CHỦ TỊCH NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

Về việc phê chuẩn Hiệp định vay đã ký với ADB

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005;

Xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 911/TTg-QHQT ngày 10/07/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn Hiện định vay cho dự án "Phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung" đã được ký giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vào ngày 24 tháng 05 năm 2007.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm làm thủ tục đối ngoại về việc Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn Hiệp định nói trên và thông báo cho các cơ quan hữu quan ngày có hiệu lực của Hiệp định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch nước

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Minh Triết