UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 82/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠNVỊ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH BÀ RỊA – VÙNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA– VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tựchủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tàichính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phânloại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 533/TTr-SNV ngày 15 tháng10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy định thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy các cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quy định gồm 03chương, 10 Điều.

Điều 2.Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế: Điều 5, Điều 6Quyết định số 315/QĐ .UBT ngày 01/7/1994 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu v/v banhành quy định tạm thời thống nhất quản lý tổ chức, bộ máy và công chức, viênchức HCSN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; thay thế Quyết định số 8279/QĐ .UB ngày09/10/2002 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu v/v Giao cho Giám đốc các Sở, Chủtịch UBND huyện trực tiếp thẩm định và ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt độngcủa các đơn vị trực thuộc; thay thế Quyết định số 5886/QĐ-UB ngày 18/6/2003 củaUBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu v/v Giao Giám đốc các Sở, ban, ngành lập thủ tụctrình UBND tỉnh về thành lập các Tổ chức tư vấn;

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơquan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơquan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c); Bộ Tư pháp (b/c);
- Ban TVTU; TTr HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- Các Ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- Tòa án ND tỉnh; Viện Kiểm sát ND tỉnh; Công an tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH; VP HĐND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh; Đài PTTH; Báo BR-VT;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Website CP;
- Như điều 3;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

QUY ĐỊNH

VỀTHẨM QUYỀN QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NHÀNƯỚC THUỘC TỈNH BÀ RỊA – VÙNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 82/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2007của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu )

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi và đối tượng điều chỉnh.

1. Phạm vi điềuchỉnh:

Quy định này quyđịnh nguyên tắc, thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơnvị sự nghiệp (sau đây gọi tắt là cơ quan HCSN) thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Đối tượngđiều chỉnh:

Đối tượng điềuchỉnh trong quy định này là các cơ quan HCSN thuộc tỉnh, bao gồm:

2.1. Các cơ quanhành chính nhà nước:

a. Các cơ quanchuyên môn và cơ quan thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi chung là Sở).

b. Các cơ quanhành chính trực thuộc Sở (gồm các chi cục và cơ quan Thanh tra trực thuộc Sở).

c. Các cơ quanchuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấphuyện).

d. Các cơ quanhành chính nhà nước khác được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

2.2. Các đơn vịsự nghiệp nhà nước;

a. Đơn vị sựnghiệp trực thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh),bao gồm: Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Vườn Quốc gia Côn Đảo, Trường Cao đăngcộng đồng, Trường Cao đẳng sư phạm, Trung tâm xúc tiến đầu tư.

b. Đơn vị sựnghiệp trực thuộc Sở bao gồm: Các Trường trung học phổ thông, trung học chuyênnghiệp, trung cấp nghề, Bệnh viện, Trung tâm, Ban… thuộc Sở trực tiếp quản lý.

c. Đơn vị sựnghiệp do UBND cấp huyện trực tiếp quản lý (sau đây gọi chung là đơn vị sựnghiệp cấp huyện) bao gồm: Các Trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non, Trungtâm, Ban, Trạm…

3. Các Ban chỉđạo, Hội đồng tư vấn, Tổ công tác, các tổ chức có tính kiêm nhiệm khác (sau đâygọi chung là tổ chức tư vấn) cũng áp dụng theo quy định này.

4. Quy định nàykhông áp dụng đối với các tổ chức sau:

- HĐND, UBND cáccấp.

- Các Ban củaHĐND, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội.

- Doanh nghiệpnhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

- Các Ban Quảnlý dự án đầu tư xây dựng.

- Các tổ chứchội, tổ chức phi chính phủ.

- Các tổ chức sựnghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Điều 2. Nộidung quản lý.

1. Thành lập,sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể cơ quan HCSN.

2. Quy định, điềuchỉnh, chức năng, nhiệm vụ cơ quan HCSN.

3. Ban hành Quychế làm việc, Quy chế hoạt động của cơ quan HCSN.

4. Thành lập,sáp nhập, giải thể, thay đổi thành viên của các Tổ chức tư vấn.

5. Xếp hạng cácđơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 3.Nguyên tắc quản lý.

Các cơ quan cóthẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan HCSN thuộc tỉnh khi thực hiện cácnội dung quản lý theo quy định này phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1- Đảm bảo thựchiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý tổ chức bộ máy các cơ quanHCSN thuộc tỉnh.

Việc thành lập,giải thể các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh phải thông qua BanThường vụ Tỉnh ủy trước khi UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

2- Tổ chức cáccơ quan HCSN đảm bảo tính gọn, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quảnlý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công theo chủ trương của nhà nước, phù hợpvới điều kiện thực tế tại địa phương và phù hợp với yêu cầu cải cách hành chínhnhà nước.

3- Phân địnhchức năng, nhiệm vụ của các cơ quan HCSN rõ ràng, không chồng chéo, trùng lắp.

4- Bảo đảm đúngthẩm quyền, trình tự, thủ tục trong việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chiatách, giải thể, quy định chức năng nhiệm vụ, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cơquan HCSN theo Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chương II

THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CÁC CƠQUAN HCSN NHÀ NƯỚC

Điều 4. Thẩmquyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh thốngnhất quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan HCSN của tỉnh theo các nội dung quản lýnêu tại Điều 2 của Quy định này, theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn củaBộ quản lý ngành Trung ương.

1. Thẩm quyềncủa UBND tỉnh:

a. Trình HĐNDtỉnh quyết định thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

Quyết định thựchiện sau khi có nghị quyết của HĐND tỉnh.

b. Ban hành Quychế làm việc mẫu của các Sở.

2. Thẩm quyềncủa Chủ tịch UBND tỉnh:

a. Quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của các cơ quan HCSN cấp tỉnh, cấp huyện.

b. Quyết địnhthành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp trựcthuộc UBND tỉnh, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, cácđơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện (trừ các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩmquyền của UBND cấp huyện được quy định tại Khoản 4 Điều 7 Quy định này).

c. Quyết địnhđiều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của các Sở, cơ quan hành chính nhànước trực thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộchi phí hoạt động và các đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phíhoạt động (trừ việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệpthuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện được quy định tại Khoản 4 Điều 7Quy định này và việc thành lập các bộ phận sự nghiệp trực thuộc đơn vị sựnghiệp để hoạt động dịch vụ quy định tại khoản 5 Điều 8 Quy định này).

d. Quyết địnhthành lập, giải thể, kiện toàn các Tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành cấp tỉnh.

đ. Quyết địnhxếp hạng các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh theo quy định hiện hành.

Điều 5. Thẩmquyền của Giám đốc Sở Nội vụ.

1. Sở Nội vụgiúp UBND tỉnh thống nhất quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan HCSN, được UBNDTỉnh ủy quyền thực hiện một số nội dung quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan HCSNthuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Cụ thể như sau:

a. Hướng dẫn cáccơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện các Quyđịnh, Quyết định của UBND tỉnh về công tác tổ chức bộ máy.

b. Thẩm định hồsơ, thủ tục về công tác tổ chức bộ máy theo đề nghị của Thủ trưởng các cơ quanhành chính sự nghiệp cấp tỉnh, UBND cấp huyện trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBNDtỉnh quyết định theo thẩm quyền.

c. Trình UBNDtỉnh ban hành Quy chế làm việc mẫu của các Sở.

d. Phối hợp vớiSở quản lý chuyên ngành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quanchuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.

đ. Tổ chức thanhtra, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý tổ chức bộ máy, việc triển khaithực hiện các quyết định của UBND tỉnh về công tác tổ chức bộ máy tại các cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.

e. Yêu cầu cáccơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác tổchức bộ máy và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định cho các cơ quan có thẩmquyền.

2. Giúp UBNDtỉnh chuẩn bị Đề án, Tờ trình về công tác tổ chức bộ máy theo quy định để UBNDtỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định. Tổ chức triển khaithực hiện sau khi có Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Điều 6. Thẩmquyền của Thủ trưởng các Sở.

1. Xây dựng Đềán, phương án về tổ chức bộ máy theo các nội dung quy định tại Điều 4 Quy địnhnày.

2. Tổ chức thựchiện các quy định, quyết định của cơ quan có thẩm quyền về công tác tổ chức bộmáy.

3. Chủ trì phốihợp với Sở Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND cấp huyện.

4. Quy định cụthể chức năng, nhiệm vụ của các phòng, bộ phận trực thuộc.

5. Trên cơ sởQuy chế làm việc mẫu do UBND tỉnh ban hành, ban hành Quy chế làm việc của cơquan.

6. Thường xuyênrà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mìnhvà các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Kịp thời báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh (thôngqua Sở Nội vụ) những chồng chéo, trùng lắp, bất hợp lý, tình hình thực hiệnchức năng, nhiệm vụ, của cơ quan, đơn vị mình và cơ quan, đơn vị trực thuộc.

7. Quyết địnhthành lập, kiện toàn, giải thể các Tổ chức tư vấn trực thuộc Sở.

8. Thanh tra,kiểm tra việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theochuyên ngành.

9. Thực hiện chếđộ báo cáo về công tác tổ chức bộ máy theo quy định cho các cơ quan có thẩmquyền.

Điều 7. Thẩmquyền của UBND cấp huyện.

UBND cấp huyệnthực hiện các nội dung quản lý về lĩnh vực tổ chức bộ máy theo quy định củapháp luật và phân cấp của UBND tỉnh, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủtịch UBND tỉnh về việc thực hiện các quyết định của mình. Phòng chuyên môn cóchức năng tham mưu giúp UBND cấp huyện trong lĩnh vực nội vụ có trách nhiệmgiúp Chủ tịch UBND cấp huyện trong công tác tổ chức bộ máy thuộc UBND cấp mìnhthực hiện và quản lý.

1. Trình UBNDtỉnh đề án thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các cơ quanchuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật.

2. Quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn, có cấu tổ chức cụ thể của các cơ quan chuyên môntrực thuộc theo hướng dẫn của Sở quản lý chuyên ngành và Sở Nội vụ.

3. Ban hành Quychế làm việc mẫu của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

4. Quyết địnhthành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, điều chỉnh chức năng, nhiệmvụ các Trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non công lập thuộc ngành giáo dụcvà đào tạo (sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Giáo dục và Đàotạo). Quyết định thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các Trạm ytế cấp xã (sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Y tế). Quyết địnhthành lập một số đơn vị sự nghiệp cấp huyện khác theo quy định của pháp luậtsau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ và Sở quản lý chuyênngành.

5. Quyết địnhthành lập, kiện toàn, giải thể các Tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành cấp huyện.

6. Quyết địnhxếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện theo quy định hiện hành.

7. Thường xuyênrà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, của các cơ quan, đơn vịtrực thuộc. Kịp thời báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) nhữngchồng chéo, trùng lắp, bất hợp lý, tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, củacơ quan, đơn vị mình và cơ quan, đơn vị trực thuộc.

8. Thực hiện chếđộ báo cáo về công tác tổ chức bộ máy theo quy định cho các cơ quan có thẩmquyền.

Điều 8. Thẩmquyền của Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở,đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệptrực thuộc UBND cấp huyện.

1. Xây dựng Đềán, phương án về tổ chức bộ máy theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 4;khoản 1, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 7 Quy định này.

2. Tổ chức thựchiện các Quy định, Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về công tác tổ chức bộmáy.

3. Quy định cụthể chức năng, nhiệm vụ của các phòng, bộ phận trực thuộc. Ban hành quy địnhchế độ, lề lối, mối quan hệ làm việc giữa các phòng, bộ phận trực thuộc. (Thủtrưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Sở và cơ quan chuyên môn thuộc UBNDcấp huyện bàn hành Quy chế làm việc của cơ quan mình; Thủ trưởng các đơn vị sựnghiệp ban hành Quy chế hoạt động của đơn vị mình).

4. Thường xuyênrà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, của các cơ quan, đơn vịmình. Kịp thời báo cáo, kiến nghị Sở chủ quan, UBND cấp huyện, UBND tỉnh (thôngqua Sở Nội vụ, đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh) những chồng chéo,trùng lắp, bất hợp lý, tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, của cơ quan,đơn vị mình.

5. Thủ trưởngcác đơn vị sự nghiệp được thành lập các bộ phận sự nghiệp trực thuộc để hoạtđộng dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với phương ántự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế vàtự đảm bảo kinh phí hoạt động được UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện phê duyệt.

6. Đối với đơnvị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, Thủ trưởng đơn vị được tựquyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị mình phù hợp với quy mô tổ chức,tính chất và khối lượng công việc.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Thủtrưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyệncó trách nhiệm triển khai thực hiện quy định này.

Trong quá trìnhthực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụđể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, bổ sung, sửa đổi kịp thời.

Điều 10. Giámđốc Sở Nội vụ theo dõi, thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị tổ chức thựchiện Quy định này./.