THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 817/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÁN GẠO TRẢ CHẬM CHO CUBA

THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 2409/BNN-HTQT ngày 09 tháng 9 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bán cho Cuba150.000 tấn gạo trong năm 2003 với thời hạn trả chậm là 15 tháng đối với100.000 tấn và 18 tháng đối với 50.000 tấn.

Điều 2. Giao Bộ Tài chínhchủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thương mạinghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế tài chính hỗ trợ cho việc bán gạotrả chậm trên.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn và Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng