ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 818/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 50/TTr-SNV ngày 01 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức và quy định nhân sự làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

1. Đối tưng áp dụng

Trưởng, Phó Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận Một cửa); cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên bưu điện và nhân sự làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Tiêu chuẩn

a) Tiêu chuẩn chung

- Đủ tiêu chuẩn chung về phẩm chất theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

- Có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong thi hành nhiệm vụ được giao;

- Có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở;

- Được qua tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và văn hóa công sở trước khi thực hiện nhiệm vụ.

b) Tiêu chuẩn cụ thể

- Đối với Trưởng, Phó Trưởng Bộ phận Một cửa: Đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh đảm nhiệm theo quy định; có kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cơ quan, địa phương;

- Đối với công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ: Được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên, có thâm niên công tác tối thiểu 03 năm trong ngành, lĩnh vực được phân công và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

- Đối với nhân sự của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: Phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm trong thực hiện công tác chuyên môn tối thiểu 03 năm và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

- Đối với nhân viên bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ngoài những tiêu chuẩn chung theo quy định thì phải đáp ứng:

+ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp;

+ Trải qua thời gian tập sự vị trí tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tối thiểu 03 tháng và đạt yêu cầu qua kiểm tra nghiệp vụ, kỹ năng một cửa

3. Nhân sự làm việc tại Bộ phận Một cửa

a) Tại cấp tỉnh

- Trưởng Bộ phận Một cửa các sở, ban, ngành là Lãnh đạo Văn phòng hoặc lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổ chức của sở, ban, ngành;

- Công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các sở, ban, ngành tương ứng với số quầy giao dịch được cử từ các phòng chuyên môn;

- Nhân sự dự phòng: Mỗi sở, ban, ngành cử ít nhất 01 nhân sự dự phòng;

- Nhân sự hỗ trợ, phục vụ hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công (trả kết quả; thu phí, lệ phí; tư vấn thủ tục hành chính,...).

b) Tại cấp huyện

- Trưởng Bộ phận Một cửa là Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã;

- Phó Trưởng Bộ phận Một cửa: 01-02 công chức phụ trách quản lý, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng của Bộ phận Một cửa;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được cử từ phòng ban chuyên môn (đối với những thủ tục hành chính phức tạp, cần thẩm định ban đầu) hoặc công chức thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Biên chế bố trí tiếp nhận hồ sơ nằm trong tổng biên chế công chức của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quyết định;

- Nhân sự dự phòng: Cử tối thiểu 50% số lượng nhân sự thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;

- Nhân sự phục vụ, hỗ trợ hoạt động của Bộ phận Một cửa (trả kết quả; thu phí, lệ phí; tư vấn thủ tục hành chính,...);

- Nhân sự của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cử đến thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một. Trong đó, có 01 nhân sự phụ trách hoạt động tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh; đồng thời, cử nhân sự dự phòng để đảm bảo hoạt động tiếp nhận và trả kết quả không bị gián đoạn theo quy định;

- Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Tại cấp xã

- Trưởng Bộ phận Một cửa là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Phó Trưởng Bộ phận Một cửa là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa;

- Công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là các chức danh công chức cấp xã quy định tại Luật cán bộ, công chức;

- Nhân sự dự phòng: Phân công tối thiểu 01 nhân sự dự phòng.

d) Cơ quan trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương

- Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Phối hợp và chỉ đạo việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức đến Trung tâm Hành chính công, Bộ phận Một cửa cấp huyện, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quy định tại các khoản 2, khoản 3 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

đ) Bưu điện tỉnh

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định tại Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 và Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cử nhân sự dự phòng để tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và các nhiệm vụ khác theo quy định.

4. Thời hạn làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và nhân sự được cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa

a) Cán bộ, công chức, viên chức và nhân sự được cử, phân công đến làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp phải đảm bảo thời gian tối thiểu 12 tháng và tối đa không quá 24 tháng mỗi đợt.

b) Việc cử nhân sự dự phòng để kịp thời thay thế công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa trong các trường hợp nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng, đi học, đi công tác, để không làm gián đoạn việc tiếp nhận và trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

c) Việc cử cán bộ, công chức, viên chức và nhân sự làm việc tại Bộ phận Một cửa được thực hiện như sau:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách nhân sự được cử làm việc tại Trung tâm Hành chính công trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành thống nhất, xác nhận danh sách cử nhân sự tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nếu có sự thay đổi trong năm để làm cơ sở thực hiện các chế độ hỗ trợ theo quy định. Riêng năm 2019, trình phê duyệt danh sách trước ngày 01 tháng 5 năm 2019;

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định phê duyệt danh sách nhân sự được cử làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và danh sách nhân sự được phân công làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã trực thuộc trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. Riêng năm 2019, trình phê duyệt danh sách trước ngày 01 tháng 5 năm 2019;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trên cơ sở Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định phân công nhân sự làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, triển khai việc thực hiện các nội dung của Quyết định này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án bố trí nhân viên bưu điện thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, thu phí, lệ phí tại Bộ phận Một cửa các cấp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Báo BD, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh;
- LĐVP(Lg,V), TH, HC, KSTTHC;
- Lưu: VT, Lh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm