ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc bổ sung một số điểm trong Quyết định

số 103/QĐ-UB ngày 05/5/1997

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT (tại văn bản số 165/CV-KN ngày 03/4/1998và Sở Khoa học công nghệ và môi trường (tại văn bản số 61/KCM-TĐC ngày 10/4/1998),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quyết định số 103/QĐ-UB ngày 05/5/1997 của UBND tỉnh Lào Cai:

- Tại Điều 7, sau phần: "Các sở quản lý chuyên ngành ... chất lượng hàng hóa được phân công", thêm nội dung sau: "Các cơ quan có trách nhiệm quản lý chất lượng đối tượng hàng hóa trong phạm vi quy định được cấp giấy phép sản xuất hàng hóa hoặc giấy phép đăng ký hành nghề kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đã được UBND tỉnh quy định".

- Tại Điều 13 thêm phần 3, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa phải:

+ Có giấy phép sản xuất hàng hóa hoặc giấy phép đăng ký hành nghề do cơ quan đủ thẩm quyền cấp.

+ Đảm bảo các quy định về an toàn, vệ sinh bảo vệ môi trường và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành, các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa trên địa bàn quản lý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng