ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành đơn giá duy trì lắp đặt Hệ thống chiếu sáng

đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai

____________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Cản cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003,

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dụng công trình; Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu 350.000 đ/tháng;

Căn cứ Định mức dự toán duy trì và lắp đặt Hệ thống chiếu sáng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 17/2005/TT-BXĐ ngày 01/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán công ích; Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngay 01/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai tại tờ trình số 105/TT-SXD ngày 08 tháng 9 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định bộ này Đơn giá Duy trì và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thay thế bộ đơn giá đã ban hành kèm theo Quyết định số 96/2002/QĐ-UB ngày 14/3/2002 của UBND tỉnh Lào Cai.

Bộ Đơn giá Duy trì và lắp đặt Hệ thống điện chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai là cơ sở để quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn duy tu sửa chữa hệ thống chiếu sáng đô thị, xác định giá dự toán , tổng dự toán, giá xét thầu, thanh quyết toán giá trị xây lắp các công trình, phục vụ công tác lập kế hoạch cho các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Ngành có liên quan hướng dẫn việc thực hiện bộ Đơn giá Duy trì vá lắp đặt Hệ thống điện chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tập hợp mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có) đề xuất và báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND thành phố và các huyện; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Các công trình đang được phê duyệt dự án (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật), Dự toán, tổng dự toán hoặc đang thực hiện bước đấu thầu, chỉ định thầu phải thực hiện theo Quy định của bộ đơn giá này. Các dự án đã có Quyết định trúng thầu, chỉ định thầu thì không phải thực hiện theo bộ Đơn giá này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Cường