THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 819-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨCVIÊN CHỨC NGÀNH KHÍ TƯỢNGTHUỶ VĂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạmthời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lựclượng vũ trang;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng BộTài chính, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổngcục Khí tượng thuỷ văn
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độphụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Khí tượng thuỷ văn như sau:

1. Phụ cấpquan trắc lũ và quan trắc bão: áp dụng đối với quan trắc viên trực tiếp quan trắclũ, quan trắc bão trong những ngày có lũ và bão.

Phụ cấp tính theo ngày thực tếquan trắc gồm 3 mức: 8.500đ; 5.500đ và 3.500đ.

2. Chế độ thámsát bão và khảo sát biển bằng máy bay và tàu biển, áp dụng đối với:

- Công chức, viên chức thực hiệnthám sát bão và khảo sát biển bằng máy bay được hưởng chế độ cho 1 người trong1 ngày thực tế bay là: 20.000 đồng.

- Công chức, viên chức thực hiệnthám sát bão và khảo sát biển bằng tàu biển được hưởng chế độ cho 1 người trong1 ngày thực tế đi tàu như sau:

+ Ngày có bão: 20.000 đồng;

+ Ngày không có bão: 10.000 đồng.

Điều 2.Quy định tạm thời trợ cấp tiền ăn hàng tháng đối với công chức, viên chức trongthời gian làm việc tại các trạm khí tượng hải văn - hải đảo thuộc Tổng cục Khítượng thuỷ văn:

- Trợ cấp toàn bộ tiền ăn hàngtháng như mức ăn của hạ sĩ quan quân đội đối với công chức, viên chức làm việctại các trạm khí tượng hải văn - hải đảo ở quần đảo Trường Sa, DK1 và Song TửTây;

- Trợ cấp một phần tiền ăn hàngtháng bằng 50% mức ăn hàng tháng của hạ sĩ quan quân đội đối với công chức,viên chức công tác tại các trạm khí tượng hải văn - hải đảo ở các đảo Bạch LongVĩ, Cồn Cỏ, Hòn Ngư và Thổ Chu.

Điều 3.Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Khítượng thuỷ văn chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này đượcthực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 1996.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)