BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình hành động của

 Bộ Văn Hóa - Thông tin về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;

Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ văn hóa - Thông tin Về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch –Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị trong ngành văn hóa-thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Lê Doãn Hợp