BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 819/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NGUYÊN TRẠNG VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÀU THỦY TRỰC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-BCSĐ ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về việc thống nhất phương án chuyển Viện Khoa học công nghệ tàu thủy về Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển nguyên trạng (bao gồm: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu, cán bộ, viên chức, lao động, nghĩa vụ pháp lý,...) Viện Khoa học công nghệ tàu thủy trực thuộc Bộ Giao thông vận tải về trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, kể từ ngày 01/4/2014.

Điều 2. Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam:

1. Tiếp nhận nguyên trạng Viện Khoa học công nghệ tàu thủy, xong trước ngày 15/4/2014;

2. Kế thừa các quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của Viện Khoa học công nghệ tàu thủy theo quy định của pháp luật;

3. Chỉ đạo Viện Khoa học công nghệ tàu thủy xây dựng Đề án tái cơ cấu Viện, trong đó đề xuất cụ thể cơ chế xử lý tồn tại về tài chính; tổ chức quản lý và tạo điều kiện để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện.

Điều 3. Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ tàu thủy:

1. Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Viện Khoa học công nghệ tàu thủy theo quy định của pháp luật đến thời điểm ký bàn giao;

2. Xây dựng báo cáo chi tiết về tổ chức bộ máy, viên chức, lao động, tài chính, tài sản, tình hình hoạt động ... của Viện để phục vụ công tác bàn giao;

3. Chủ động hoàn thiện các thủ tục pháp lý với cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định để ổn định tổ chức và hoạt động ngay sau khi chuyển về Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Điều 4. Các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng hướng dẫn thực hiện việc chuyển Viện Khoa học công nghệ tàu thủy về trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ tàu thủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, KH & ĐT, GD & ĐT, LĐ - TB & XH; KH & CN;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND TP. Hà Nội;
- UBND TP. Hải Phòng;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Đoàn TNCS HCM Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (Nđt).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng