ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 819/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TU NGÀY 11/01/2019 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA VỀ TÍCH TỤ, TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP QUY MÔ LỚN, CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 18/TTr-SNN &PTNT ngày 14/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Đức Quyền

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TU NGÀY 11/01/2019 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ TÍCH TỤ, TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP QUY MÔ LỚN, CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 819 /QĐ-UBND, ngày 07/03/2019 của Ủy ban nhân tỉnh Thanh Hóa )

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Nghị quyết số 13- NQ/TU ngày 11/01/2019 về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 13-NQ/TU). Để quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 13-NQ/TU; UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và từng cán bộ đảng viên nghiêm túc quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung Nghị quyết số 13-NQ/TU để thống nhất trong nhận thức, quyết tâm chính trị cao trong tổ chức thực hiện.

- Xác định cụ thể các nhiệm vụ, nội dung, tiến độ thời gian thực hiện để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện thành công Nghị quyết.

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU phải được thực hiện nghiêm túc, rà soát, tính toán cẩn trọng, kỹ lưỡng để có cách làm, bước đi phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; đảm bảo đạt được mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 13-NQ/TU đề ra; bảo đảm đúng về nguyên tắc, phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân, nhất là các hộ nông dân bị ảnh hưởng; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, của nhà đầu tư và của hộ nông dân.

II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Mục tiêu

Tích tụ, tập trung đất đai để khắc phục tình trạng ruộng đất phân tán, nhỏ lẻ, manh mún, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người sản xuất, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của các địa phương và của tỉnh phát triển.

2. Chỉ tiêu cụ thể

Trên cơ sở chỉ tiêu được đề ra tại Nghị quyết, khả năng, điều kiện của các địa phương, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố, trước ngày 30/11 hàng năm tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để giao chỉ tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kế hoạch năm tiếp theo (riêng năm 2019, hoàn thành trước 15/3/2019).

a) Về diện tích đất được tích tụ, tập trung:

- Năm 2019: Diện tích được tích tụ, tập trung tăng thêm 6.000ha (chưa bao gồm 5.200ha đã được chấp thuận chủ trương đầu tư của 26 dự chăn nuôi), trong đó: Trồng trọt 2.500ha; chăn nuôi 350ha; thủy sản 150ha; lâm nghiệp 3.000ha.

- Đến tháng 6/2020: Diện tích được tích tụ, tập trung tăng thêm 9.200ha, trong đó: Trồng trọt 3.500ha; chăn nuôi 450ha; thủy sản 250ha; lâm nghiệp 5.000ha.

- Giai đoạn 2021-2025, tổng diện tích đất được tích tụ, tập trung tiếp tục tăng thêm 32.000 ha; bao gồm: Trồng trọt 12.000ha; chăn nuôi 3.000ha; thủy sản 1.000ha; lâm nghiệp 16.000ha; trong đó:

+ Năm 2021: Diện tích được tích tụ, tập trung tăng thêm 6.000ha, bao gồm: Trồng trọt 2.250ha; chăn nuôi 550ha; thủy sản 200ha; lâm nghiệp 3.000ha.

+ Năm 2022: Diện tích được tích tụ, tập trung tăng thêm 7.000ha, bao gồm: Trồng trọt 2.700ha; chăn nuôi 750ha; thủy sản 250ha; lâm nghiệp 2.700ha.

+ Năm 2023: Diện tích được tích tụ, tập trung tăng thêm 7.000ha, bao gồm: Trồng trọt 2.700ha; chăn nuôi 750ha; thủy sản 250ha; lâm nghiệp 2.700ha.

+ Năm 2024: Diện tích được tích tụ, tập trung tăng thêm 7.000ha, bao gồm: Trồng trọt 2.700ha; chăn nuôi 750ha; thủy sản 250ha; lâm nghiệp 2.700ha.

+ Năm 2025: Diện tích được tích tụ, tập trung tăng thêm 5.000ha, bao gồm: Trồng trọt 1.650ha; chăn nuôi 200ha; thủy sản 50ha; lâm nghiệp 3.100ha.

- Giai đoạn 2026-2030, tổng diện tích đất được tích tụ, tập trung tiếp tục tăng thêm khoảng 50.000ha; trong đó: Trồng trọt 12.500ha; chăn nuôi 5.000ha; thủy sản 2.500ha; lâm nghiệp 30.000ha.

b) Về công nghệ trong sản xuất và giá trị sản xuất: Tập trung thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết 13-NQ/TU đề ra .

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết và công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết 13-NQ/TU đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; phân tích rõ và xác định việc tích tụ, tập trung ruộng đất là khâu đột phá trong sản xuất nông nghiệp cả trước mắt và lâu dài nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn, công nghệ cao, đạt năng suất, hiệu quả cao hơn và bền vững hơn; từ đó tạo sự đồng thuận, tự giác, tự nguyện của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người nông dân trong quá trình triển khai thực hiện tích tụ, tập trung đất đai. Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung của Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU; hoàn thành trong tháng 3/2019.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình triển khai thực hiện việc tích tụ, tập trung đất đai ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh; tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, các dự án phát triển nông nghiệp đạt hiệu quả cao nhờ việc tích tụ, tập trung đất đai.

2. Xây dựng, ban hành bộ tiêu chí về sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao; hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng bộ tiêu chí về sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành làm cơ sở thực hiện việc tích tụ, tập trung đất đai trong toàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 30/3/2019.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hướng dẫn về thủ tục chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 30/3/2019.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, phổ biến bộ tiêu chí và hướng dẫn của tỉnh; đồng thời xây dựng, ban hành và triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU và chương trình hành động của UBND tỉnh để tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ dân tiếp cận đất đai, đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, công nghệ cao; hoàn thành trước ngày 30/5/2019.

3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách khuyến khich phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao

- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp đã ban hành trước đây, đề xuất bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp; đồng thời xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách mới khuyến khích hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao theo tinh thần của Nghị quyết 13-NQ/TU. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2019.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thực hiện việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp đã giao cho các tổ chức cá nhân song không tổ chức sản xuất theo quy định của Luật đất đai năm 2013.

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nội dung của chính sách phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 và quy định tại Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND , ngày 01/3/2018 quy định các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND , ngày 7/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, nghiên cứu báo cáo cấp ủy, HĐND cùng cấp ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp thúc đẩy việc tích tụ, tập trung đất đai và phát triển sản xuất quy mô lớn, công nghệ cao, tập trung vào chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng, xúc tiến thương mại, chính sách thu hút, nhân cấy ngành nghề mới, thu hút lực lượng lao động nông nghiệp chuyển dịch sang ngành nghề khác để dư thừa quỹ đất tạo điều kiện cho việc tích tụ, tập trung đất đai; chính sách đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp sang ngành nghề khác và đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động nông nghiệp.

4. Tập trung xây dựng và nhân rộng nhanh các mô hình tích tụ, tập trung đất đai có hiệu quả

- Trong năm 2019 mỗi huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng ít nhất 1 mô hình tích tụ, tập trung đất đai. Mô hình thí điểm phải được ứng dụng theo tiêu chuẩn công nghệ cao hoặc theo hướng công nghệ cao trong sản xuất, gắn sản xuất với bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo được tính đại diện cho vùng, địa phương và khuyến khích mô hình tích tụ, tập trung đất đai gắn với sản phẩm chủ lực của tỉnh.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường để lựa chọn đối tượng cây trồng, vật nuôi chủ lực và có lợi thế, lựa chọn địa điểm và phương thức tổ chức sản xuất phù hợp, kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hộ gia đình có khả năng đầu tư để xây dựng các mô hình thí điểm. Sau khi kết thúc 1 chu kỳ sản xuất, tổ chức đánh giá cụ thể để làm cơ sở xây dựng phương án, kế hoạch nhân ra diện rộng.

5. Huy động nguồn lực đầu tư; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường liên kết doanh nghiệp và hộ nông dân

- Các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài chính, Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, Ngân hàng nhà nước và hệ thống các ngân hàng thương mại, các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư và ưu tiên huy động các nguồn lực đầu tư có trọng điểm vào các vùng chuyên canh nông nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển các cụm trọng điểm nông nghiệp. Xây dựng các tổ hợp liên kết nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản; các cơ sở cung cấp dịch vụ nghiên cứu, đào tạo, tư vấn phát triển sản phẩm nông nghiệp. Mở rộng, linh hoạt sử dụng các các hình thức tín dụng thông qua hình thức cho vay qua tổ chức ủy thác, tổ, nhóm sản xuất; lựa chọn ưu tiên với các mặt hàng có tiềm năng thị trường đang cần vốn đầu tư (như lúa gạo, thủy sản,…). Lập quỹ hỗ trợ đặc biệt cho nông

dân và giao cho ngân hàng nắm giữ, phối hợp với tổ chức ủy thác, các tổ, nhóm nông dân đại diện để giải ngân. Đơn giản hóa thủ tục để nông dân trong các tổ nhóm có bảo lãnh trực tiếp mở tài khoản nhận vốn vay, thanh toán gốc và lãi, gửi tiền tại ngân hàng.

- Căn cứ kế hoạch và tiến độ thực hiện hàng năm, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí, xác định cụ thể nguồn ngân sách (bao gồm nguồn kinh phí hỗ trợ theo các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, kinh phí phân bổ theo mục tiêu để xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh phí quản lý, kiểm tra…) để khuyến khích và tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ theo Nghị quyết 13-NQ/TU đề ra.

- Trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ (ít nhất 1 năm 1 lần) tổ chức gặp gỡ, xúc tiến, kêu gọi, thu hút đối với các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Công khai các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có ưu thế ưu tiên phát triển; chuẩn bị các phương án tiếp cận mời gọi doanh nghiệp, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận và triển khai khi doanh nghiệp đề xuất; phối hợp với các đơn vị liên quan để thống nhất, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tập trung giải quyết nhanh các thủ tục hành chính có liên quan đến tích tụ ruộng đất và phát triển sản xuất quy mô lớn.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai một cách nhanh nhất: Chính quyền địa phương, hợp tác xã, bàn bạc thỏa thuận với hộ nông dân, doanh nghiệp làm việc với chính quyền địa phương; nội dung công việc được công khai minh bạch đến toàn thể nhân dân, đặc biệt là các nội dung như: Hình thức tích tụ đất, thời gian sử dụng, đối tượng cây trồng vật nuôi sản xuất sau tích tụ, giá thuê, chuyển nhượng; nhu cầu, yêu cầu lao động tại chỗ sau tích tụ đất.

- Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Công thương, UBND các huyện thị xã, thành phố đẩy mạnh thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp như: Quản lý vật tư hàng hóa nông nghiệp, kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư dự án nông nghiệp đơn lẻ ở khu vực miền núi, khu vực đặc biệt khó khăn; hỗ trợ bảo vệ sản phẩm theo hợp đồng; mời gọi tổ chức cá nhân có đủ năng lực đứng ra đàm phán hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để hình thành các hình thức liên kết thông qua hợp đồng theo chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa các hộ, hợp tác xã, trang trại và doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp có vai trò hạt nhân liên kết. Khuyến khích áp dụng khoa học công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển mạnh liên kết sản xuất.

6. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm cho lao động ở khu vực nông thôn

- Tiếp tục triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển Cụm Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, các cấp ngành và UBND cấp huyện căn cứ theo quy hoạch đã được duyệt để cập nhật, bổ sung kịp thời vào các quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị,...

- Lựa chọn du nhập các ngành nghề, sản phẩm mới vào trong địa bàn, xây dựng thành các cụm, tổ hợp sản xuất để thu hút lao động nông nghiệp sang lao động ngành nghề, đảm bảo nhu cầu đời sống. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn, giảm tỷ trọng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động trong các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Thu hút các dự án công nghiệp sử dụng nhiều lao động vào khu vực nông thôn; phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề; xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn phát triển, nhất là các nghề truyền thống, để tạo nhiều việc làm cho lao động nông nghiệp.

- Sở Lao động,Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh chương trình đưa lao động làm việc tại nước ngoài, tổ chức thực hiện tốt công tác hỗ trợ tư pháp, hỗ trợ tín dụng cho người lao động; tổ chức các hội chợ lao động trong tỉnh, tham gia các hội chợ lao động trong nước; tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và năng lực dạy nghề của các cơ sở dạy nghề để xây dựng kế hoạch dạy nghề phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

7. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; huy động các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tham gia thực hiện có hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình về tầm quan trọng, ý nghĩa, vai trò của việc tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội để triển khai thực hiện một cách thật sự hiệu quả.

- Các cấp, ngành, địa phương quan tâm, đề cao vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ nông dân giỏi trong thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo môi trường phát triển nông nghiệp để phát huy tối đa năng lực, vai trò của mỗi tổ chức, cá nhân.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động các phong trào thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình tiên tiến; tuyên truyền, phổ biến các kinh nghiệm tốt trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 13-NQ/TU; tuyên dương, khen thưởng, động viên kịp thời các điển hình tiến tiến.

- Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao về thực hiện tích tụ, tập trung đất đai.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và những nội dung công việc được giao trong Chương trình hành động này, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hành động của sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị mình; phân công, phân nhiệm cụ thể lãnh đạo phụ trách chỉ đạo từng nội dung công việc, bố trí đủ nhân lực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện, báo cáo kết quả đúng tiến độ và thời gian quy định.

2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tham gia, hoặc cử người có trách nhiệm, có đủ năng lực, trình độ chuyên môn tham gia xây dựng các nội dung công việc cơ quan khác chủ trì liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị.

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực tham gia vào quá trình hoạch định, thực thi các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của các cấp, các sở, ngành, địa phương, đơn vị và các nội dung, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 13-NQ/TU; có kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền để vận động, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình hành động, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung công việc được giao theo Nghị quyết số 13-NQ/TU và Chương trình hành động này của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 

Phụ lục 01: Danh mục các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 819 /QĐ-UBND, ngày 07 /03/2019 của UBND tỉnh )

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Trình- Báo cáo UBND tỉnh

Trình Ban Thường vụ TU

Trình HĐND tỉnh

Ghi chú

1

Giao chỉ tiêu thực hiện tích tụ, tập trung đất đai hàng năm.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trước ngày 30/11 năm trước (riêng năm 2019, trước 15/3/2019)

Trình phê duyệt

 

 

 

2

Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tích tụ, tập trung đất đai

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 3/2019

Trình phê duyệt

x

x

 

3

Xây dựng bộ tiêu chí về sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 3/2019

Trình phê duyệt

 

 

 

4

Xây dựng, ban hành hướng dẫn về thủ tục chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 4/2019

Trình phê duyệt

 

 

 

5

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của các huyện, thị xã, thành phố

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan

Tháng 5/2019

Được Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy thông qua

 

Phụ lục 02: Dự kiến chỉ tiêu Kế hoạch thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 819 /QĐ-UBND, ngày 07 /03/2019 của UBND tỉnh)

TT

Đơn vị

Tổng diện tích (ha)

Trong đó:

Ghi chú

Trồng trọt

Chăn nuôi

Thủy sản

Lâm nghiệp

Toàn tỉnh

6.000

2.500

350

150

3.000

Chỉ tiêu này chưa bao gồm 5.200ha đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của 26 dự chăn nuôi

1

TP. Thanh Hóa

100

95

5

 

 

2

TP. Sầm Sơn

75

75

 

 

 

3

TX. Bỉm Sơn

65

30

5

 

30

4

Thọ Xuân

165

125

20

 

20

5

Đông Sơn

65

60

5

 

0

6

Nông Cống

210

175

20

 

15

7

Triệu Sơn

230

170

20

 

40

8

Quảng Xương

185

140

20

20

5

9

Hà Trung

115

95

10

 

10

10

Nga Sơn

140

95

20

20

5

11

Yên Định

230

205

15

 

10

12

Thiệu Hoá

195

170

15

 

10

13

Hoằng Hoá

215

140

20

45

10

14

Hậu Lộc

190

125

25

30

10

15

Tĩnh Gia

230

65

20

35

110

16

Vĩnh Lộc

125

75

10

 

40

17

Thạch Thành

410

90

20

 

300

18

Cẩm Thuỷ

370

90

20

 

260

19

Ngọc Lặc

350

75

15

 

260

20

Lang Chánh

300

30

10

 

260

21

Như Xuân

410

90

20

 

300

22

Như Thanh

360

90

10

 

260

23

Thường Xuân

395

85

10

 

300

24

Bá Thước

345

80

5

 

260

25

Quan Sơn

205

15

5

 

185

26

Quan Hóa

203

15

3

 

185

27

Mường Lát

117

 

2

 

115