BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82/QĐ-QLLĐNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VÊ VIỆC ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN 6 THÁNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài;
Căn cứ Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ.
Căn cứ Quyết định số 666/2003/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục quản lý lao động ngoài n ước;
Xét đề nghị của Thanh tra Cục Quản lý lao động ngoài nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đình chỉ hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty Thương mại - xuất nhập khẩu tổng hợp - Du lịch Bình Phước (BITOCIMEX) trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2004 do đã có những vi phạm trong việc ký kết hợp đồng, tuyển chọn, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, quản lý lao động ở ngoài nước và giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động.

Điều 2. Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động xuất khẩu lao động, Công ty BITOCIMEX không được ký kết các hợp đồng cung ứng lao động với đối tác nước ngoài, tuyển chọn, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; chấn chỉnh tổ chức bộ máy làm công tác xuất khẩu lao động ở trong và ngoài nước; quản lý tốt số lao động do Công ty đưa đi hiện đang làm việc ở nước ngoài; giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh liên quan đến số lao động đã được tuyển chọn, số lao động đang làm việc ở nước ngoài và số lao động đã về nước.

Điều 3. Trước thời hạn hết hiệu lực của Quyết định này, Công ty phải báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước kết quả giải quyết những yêu cầu nêu tại Điều 2 nói trên và phương hướng hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty trong thời gian tới.

Điều 4. Các Ban quản lý lao động và Chuyên giaViệt Nam ở nước ngoài, các đơn vị chức năng trong Cục có trách nhiệm ngừng thẩm định các hợp đồng của Công ty Thương mại - Xuất nhập khẩu tổng hợp -Du lịch Bình Phước (BITOCIMEX) ký với đối tác nước ngoài; thường xuyên theo dõi, phát hiện các đôn đốc Công ty xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Cục, các Trưởng Ban Quản lý lao động và Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục và Giám đốc Công ty Thương mại - xuất nhập khẩu tổng hợp - Du lịch Bình Phước (BITOCIMEX) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Nguyễn Thanh Hoà