ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 819/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của y ban nhân dân tỉnh về quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tnh Gia Lai;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo phụ lục chi tiết đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Văn phòng y ban nhân dân tỉnh theo dõi việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành tnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Võ Ngọc
Thành

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành theo Quyết định số: 819/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

STT

Tên báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo; Cơ quan nhận báo cáo

Tần suất thực hiện báo cáo

Văn bản quy định chế độ báo cáo

1

Báo cáo tình hình hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa có thu tiền bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh và các loại xe tương tự

- Tổ, đội, nghiệp đoàn (hoặc người hành nghề vận chuyển) gửi báo cáo đến y ban nhân dân cấp xã;

- y ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo đến y ban nhân dân cấp huyện;

- y ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo đến Sở Giao thông vận tải.

01 lần/năm (Năm)

Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh

2

Báo cáo công tác quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Sở Ngoại vụ gửi báo cáo đến y ban nhân dân tỉnh

01 lần/năm (Năm)

3

Báo cáo thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh, y ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo đến Thanh tra tỉnh;

- Thanh tra tỉnh gửi báo cáo đến y ban nhân dân tỉnh.

01 lần/năm (Năm)

4

Báo cáo thực hiện phòng chống rửa tiền và các giao dịch có giá trị lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

- Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản gửi báo cáo đến Sở Xây dựng;

- Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh.

02 lần/năm (06 tháng/Năm)