UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 817/2005/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 5 tháng 5 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐẶT TÊN ĐƯỜNG PHỐ THỊ TRẤN HỒ XÁ, HUYỆN VĨNH LINH (LẦN THỨ NHẤT)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

- Căn cứ Nghị quyết số 4. 6/2005/NQ-HĐND ngày 22/4/2005 của HĐND tỉnh Quảng Trị, Khoá V, Kỳ họp thứ 4 về việc đặt tên đường phố tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh lần thứ nhất;

- Xét đề nghị của UBND huyện Vĩnh Linh tại Tờ trình số 286/CV-UB ngày 04 tháng 6 năm 2004 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đặt tên 28 đường phố thuộc thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (lần thứ nhất) như sau:

( Có danh sách tên đường phố và bản đồ kèm theo).

Điều 2: UBND huyện Vĩnh Linh có trách nhiệm tổ chức việc cắm biển tên đường phố tại thực địa và thông báo cho các cơ quan, ban, ngành, đơn vị và nhân dân biết để thực hiện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh, Chủ tịch UBND thị trấn Hồ Xá, và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3.
- TVTU, TT HĐND tỉnh.
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp)
- Sở Nội vụ (4 b), Báo Qtrị (để thông báo)
- Các PVP
- Lưu VT, NC.

TM. UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCHLê Hữu Phúc

DANH SÁCH

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG PHỐ THỊ TRẤN HỒ XÁ, HUYỆN VĨNH LINH LẦN THỨ NHẤT
(Kèm theo Quyết định số 817 / 2005/QĐ-UB ngày 5 tháng 5 năm 2005 của UBND tỉnh Quảng Trị)

TT

Tên đường

Chiều dài (m)

Chiều rộng thực tế (m)

Chiều rộng quy hoạch (m)

Giới hạn tuyến đường

1

Lê Duẩn

6000

33

33

Lý Thánh Tông đến Hồ Tùng Mậu (Đoạn Quốc Lộ 1A qua thị trấn)

2

Trần Hưng Đạo

1200

10

21,5

Lý Thánh Tông đến Hùng Vương (Nhà Văn hoá Thiếu nhi đi trường lái đến Ngân Hàng)

3

Lý Thường Kiệt

960

10.5

15

Đinh Tiên Hoàng đến Hùng Vương

4

Nguyễn Văn Linh

920

5

15

Hùng Vương đến Quang Trung (Trung tâm Y tế đi Cáp Lài)

5

Lê Hữu Trác

2150

5

15

Nguyễn Văn Linh đến Quang Trung (Nhà Ông Sung đi qua Phú Thị , khóm 3 về Cáp Lài)

6

Nguyễn Trãi

1250

7

15

Nguyễn Văn Cừ đến Quang Trung (Xưởng Cưa khóm 6 qua khóm 4 về Sân vận động cũ)

7

Trần Phú

1670

10,5

21,5

Đinh Tiên Hoàng đến Quang Trung (Đường 20 kéo dài)

8

Ngô Quyền

1175

7

10

Lê Hồng Phong đến Quang Trung (Ngoại Thương cũ qua khóm 5 và khóm 6)

9

Huyền Trân Công Chúa

365

6

15

Hùng Vương đến Nguyễn Văn Cừ

10

Lý Thánh Tông

755

10

10

Lê Duẩn đến Đinh Tiên Hoàng (QL 1A qua Bắc Trường lái- Vĩnh Bắc về giáp đường đi Vĩnh Tú)

11

Đinh Tiên Hoàng

650

15

24

Lê Duẩn đến giáp Vĩnh Tú (Quốc Lộ 1A qua Trường lái về Vĩnh Tú)

12

Nguyễn Du

500

15

15

Lê Duẩn đến Trần Phú (QL 1A qua Lâm Trường và Công ty Khoáng sản)

13

Chu Văn An

255

10

15

Lê Duẩn đến Trần Hưng Đạo (QL 1A đến trường PTTH Vĩnh Linh)

14

Hai Bà Trưng

455

15

15

Trần Hưng Đạo đến Lý Thường Kiệt (Từ Công an qua Tung tâm Thể dục Thể thao huyện)

15

Hùng Vương

450

35

35

Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh (QL 1A đến Trung tâm Y tế)

16

Nguyễn Văn Cừ

1050

6

10

Lê Duẩn đến Lê Hữu Trác (QL 1A đi Phú Thị )

17

Lê Hồng Phong

1275

6

15

Lê Duẩn đến Lê Hữu Trác (QL 1A đi Phú Thị)

18

Phạm Văn Đồng

825

7,5

15

Lê Duẩn đến Lê Hữu Trác (QL 1A đi Phú Thị)

19

Tôn Đức Thắng

1150

7,5

15

Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh (QL 1A đi khóm 3)

20

Quang Trung

500

12,5

21,5

Lê Duẩn đến Vĩnh Nam (Đường Cáp Lài)

21

Nguyễn Thị Minh Khai

975

7,5

15

Lê Duẩn đến Vĩnh Nam (QL 1A đi Mội nước)

22

Nguyễn Lương Bằng

875

7,5

15

Lê Duẩn đến Cao Bá Quát (QL 1A đi Nông trường BH)

23

Cao Bá Quát

375

10

15

Lê Duẩn đến Nguyễn Lương Bằng (QL 1A đi Cáp Lài)

24

Phan Huy Chú

450

6

10

Lê Duẩn đến Vĩnh Hoà (QL 1A đi Vĩnh Hoà)

25

Hoàng Văn Thụ

375

10

15

Lê Duẩn đến Hồ Tùng Mậu (QL 1A đi Vĩnh Hoà)

26

Lê Thế Hiếu

675

7

10

Lê Duẩn đến Lê Duẩn (QL 1A đi đồi chợ huyện ra QL 1A)

27

Võ Thị Sáu

300

10

10

Lê Duẩn đến Hoàng Văn Thụ (QL 1A đi Vĩnh Tiến)

28

Hồ Tùng Mậu

550

7

10

Lê Duẩn đến Hoàng Văn Thụ (QL 1A theo đương ranh giới Hồ Xá - Vĩnh Hoà)

Tổng cộng có 28 đường phố