa, bổ sung...

6.2. Về dự toán kinh phí: (Mức độ xác thực của tổng dự toán kinh phí so với nộidung và sản phẩm dự kiến tạo ra của nhiệm vụ; Tính hợp trong việc bố trí kinh phí cho các nội dung thực hiện)

6.2.1. Những nội dung đạt yêu cầu:……………………………………………………

6.2.2. Những nội dung chưa đạt yêu cầu, cần chỉnhsửa, bổ sung ..:

6. Những nhận xét khác:

6.1. Về phương pháp được áp dụng trong quá trìnhthực hiện Dự án/nhiệm vụ: (Tính đầy đủ, phù hợp củacác phương pháp thực hiện đối với các nội dung thực hiện chính)...

6.2. Về thông tin, số liệu làm cơ sở cho xây dựng Đề cương chi tiết và dự toán:...

6.3. Về mức độ thỏa đáng của các đánh giá, kết luận nêu trong Đề cương chi tiết và dựtoán: ...

7. Kết luận và đề nghị (trong đó cần nêu rõý kiến đồng ý hay không đồng ý thông qua Đề cương chi tiết nhiệm vụ và dự toánkinh phí của Dự án): ...

(Địa danh nơi viết nhận xét), ngày ... tháng ... năm
ỦY VIÊN PHẢN BIỆN(Ký, ghi họ tên)

Phụ lục 5: Mẫu Quyết định phê duyệt nội dung vàdự toán kinh phí

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-UBND

, ngày tháng năm 201…

QUYẾTĐỊNH

Vềviệc phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí của Dự án “……………………”

CHỦTỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư số45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của liên tịch Bộ Tài chính - BộTài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Căn cứ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh về ban hànhQuy định về quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môitrường của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnhsửa đổi một số điều của Quyết định số 23/2013/QĐ-UBNDngày 24/5/2013 của UBND tỉnh v/v ban hànhQuy định về quản lý các dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cấptỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số ...;

Xét đề nghị của Đơn vị .... tại Tờ trình số / ngày tháng năm 201...về việc phê duyệt dự án …;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Tờ trình số ………/STNMT ngày tháng năm 20 ,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung và dự toán dự án/nhiệm vụ “…… ” với các nội dungchính như sau:

1. Mục tiêu:

2. Phạm vi thực hiện:

3. Nhiệm vụ:

4. Sản phẩm:

5. Đơn vị chủ trì:

6. Thời gian thực hiện:

7. Nội dung, khối lượng, dựtoán kinh phí hạng mục công việc (Tùy loại dự án, nhiệm vụ cóthể chi tiết bằng phụ lục cho phù hợp)

STT

Nội dung hạng mục công việc

Đơn vị tính

Khối lượng

Đơn giá

Thành tiền (triệu đồng)

Phân kỳ kinh phí

Ghi chú

Năm...

Năm...

1

8. Tổng dự toán kinh phí: (bằng số ... vàbằng chữ ... ) và phân kỳ kinh phí thực hiện:

9. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp môi trường.

10. Tổ chức thực hiện:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

……………………………………, Thủ trưởng Đơn vị (chủ trì thựchiện dự án, nhiệm vụ) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều …;
- ………..;
- Lưu: VT, ………..xx (13).

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Phụ lục 6: Mẫu Biên bản phiên họp chính thức của Hội đồng thẩm định

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN PHIÊNHỌP CHÍNH THỨC HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CỦA DỰÁN, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN VỀ MÔI TRƯỜNG

Tên Đề tài, dự án, nhiệm vụ:

Quyết định thành lập hội đồng thẩm định số ... ngày... tháng ... năm … của …

Thời gian họp: ngày ... tháng ...năm ...

Địa chỉ nơi họp: ...

1. Thành phần tham dự phiên họphội đồng thẩm định:

1.1. Hội đồng thẩm định:

- Thành viên hội đồng có mặt (chỉnêu số lượng thành viên hội đồng có mặt): ...

- Thành viên hội đồng vắng mặt:(ghi rõ số lượng kèm theo họ tên, chức danh trong hội đồng của tất cả các thànhviên vắng mặt, nêu rõ có lý do hoặc không có lý do; trường hợp ủy quyền tham dự họp, nêu đầy đủ tên của vănbản ủy quyền): …

1.2. Cơ quan được giao chủ trì Dựán (ghi rõ họ, tên, chức vụ tất cả các thành viên của cơ quan được giao chủ trìDự án tham dự họp; trường hợp ủy quyềntham dự họp, nêu đầy đủ tên, ngày tháng của văn bản ủy quyền): ...

1.3. Cơ quan tư vấn lập Đề cươngchi tiết nhiệm vụ và dự toán kinh phí của Dự án (ghi rõ họ tên, học vị và chứcvụ của đại diện cơ quan tư vấn tham dự họp):

1.4. Đại biểu tham dự: ...

2. Nội dung và diễn biến phiên họp:

(Yêu cầu ghi theo trình tự diễnbiến của phiên họp hội đồng, ghi đầy đủ, trung thực các câu hỏi, trả lời, các ýkiến trao đổi, thảo luận của các bên tham gia phiên họp hội đồng thẩm định)

2.1. Ủy viên thư ký thông báo lýdo cuộc họp và giới thiệu thành phần tham dự; giới thiệu người chủ trì phiênhọp (Chủ tịch hội đồng hoặc Phó chủ tịch hội đồng trong trường hợp Chủ tịch hộiđồng vắng mặt) điều hành phiên họp.

2.2. Đơn vị chủ trì dự án và tưvấn trình bày nội dung Đề cương chi tiết (ghi những nội dung chính được cơ quanchủ trì dự án và đơn vị tư vấn trình bày, đặc biệt chú trọng vào các nội dungtrình bày khác so với Đề cương chi tiết nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện)

2.3. Thảo luận, trao đổi giữathành viên hội đồng với cơ quan chủ trì dự án và tư vấn về nội dung của Đề cương chi tiết nhiệm vụ và dự toán kinhphí của Dự án (ghi chi tiết và đầy đủ các nội dung trao đổi)

2.4. Ý kiến nhận xét về báo cáocủa các thành viên hội đồng

2.5. Ý kiến của các đại biểu thamdự (nếu có)

2.6. Ý kiến phản hồi của Cơ quanchủ trì Dự án

3. Kết luận phiên họp

3.1. Người chủ trì phiên họp côngbố kết luận của hội đồng thẩm định (đượctổng hợp trên cơ sở ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, trong đó tóm tắt ngắn gọn những ưu điểm nổitrội, những nội dung đạt yêu cầu của Đề cương, những nội dung của Đề cương cầnphải được chỉnh sửa, bổ sung theo từng đề mục của Đề cương chi tiết và dự toánkinh phí của Dự án/nhiệm vụ).

3.2. Ý kiến khác của các thànhviên hội đồng thẩm định (nếu có):...

3.3. Ý kiến của Cơ quan chủ trì dựán về kết luận của hội đồng: ...

4. Người chủ trì phiên họp tuyênbố kết thúc phiên họp.

NGƯỜI CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP(Ghi rõ là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch khi Chủ tịch hội đồng vắng mặt)
(Ký, ghi họ tên)

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG(Ký, ghi họ tên)

Ghi chú:

Chủ trì phiên họp và Thư ký hội đồng ký vào gócphía dưới bên trái của từng trang biên bản (trừ trang cuối).