ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 817/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC GIẢI THỂ BAN CHỈ ĐẠO KHUYẾN CÔNG TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UB ngày 08 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉđạo Khuyến công tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Côngthương tại Tờ trình số 1064/SCT-VP ngày 23 tháng 9 năm 2013 và của Giám đốc SởNội vụ tại Tờ trình số 2222/TTr-SNV ngày 09 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban chỉ đạoKhuyến công tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công thương; Giám đốc Sở Nội vụ;Thủ trưởng cácđơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c CT, đ/c các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: Văn thư, TH4, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng