ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 82/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 07 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC, CÔNG CHỨC DỰ BỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi,bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về Côngchức dự bị; Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủvề tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước;Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủvề chế độ công chức dự bị; Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chứctrong các cơ quan Nhà nước;
Căn cứ quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 và quyết định số 12/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế và Nội quy kỳthi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 202/TTr-SNV ngày 26 tháng 07năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế tổchức thi tuyển công chức, công chức dự bị của tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, công chức dựbị ban hành kèm theo Quyết định này thay thế Quy chế về việc tổ chức thi tuyểncông chức ban hành kèm theo Quyết định số 175/1998/QĐ-CT ngày 01 tháng 12 năm1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực sau mườingày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,Giám đốc các Sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị và thủ trưởng các cơ quan,đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Như điều 3;
- LĐVP, V, TH; CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

QUY CHẾ

TỔ CHỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC, CÔNG CHỨC DỰ BỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 82/2007/QĐ-UBND ngày 07 / 8/2007của UBND tỉnh Bình Dương)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế nàyđược áp dụng cho việc tổ chức các kỳ thi tuyển công chức, công chức dự bị vàolàm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Dương (sau đây gọichung là quy chế thi).

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức kỳ thi

Việc tổ chứckỳ thi tuyển công chức, công chức dự bị (sau đây gọi chung là thi tuyển) phảitheo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng,công khai, dân chủ và chất lượng.

Điều 3. Cơ quan quản lý và tổ chức thi tuyển

UBND tỉnh làcơ quan quản lý và tổ chức thi tuyển. UBND tỉnh thành lập Hội đồng tuyển dụngcho từng kỳ thi.

Điều 4. Căn cứ tuyển dụng

1. Việc tuyểndụng công chức, công chức dự bị phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí côngtác, chỉ tiêu biên chế được giao và tiêu chuẩn của ngạch công chức cần tuyển.

2. Hàng năm,sau khi nhận chỉ tiêu biên chế của UBND tỉnh phân bổ; các sở, ban, ngành, UBNDcác huyện thị gửi nhu cầu tuyển dụng công chức, công chức dự bị về Sở Nội vụ đểSở Nội vụ rà soát, tổng hợp, lập kế hoạch thi tuyển trình UBND tỉnh phê duyệt

Điều 5. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, công chức dự bị

1. Người đăngký dự tuyển vào công chức, công chức dự bị phải đảm bảo những điều kiện sau đây:

1.1. Là côngdân Việt Nam, có địa chỉ thường trú ở Việt Nam;

1.2. Tuổi củangười dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi. Trường hợp người dự tuyển là sĩ quan,quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân ViệtNam, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước, cán bộ làm công tác quản lýtừ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp nhà nước, cán bộ, công chức cấp xãcó thời gian công tác liên tục từ 36 tháng trở lên thì tuổi dự tuyển không quá45 tuổi;

1.3. Có đơndự tuyển, có lý lịch rõ ràng và có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợpvới yêu cầu của ngạch dự tuyển;

1.4. Có đủsức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ được giao;

1.5. Khôngtrong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạokhông giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường,thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Ngoài nhữngđiều kiện nêu trên, nếu có nhu cầu của cơ quan sử dụng hoặc đặc điểm của ngạchcông chức cần tuyển thì Hội đồng tuyển dụng có thể bổ sung thêm một số điềukiện dự tuyển phù hợp cho mỗi kỳ thi tuyển.

2. Hồ sơ dựthi bao gồm:

2.1. Đơn xindự thi (theo mẫu qui định của Hội đồng);

2.2. Bản khailý lịch rõ ràng, đầy đủ có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú;

2.3. Các vănbằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi (nộp bản sao có chứng thực hoặckhông cần chứng thực nhưng người dự tuyển phải ghi cam đoan trên bản sao làđược sao từ bản chính do người dự tuyển ký tên và chịu trách nhiệm đồng thờimang bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ);

2.4. Giấy xácnhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

2.5. Phiếukhám sức khỏe có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trongthời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

2.6. Haiphong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, hai ảnh 4x6, hồ sơ cá nhân bỏvào phong bì riêng;

2.7. Bản saogiấy khai sinh, hộ khẩu thường trú;

2.8. Nếungười dự tuyển đang được hợp đồng làm việc tại cơ quan đăng ký thi tuyển thìphải có ý kiến nhận xét của cơ quan sử dụng về kết quả thực hiện công việctrong thời gian hợp đồng.

Điều 6. Về các môn thi và cách tính điểm

1. Đối vớithí sinh đăng ký dự tuyển các ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên, ngườiđự tuyển phải dự thi đủ các môn sau:

1.1. Môn hànhchính nhà nước bao gồm các nội dung liên quan đến quản lý hành chính nhà nướcphù hợp với yêu cầu tuyển dụng. Hình thức thi: thi viết và thi trắc nghiệm(trong đó thời gian thi viết: 120 phút; thời gian thi trắc nghiệm: 30 phút);

1.2. Mônngoại ngữ: trình độ B (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức hoặcngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí công tác). Hình thức thi: Thi viết: 90 phút;thi nói: 15 phút/ người);

1.3. Môn tinhọc văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc trắc nghiệm. Nếu thi trắc nghiệm,thời gian thi: 30 phút; nếu thi trên máy, thời gian thi: 60 phút.

2. Đối vớithí sinh đăng ký dự tuyển vào các ngạch cán sự và tương đương, người đự tuyểnphải dự thi đủ các môn sau:

2.1. Môn hànhchính nhà nước (bao gồm các nội dung liên quan đến quản lý hành chính nhà nướcphù hợp với yêu cầu tuyển dụng). Hình thức thi: thi viết và trắc nghiệm (trongđó thời gian thi viết: 90 phút; thời gian thi trắc nghiệm: 30 phút);

2.2. Mônngoại ngữ: trình độ A (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức hoặcngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí công tác). Hình thức thi: Thi viết: 60 phút;thi nói: 15 phút/ người);

2.3. Môn tinhọc văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc trắc nghiệm. Nếu thi trắc nghiệm,thời gian thi: 30 phút; nếu thi trên máy, thời gian thi: 60 phút.

3. Đối với kỳtuyển dụng vào các ngạch nhân viên và tương đương, hội đồng tuyển dụng của cơquan quyết định các môn thi, các hình thức thi đáp ứng yêu cầu của ngạch tuyểndụng;

4. Mỗi mônthi được tính theo thang điểm 100. Điểm môn thi hành chính nhà nước được tínhhệ số 2, các môn thi còn lại được tính hệ số 1.

Điều 7. Ưu tiên trong thi tuyển

1. Anh hùngLực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách nhưthương binh được cộng 30 điểm vào tổng kết quả thi tuyển.

2 . Con liệtsĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạnh trướctổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt độngkháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùngLao động, người có học vị tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với yêucầu tuyển dụng được cộng 20 điểm vào tổng kết quả thi tuyển.

3. Nhữngngười có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyểndụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên mônphù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viênthanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn,miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, công chức cấp xãnếu có thời gian làm việc liên tục tại các cơ quan, tổ chức cấp xã từ 36 thángtrở lên thì được cộng 10 điểm vào tổng kết quả thi tuyển.

Chương II

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG, CÁCBAN CHUYÊN MÔN CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Mục 1. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Điều 8. Hội đồng tuyển dụng

1. Hội đồngtuyển dụng công chức, công chức dự bị được thành lập theo Quyết định của Chủtịch UBND tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng tuyển dụng). Hội đồng tuyển dụng hoạtđộng cho mỗi kỳ thi và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Nhiệm vụvà quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng:

Hội đồngtuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, có nhiệm vụvà quyền hạn sau:

2.1. Xây dựngkế hoạch tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển (nếu có);

2.2. Thôngbáo công khai: kế hoạch tuyển dụng, tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển; môn thivà hình thức thi; nội quy kỳ thi; thời gian địa điểm thi và phí dự tuyển theoquy định;

2.3. Tiếpnhận và xét hồ sơ dự tuyển; tổ chức sơ tuyển (nếu có) thông báo công khai danhsách những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển; gửi giấy báo đến ngườiđăng ký dự tuyển về tham dự kỳ thi;

2.4. Thànhlập Ban ra đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phách;

2.5. Tổ chứcthu phí dự tuyển và chi tiêu theo quy định;

2.6. Tổ chứcthi tuyển hoặc xét tuyển theo đúng quy chế;

2.7. Chỉ đạovà tổ chức chấm thi theo đúng quy chế;

2.8. Báo cáokết quả tuyển dụng lên người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền để xem xét và côngnhận kết quả; công bố kết quả tuyển dụng;

2.9. Giảiquyết khiếu nại, tố cáo của người dự tuyển.

3. Thành phầncủa Hội đồng tuyển dụng có 5 hoặc 7 thành viên gồm:

3.1. Chủ tịchHội đồng và các ủy viên của Hội đồng (trong đó có một ủy viên kiêm thư ký hộiđồng);

- Chủ tịchHội đồng tuyển dụng: Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó Chủtịch thường tực Hội đồng tuyển dụng: Giám đốc Sở Nội vụ;

- Phó Chủtịch Hội đồng tuyển dụng: Lãnh đạo các sở, ngành, huyện thị có chỉ tiêu tuyểndụng nhiều nhất trong kỳ thi;

- Ủy viên Hộiđồng tuyển dụng là lãnh đạo các Sở, Ban ngành, huyện thị;

- Thư ký Hộiđồng tuyển dụng: Chuyên viên Sở Nội vụ phụ trách công tác thi tuyển;

3.2. Hội đồngtuyển dụng được thành lập các bộ phận giúp việc gồm Ban ra đề thi, Ban coi thi,Ban chấm thi, Ban phách.

3.3. Trongthời gian hoạt động, các thành viên Hội đồng tuyển dụng được phép sử dụng condấu, bộ máy của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ mà Hội đồng phân công.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các thành viên Hội đồng

1. Chủ tịchHội đồng tuyển dụng:

- Chịu tráchnhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng tuyển dụng theo quy định, chỉđạo kỳ thi đảm bảo đúng quy chế;

- Phân côngtrách nhiệm cho từng thành viên của Hội đồng tuyển dụng;

- Quyết địnhthành lập Ban ra đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phách và các tổ chuyênmôn giúp việc Hội đồng tuyển dụng;

- Tổ chứcviệc ra đề thi, lựa chọn đề thi theo đúng quy định, bảo đảm đề thi tuyệt đối bímật.

- Tổ chứcthi, tổ chức việc đánh mã phách, rọc phách, quản lý phách;

- Báo cáo Chủtịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận kết quả thi.

2. Phó Chủtịch Hội đồng tuyển dụng: giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành công việc hoạt độngcủa Hội đồng tuyển dụng do Chủ tịch Hội đồng phân công.

- Giúp Chủtịch Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng vàđiều hành công việc do Chủ tịch Hội đồng phân công;

- Hướng dẫn,theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình coi thi, chấm thi;

- Đề xuấtdanh sách và dự kiến phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng;

- Được sự ủynhiệm của Chủ tịch Hội đồng chọn đề thi và thay thế Chủ tịch giải quyết côngviệc khi Chủ tịch vắng mặt;

- Cùng vớiChủ tịch Hội đồng xem xét và công bố kết quả thi.

3. Các Ủyviên của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo cáchoạt động của Hội đồng thực hiện nghiêm túc.

4. Thư ký Hộiđồng tuyển dụng giúp Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng:

- Tổ chứcviệc tiếp nhận hồ sơ của thí sinh theo đúng quy định về điều kiện dự thi trìnhHội đồng tuyển dụng để xét duyệt danh sách thí sinh;

- Tổ chức lậpdanh sách thí sinh tham dự kỳ thi, lập danh sách phòng thi, phát hành giấy báothi;

- Tập hợp cácđề thi, đáp án để báo cáo Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng;

- Tổ chức vàchuẩn bị tài liệu để hướng dẫn ôn tập cho thí sinh;

- Chuẩn bịcác văn bản cần thiết của Hội đồng tuyển dụng và ghi biên bản các cuộc họp củaHội đồng tuyển dụng;

- Tổ chứcviệc thu phí dự thi, quản lý chi tiêu và thanh quyết toán phí dự thi;

- Tổ chứcviệc thu nhận bài thi, biên bản vi phạm kỷ luật đối với thí sinh từ Ban coi thi,Ban phách và làm thủ tục bàn giao bài thi đã rọc phách cho Ban chấm thi;

- Thu nhậncác bài chấm thi, hồi phách, lập bảng điểm và lập danh sách kết quả thi.

- Tổng hợp,báo cáo kết quả thi với Hội đồng tuyển dụng.

Mục 2. CÁC BAN CHUYÊN MÔN CỦA HỘI ĐỒNG THI

Điều 10. Ban ra đề thi

1. Ban ra đềthi do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thành lập gồm Trưởng ban và các thành viênra đề thi: hành chính, Ngoại ngữ, Tin học văn phòng.

2. Nhiệm vụ,quyền hạn của các thành viên Ban ra đề thi:

2.1 Trưởngban ra đề thi:

- Trưởng banra đề thi có trách nhiệm giúp Hội đồng tuyển dụng ra bộ đề thi và đáp án cácmôn: Hành chính, Ngoại ngữ, Tin học văn phòng, bảo quản đề thi theo đúng quychế và nội quy thi;

- Phân côngnhiệm vụ cho các thành viên ra đề thi và đáp án theo từng môn thi;

- Tổ chức tậphợp đề thi, đáp án bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng theo đúng thủ tụcquy định;

2.2. Cácthành viên Ban ra đề thi có trách nhiệm giúp Trưởng ban ra đề thi thực hiệnnhiệm vụ được phân công và bảo quản, bàn giao đề thi theo đúng quy định;

Điều 11. Ban coi thi

1. Ban coithi do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thành lập gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban vàcác giám thị.

2. Nhiệm vụ,quyền hạn của các thành viên Ban coi thi:

2.1 Trưởngban coi thi:

- Trưởng bancoi thi có trách nhiệm giúp Hội đồng tuyển dụng tổ chức kỳ thi theo đúng quychế và nội quy thi;

- Phân côngnhiệm vụ cho các thành viên Ban coi thi, bố trí phòng thi, phân công giám thịphòng thi và giám thị hành lang cho từng môn thi;

- Nhận và bảoquản đề thi theo đúng quy định;

- Tạm đìnhchỉ việc coi thi của giám thị, giám thị hành lang hoặc đình chỉ thi đối với thísinh nếu thấy có căn cứ vi phạm quy chế, nội quy thi và báo cáo ngay với Chủtịch Hội đồng tuyển dụng để xem xét quyết định;

- Tổ chức tậphợp bài thi của thí sinh để bàn giao cho Thư ký Hội đồng tuyển dụng theo đúngthủ tục quy định.

2.2. Phótrưởng ban coi thi:

Giúp Trưởngban coi thi điều hành một số hoạt động của Ban coi thi theo sự phân công củaTrưởng ban coi thi.

2.3. Giám thịphòng thi:

Mỗi phòng thiđược phân công từ 2 đến 3 giám thị, trong đó một giám thị được Trưởng ban coithi phân công chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thi tại phòng thi (gọilà giám thị 1). Giám thị 1 phân công nhiệm vụ cụ thể cho các giám thị tại phòngthi. Giám thị có nhiệm vụ:

- Kiểm traphòng thi, đánh số báo danh của thí sinh vào chỗ ngồi tại phòng thi;

- Gọi thísinh vào phòng thi; kiểm tra giấy chứng minh nhân dân (hoặc một trong các loạigiấy tờ tùy thân hợp pháp khác) của thí sinh; chỉ cho phép thí sinh mang vàophòng thi những vật dụng theo quy định; hướng dẫn thí sinh ngồi theo đúng vịtrí;

- Ký vào giấylàm bài thi và giấy nháp theo đúng quy định; phát giấy thi, giấy nháp cho thísinh; hướng dẫn thí sinh các quy định về làm bài thi, nội quy thi;

- Nhận đềthi; kiểm tra niêm phong đề thi có sự chứng kiến của thí sinh; mở đề thi; đọcđề thi hoặc phát đề thi cho thí sinh;

- Thực hiệnnhiệm vụ coi thi;

- Giải quyếtcác trường hợp vi phạm quy chế thi, lập biên bản và báo cáo Trưởng ban coi thixem xét, giải quyết;

- Thu bài thitheo đúng thời gian quy định; kiểm tra bài thi do thí sinh nộp, đảm bảo đúng họtên, số báo danh, số tờ; ký biên bản và bàn giao bài thi, đề thi thừa, đề thidự phòng và các biên bản vi phạm (nếu có) cho Trưởng ban coi thi.

2.4. Giám thịhành lang:

- Giữ gìntrật tự và đảm bảo an toàn bên ngoài phòng thi;

- Phát hiện,nhắc nhở, phê bình, cùng giám thị phòng thi lập biên bản thí sinh vi phạm quychế thi ở khu vực hành lang. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng như gây mất trậttự, an toàn ở khu vực hành lang phải báo cáo ngay cho Trưởng ban coi thi xemxét, giải quyết;

- Không đượcvào phòng thi.

3. Tiêu chuẩngiám thị:

3.1. Ngườiđược cử làm giám thị phải là cán bộ, công chức ở ngạch chuyên viên và tươngđương trở lên;

3.2. Không cửlàm giám thị đối với những người có quan hệ họ hàng thân thích với người dự thihoặc người đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật hoặc đang thi hành quyếtđịnh kỷ luật.

Điều 12. Ban chấm thi

1. Ban chấmthi do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thành lập gồm Trưởng ban và các thành viên.

2. Nhiệm vụcủa các thành viên Ban chấm thi

2.1. Trưởngban chấm thi:

- Trưởng banchấm thi có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng tổ chức thực hiệnviệc chấm thi theo đúng quy định;

- Tổ chức bốtrí người chấm thi đảm bảo nguyên tắc mỗi bài thi phải có ít nhất hai thànhviên chấm thi;

- Tổ chứctrao đổi để thống nhất đáp án, thang điểm chi tiết trước khi chấm thi;

- Nhận vàphân chia bài thi của thí sinh cho các giám khảo chấm thi, bàn giao biên bảnchấm thi và kết quả chấm thi cho Thư ký hội đồng;

- Lập biênbản và báo cáo Hội đồng tuyển dụng xem xét và giải quyết khi phát hiện bài thicủa thí sinh vi phạm quy chế thi;

- Tổng hợpkết quả chấm thi, bàn giao cho Thư ký Hội đồng tuyển dụng. Giữ gìn bí mật kếtquả điểm thi;

- Quyết địnhchấm lại bài thi hoặc quyết định điểm của bài thi trong trường hợp các thànhviên chấm thi chấm chênh lệch nhau trên 10% so với điểm tối đa đối với cùng mộtbài thi.

2.2. Thànhviên Ban chấm thi:

- Chấm điểmcác bài thi chính xác theo đúng đáp án và thang điểm;

- Báo cáo cácdấu hiệu vi phạm trong các bài thi với Trưởng ban chấm thi và đề nghị hình thứcxử lý.

3. Tiêu chuẩnthành viên Ban chấm thi:

3.1. Ngườiđược cử làm thành viên Ban chấm thi tuyển phải là cán bộ, công chức có trình độchuyên môn về giảng dạy hoặc có kinh nghiệm về giảng dạy đối với môn thi đượcphân công chấm thi và đang ở ngạch chuyên viên và tương đương trở lên;

3.2. Không cửlàm thành viên Ban chấm thi đối với những người có quan hệ họ hàng thân thíchvới người dự thi hoặc người đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật hoặc đangthi hành quyết định kỷ luật.

Điều 13. Ban phách

Tham mưu giúpChủ tịch Hội đồng tuyển dụng đánh mã phách, rọc phách từng môn thi, quản lý mãphách, hồi phách theo chế độ tài liệu mật.

Chương III

TỔ CHỨC KỲ THI

Điều 14. Công tác chuẩn bị kỳ thi

1. Trước ngàythi ít nhất 15 ngày, Hội đồng tuyển dụng gửi thông báo triệu tập thí sinh dựthi, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức thi và địa điểm tổ chức ônthi (nếu có) cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi;

2. Trước ngàythi một ngày, Hội đồng tuyển dụng niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danhvà theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi, hình thức thi, thờigian thi đối với từng môn thi tại địa điểm tổ chức thi.

3. Chuẩn bịcác mẫu biểu liên quan đến tổ chức thi: danh sách thí sinh để gọi vào phòngthi; danh sách để thí sinh ký nộp bài thi; mẫu biên bản giao, nhận đề thi, mẫubiên bản mở đề thi, mẫu biên bản để xử lý vi phạm quy chế thi; mẫu biên bản bàngiao bài thi, và mẫu biên bản tạm giữ các giấy tờ vật dụng của thí sinh vi phạmquy chế thi.

4. Chuẩn bịthẻ cho các thành viên tổ chức kỳ thi, phục vụ kỳ thi. Thẻ của Chủ tịch, PhóChủ tịch, Ủy viên Hội đồng tuyển dụng, Trưởng ban coi thi in đầy đủ họ tên vàchức danh. Thẻ của các thành viên khác chỉ in chức danh.

Điều 15. Khai mạc kỳ thi

Mọi kỳ thitheo quy định tại Điều 1 của Quy chế này đều phải tổ chức lễ khai mạc kỳ thi.Trình tự tổ chức lễ khai mạc như sau: Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đạibiểu; công bố quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng; công bố quyết định tổchức kỳ thi; công bố quyết định Ban coi thi; Chủ tịch Hội đồng tuyên bố khaimạc kỳ thi; Phổ biến kế hoạch thi, quy chế thi, nội quy thi.

Điều 16. Tổ chức các cuộc họp Ban coi thi

1. Sau lễkhai mạc, Trưởng ban coi thi tổ chức họp Ban coi thi; phổ biến kế hoạch, quychế, nội quy, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các thành viên Ban coi thi;thống nhất các hướng dẫn cần thiết để giám thị thực hiện và hướng dẫn cho thísinh thực hiện trong quá trình thi.

2. Đối vớimỗi môn thi, trước giờ thi 60 phút, Trưởng ban coi thi họp Ban coi thi; phâncông giám thị từng phòng thi trên nguyên tắc không lặp lại giám thị đối với mônthi khác trên cùng một phòng thi; phổ biến những hướng dẫn và lưu ý cần thiếtcho các giám thị đối với môn thi.

3. Trường hợpcần thiết, khi kết thúc môn thi, Trưởng ban coi thi có thể tổ chức họp Ban coithi để rút kinh nghiệm.

Điều 17. Cách bố trí, sắp xếp trong phòng thi

1. Đối vớicác môn thi theo hình thức viết, trắc nghiệm mỗi phòng thi bố trí tối đa 50 thísinh, mỗi thí sinh ngồi một bàn hoặc ngồi cách nhau ít nhất 1 mét. Trước giờthi 30 phút, giám thị đánh số báo danh của thí sinh tại phòng thi và gọi thí sinhvào phòng thi.

2. Đối vớicác môn thi theo hình thức vấn đáp, phòng thi được bố trí bàn cho các thí sinhchuẩn bị trả lời sau khi bốc câu hỏi và bàn để hỏi thi vấn đáp. Giám thị đồngthời là cán bộ hỏi thi, chấm thi.

3. Đối vớimôn thi theo hình thức thực hành trên máy Hội đồng tuyển dụng phải chuẩn bị máyphù hợp với tình huống đề thi thực hành, phòng thi được bố trí phù hợp với yêucầu thực hành. Giám thị đồng thời là cán bộ chấm thi.

Điều 18. Đề thi

1. Chủ tịchHội đồng tuyển dụng tổ chức việc ra đề thi, lựa chọn đề thi.

2. Nội dungđề thi phải căn cứ vào yêu cầu về trình độ chuyên môn của ngạch dự thi, kết cấuđề thi phù hợp, bảo đảm tính chính xác, khoa học. Mỗi đề thi phải có đáp án vàthang điểm chi tiết cho việc chấm thi. Đề thi chính thức và đề thi dự phòngđược đóng trong phong bì, niêm phong và bảo quản theo chế độ tài liệu tuyệtmật, việc giao nhận, mở đề thi đều phải lập biên bản theo quy định.

3. Đối vớimỗi môn thi bằng hình thức thi viết, phải chuẩn bị ít nhất một đề thi chínhthức và một đề thi dự phòng.

4. Đối vớimôn thi bằng hình thức trắc nghiệm, phải chuẩn bị ít nhất 03 đề thi chính thứcvà đề thi dự phòng tương ứng. Đề thi được nhân bản đủ để phát cho từng thísinh, thí sinh ngồi gần nhau không được sử dụng đề thi giống nhau.

5. Đối vớimỗi môn thi bằng hình thức vấn đáp, phải chuẩn bị ít nhất 30 đề thi, được nhânbản để thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên.

6. Trước ngàythi một ngày, thư ký Hội đồng tuyển dụng trình các đề thi cùng các đáp án choChủ tịch hội đồng tuyển dụng để chọn đề thi chính thức và đề thi dự phòng trongngân hàng đề thi.

7. Việc nhânbản đề thi viết được thực hiện trước giờ thi 60 phút. Đối với đề thi trắcnghiệm, căn cứ vào quy mô, số lượng thí sinh tham dự, việc nhân bản đề thi doChủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định, đảm bảo hoàn thành việc nhân bản trướckhi tổ chức môn thi trắc nghiệm 60 phút. Đề thi sau khi nhân bản được niêmphong và bảo quản theo chế độ tài liệu mật. Người tham gia nhân bản đề thi phảiđược cách ly cho đến khi thí sinh bắt đầu làm bài thi.

Điều 19. Giấy làm bài thi, giấy nháp

1. Đối vớihình thức thi viết, giấy làm bài thi được in sẵn theo mẫu quy định, có chữ kýcủa giám thị tại phòng thi.

2. Đối vớihình thức thi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trực tiếp trên trang dành riêng đểlàm bài.

3. Giấy nháp:sử dụng thống nhất một loại giấy nháp, do giám thị phát, có chữ ký của giám thịtại phòng thi.

Điều 20. Xác nhận tình trạng đề thi và mở đề thi

Xác nhận tìnhtrạng đề thi và mở đề thi thực hiện như sau:

- Giám thịtại phòng thi mời 2 đại diện thí sinh kiểm tra niêm phong phong bì đựng đề thivà ký biên bản xác nhận phong bì đựng đề thi được niêm phong theo quy định;

- Trường hợpphong bì đựng đề thi bị mất dấu niêm phong hoặc có dấu hiệu nghi ngờ khác, giámthị phòng thi báo cáo Trưởng ban coi thi xem xét giải quyết. Trường hợp sau khiđã mở đề thi, nếu phát hiện đề thi có lỗi về kỹ thuật (đề thi có sai sót, nhầmđề thi, đề thi thiếu trang, nhầm trang...) giám thị phải báo cáo ngay Trưởngban coi thi xem xét giải quyết. Khi xảy ra các trường hợp trên, giám thị phảilập biên bản ngay.

- Chỉ có Chủtịch Hội đồng tuyển dụng mới có quyền cho phép sử dụng đề thi dự phòng.

Điều 21. Cách tính thời gian làm bài thi

1. Đối vớihình thức thi viết, thời gian bắt đầu làm bài thi được tính từ sau khi giám thịviết và đọc lại đề thi hoặc phát đủ đề thi cho thí sinh. Thời gian làm bài thiđược ghi trên đề thi, giám thị ghi thời gian bắt đầu và thời gian nộp bài lênbảng.

2. Đối vớihình thức thi trắc nghiệm, thời gian bắt đầu làm bài thi được tính sau 5 phútkể từ khi phát xong đề thi cho thí sinh. Thời gian làm bài được ghi trên đềthi, giám thị ghi thời gian bắt đầu và thời gian nộp bài lên bảng.

3. Đối vớihình thức thi vấn đáp, thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi cho mỗi thí sinhtối đa là 30 phút.

4. Đối vớihình thức thi thực hành, thời gian làm bài thi thực hành theo yêu cầu của đềthi.

Điều 22. Thu bài thi

Khi hết giờlàm bài thi viết, thi trắc nghiệm, giám thị tại phòng thi yêu cầu thí sinh dừnglàm bài và nộp bài thi. Giám thị kiểm tra số tờ, số trang của bài thi của từngthí sinh và yêu cầu thí sinh ký vào danh sách nộp bài thi. Đối với thi trắcnghiệm, giám thị thu toàn bộ bài thi của thí sinh trong phòng thi, sau đó gọitừng thí sinh lên kiểm tra lại bài thi và ký vào danh sách nộp bài thi.

Đối với hìnhthức thi vấn đáp, thi thực hành, kết quả chấm thi phải được tổng hợp vào bảngkết quả thi có chữ ký của các thành viên chấm thi và nộp cho Trưởng ban coi thi.

Điều 23. Bàn giao bài thi

1. Giám thịtừng phòng thi nộp bài thi của thí sinh, đề thi đã sử dụng, chưa sử dụng và cácvăn bản khác có liên quan cho Trưởng ban coi thi, ký vào biên bản nộp bài thivà biên bản bàn giao bài thi.

2. Trưởng bancoi thi bàn giao bài thi cho Thư ký Hội đồng tuyển dụng. Đối với hình thức thivấn đáp, thi thực hành, ngay sau khi kết thúc ngày thi, Trưởng ban coi thi bàngiao kết quả chấm thi cho Thư ký Hội đồng tuyển dụng, và ký vào biên bản bàngiao kết quả chấm thi, niêm phong ngay kết quả chấm thi và quản lý theo chế độtài liệu mật.

3. Bài thichỉ được Hội đồng tuyển dụng bàn giao cho Trưởng ban chấm thi sau khi đã đượcđánh mã phách và rọc phách. Khi tiếp nhận bài thi, Trưởng ban chấm thi ký biênbản xác nhận đã nhận bài thi đối với từng môn thi, Trưởng ban chấm thi chịutrách nhiệm tổ chức việc chấm thi.

Điều 24. Phách và quản lý phách

Chủ tịch Hộiđồng tuyển dụng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc đánh mã phách, rọc pháchtừng môn thi, quản lý mã phách, phách theo chế độ tài liệu mật.

Điều 25. Chấm thi

1. Trưởng banchấm thi chỉ đạo việc chấm thi tập trung tại địa điểm quy định, không được mangbài về nhà hoặc văn phòng làm việc để chấm.

Thành viênchấm thi chỉ căn cứ vào nội dung bài thi và đáp án, thang điểm đã được Chủ tịchHội đồng tuyển dụng phê duyệt để chấm thi. Chỉ chấm những bài thi hợp lệ là bàithi làm trên giấy do Hội đồng tuyển dụng phát, có đủ chữ ký của 2 giám thị.Không chấm những bài làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ thi đó, bài làmtrên giấy nháp, bài có nhiều thứ chữ khác nhau hoặc có viết, vẽ trái với thuầnphong mỹ tục, bài có đánh dấu, bài viết nhiều loại mực.

2. Đối vớimôn thi bằng hình thức thi viết, trắc nghiệm: mỗi bài thi được 2 thành viênchấm thi độc lập, nếu điểm của hai thành viên chấm chênh lệch dưới 10% so vớisố điểm tối đa thì lấy điểm bình quân, nếu chênh lệch trên 10% so với điểm tốiđa thì bài thi đó được chấm lại bởi hai thành viên chấm thi khác nếu vẫn chênhlệch trên 10% so với điểm tối đa thì chuyển hai kết quả trên lên Trưởng banchấm thi xem xét quyết định.

3. Đối vớimôn thi bằng hình thức thi vấn đáp: do các thành viên chấm độc lập. Nếu điểmcủa hai thành viên chấm thi chênh lệch dưới 10% so với điểm tối đa thì lấy điểmbình quân, nếu chênh lệch trên 10% so với điểm tối đa thì các thành viên chấmthi trao đổi để thống nhất, nếu không thống nhất được thì chuyển kết quả trênlên Trưởng ban chấm thi để giải quyết.

4. Điểm củabài thi phải được thành viên chấm thi ghi rõ bằng số và chữ trên phần dành đểghi điểm trên bài thi và trên bảng tổng hợp điểm chấm thi, nếu có sửa chữa thìphải có chữ ký của thành viên chấm điểm đó bên cạnh nơi ghi điểm đã sửa. Trườnghợp điểm thi do Trưởng ban chấm thi quyết định thì Trưởng ban chấm thi cũngphải ký tên vào bên cạnh nơi ghi điểm do Trưởng ban chấm thi đã quyết định.

Điều 26. Ghép phách và tổng hợp kết quả thi, công bố kết quảthi

1. Sau khichấm xong bài thi của từng môn thi, cán bộ chấm thi tổng hợp kết quả thi và kývào bảng tổng hợp, nộp cho Trưởng ban chấm thi. Trưởng ban chấm thi niêm phongvà giao nộp cho Thư ký Hội đồng tuyển dụng.

2. Chủ tịchHội đồng tuyển dụng báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định công nhận kết quả thi.

3. Chậm nhấtlà 30 ngày sau khi kết thúc kỳ thi, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng phải công bốkết quả thi và thông báo cho người dự thi.

Điều 27. Giải quyết khiếu nại và phúc khảo

1. Trường hợpcó đơn khiếu nại, Hội đồng tuyển dụng phải xem xét giải quyết trong vòng 10ngày kể từ ngày nhận được đơn thư khiếu nại.

2. Hội đồngtuyển dụng chỉ nhận chấm phúc khảo đối với khiếu nại về bài thi viết, thi trắcnghiệm (nếu kỳ thi nếu có quy định phúc khảo), không phúc khảo đối với bài thivấn đáp, thi thực hành.

3. Trong thờihạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi, nếu người dự thi có đơn xin phúckhảo, Hội đồng tuyển dụng tổ chức phúc khảo bài thi và thông báo kết quả phúckhảo cho thí sinh. Không phúc khảo đối với đơn xin phúc khảo nhận được sau thờigian quy định trên (tính theo ngày gửi đơn theo dấu Bưu điện trên phong bì đơnnếu như đơn được gửi theo đường Bưu điện). Không chấp nhận đơn gửi bằng thưđiện tử, Fax, Telex.

4. Chủ tịchHội đồng tuyển dụng quyết định thành viên chấm phúc khảo, không bao gồm nhữngthành viên đã tham gia vào Ban chấm thi. Kết quả chấm phúc khảo được tổng hợpvào kết quả thi, báo cáo Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng xem xét và báo cáo ngườicó thẩm quyền công nhận kết quả thi. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thông báo kếtquả cho người có đơn xin phúc khảo.

Điều 28. Công bố kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển

Chủ tịch UBNDtỉnh căn cứ báo cáo kết quả của Hội đồng tuyển dụng, xem xét và ra quyết địnhcông nhận kết quả tuyển dụng.

Điều 29. Giám sát kỳ thi

1. Việc giámsát kỳ thi được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền giám sát kỳ thi theoquy định.

2. Nội dunggiám sát gồm: Thực hiện các quy định về tổ chức kỳ thi, về hồ sơ, tiêu chuẩn vàđiều kiện của người dự thi; về thực hiện quy chế và nội dung tổ chức kỳ thi.

3. Địa điểmgiám sát: tại nơi làm việc của Hội đồng tuyển dụng, tại nơi tổ chức thi, nơi tổchức chấm thi;

4. Đoàn giámsát, thành viên giám sát được quyền vào phòng thi và nơi chấm thi trong thờigian thi và chấm thi. Đoàn giám sát, cán bộ giám sát có quyền nhắc nhở giám thịphòng thi, giám thị hành lang thực hiện đúng quy chế và nội quy thi. Khi pháthiện có sai phạm đến mức phải lập biên bản thì đoàn giám sát có quyền lập biênbản về sai phạm của thành viên Hội đồng tuyển dụng, giám thị và thành viên banchấm thi.

Điều 30. Lưu trữ tài liệu

Tài liệu vềkỳ thi bao gồm: Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, Đề án thi tuyển, vănbản của Hội đồng, biên bản các cuộc họp Hội đồng, danh sách tổng hợp người dựthi, biên bản bàn giao đề thi, biên bản xác định tình trạng niêm phong đề thi,biên bản lập về các vi phạm quy chế, nội quy thi, biên bản bàn giao bài thi, đềthi gốc, biên bản chấm thi, bảng tổng hợp kết quả thi, quyết định công nhận kếtquả thi, biên bản phúc tra, giải quyết khiếu nại... của kỳ thi đều phải lưu trữthành bộ tài liệu, trước khi kết thúc nhiệm vụ, Ủy viên Thư ký Hội đồng tuyểndụng chịu trách nhiệm bàn giao cho cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chứccùng cấp lưu trữ, quản lý.

Bài thi,phách, tài liệu hướng dẫn ôn tập đối với kỳ thi do Thư ký Hội đồng tuyển dụnglưu trữ có thời hạn 1 năm kể từ ngày công bố kết quả thi.

Hồ sơ cá nhâncủa người dự thi, sau khi kết thúc kỳ thi, Ủy viên Thư ký Hội đồng tuyển dụng,chịu trách nhiệm bàn giao cho cơ quan theo phân cấp quản lý hồ sơ cán bộ, côngchức.

Chương IV

NỘI QUY KỲ THI

Để bảo đảm kỳthi tuyển được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, những người tham dự kỳ thiphải tự giác chấp hành những quy định sau:

Điều 31. Nội quy kỳ thi đối với thí sinh

Thí sinh thamdự kỳ thi phải:

1. Có mặttrước phòng thi đúng giờ quy định.

2. Xuất trìnhgiấy báo thi, giấy chứng minh nhân dân (hoặc một trong các loại giấy tờ tùythân hợp pháp khác) để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi.

3. Ngồi đúngchỗ theo số báo danh, để giấy báo thi và giấy chứng minh nhân dân lên mặt bànđể các Giám thị và các thành viên Hội đồng tuyển dụng kiểm tra.

4. Chỉ đượcmang vào phòng thi bút viết, thước kẻ, tẩy; không được mang vào phòng thi cácloại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi, các phương tiện thông tinnhư điện thoại di động, máy ghi âm…

5. Chỉ sửdụng loại giấy thi được phát để làm bài thi, không được làm bài thi trên giấykhác. Phải ghi đầy đủ các mục quy định trong giấy làm bài thi. Mỗi tờ giấy thiphải có đủ chữ ký của hai giám thị, bài thi không có chữ ký của giám thị đượcxem là không hợp lệ.

6. Bài thichỉ được viết bằng một loại mực, màu xanh, màu tím hoặc màu đen. Không đượcphép sử dụng các loại mực màu khác, mực nhũ, mực phản quang, bút chì để làm bàithi.

7. Trừ phầnghi bắt buộc trên trang phách, thí sinh không được ghi họ tên, chữ ký của thísinh, chức danh, tên cơ quan, hoặc các dấu hiệu khác lên bài thi.

8. Giữ trậttự, im lặng và không được hút thuốc trong phòng thi.

9. Không đượctrao đổi trong phòng thi và với bất kỳ ai ở bên ngoài phòng thi, không đượctrao đổi giấy thi, không được quay cóp bài thi của thí sinh khác hoặc có bất kỳmột hành động gian lận nào khác để đạt được kết quả thi tốt hơn.

10. Nếu cầnhỏi điều gì, phải hỏi công khai giám thị phòng thi. Trường hợp đau ốm bấtthường, phải thông báo cho giám thị phòng thi biết để giải quyết.

11. Chỉ đượcphép xin ra ngoài phòng thi sau 2/3 thời gian làm bài và phải được sự đồng ýcủa giám thị phòng thi. Không giải quyết cho thí sinh ra ngoài phòng thi đốivới môn thi có thời gian dưới một giờ.

12. Ngừng làmbài và nộp bài cho giám thị phòng thi ngay khi giám thị tuyên bố hết giờ thi.Phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký vào danh sách nộp bài thi. Trường hợpkhông làm được bài, thí sinh cũng phải nộp lại giấy thi.

Điều 32. Lập biên bản đối với thí sinh vi phạm nội quy

Các trườnghợp thí sinh vi phạm nội quy thi, giám thị phòng thi phải lập biên bản. Thísinh phải ký vào biên bản, trường hợp thí sinh vi phạm không chịu ký vào biênbản thì giám thị phòng thi yêu cầu hai thí sinh khác cùng phòng thi ký vào biênbản để làm chứng. Sau khi lập biên bản, giám thị phòng thi phải báo cáo ngayvới Trưởng ban coi thi. Trường hợp vi phạm quy chế thi được ghi hình, chụp ảnhthì hình ảnh được in và lưu cùng biên bản.

Điều 33. Xử lý vi phạm nội quy đối với thí sinh

Thí sinh viphạm nội quy thi thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hìnhthức sau:

1. Khiểntrách: áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi:

- Cố ý ngồikhông đúng chỗ ghi số báo danh của mình;

- Trao đổivới thí sinh khác đã bị nhắc nhở nhưng vẫn không chấp hành;

- Mang tàiliệu, phương tiện thông tin (điện thoại di động, máy ghi âm…) vào phòng thinhưng chưa sử dụng.

Hình thức kỷluật khiển trách do giám thị lập biên bản. Thí sinh bị khiển trách ở bài thinào sẽ bị trừ 20% kết quả điểm thi của bài thi đó.

2. Cảnh cáo:áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi:

- Đã bị khiểntrách nhưng vẫn tiếp tục vi phạm nội quy phòng thi;

- Sử dụng tàiliệu trong phòng thi;

- Trao đổigiấy nháp, bài thi cho nhau;

- Chép bàicủa người khác;

- Sử dụngphương tiện thông tin (điện thoại di động, máy ghi âm…) trong phòng thi.

Hình thức kỷluật cảnh cáo do giám thị lập biên bản, thu tang vật và công bố. Thí sinh bịcảnh báo ở bài thi nào sẽ bị trừ 40% kết quả điểm thi của bài thi đó.

3. Đình chỉthi: áp dụng đối với thí sinh vi phạm đã bị lập biên bản khiển trách hoặc cảnhcáo một lần nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy thi.

Hình thức kỷluật đình chỉ thi do Trưởng ban coi thi quyết định và công bố ngay tại phòngthi. Thí sinh bị đình chỉ thi môn nào thì bài thi môn đó được chấm điểm 0.

4. Huỷ bỏ kếtquả thi: áp dụng đối với thí sinh bị phát hiện đánh tráo bài thi, thi hộ hoặcđã bị xử lý kỷ luật ở bài thi trước, nhưng bài thi sau vẫn cố tình vi phạm nộiquy đến mức cảnh cáo hoặc cố tình gian lận trong thi.

5. Thí sinhvi phạm ở mức độ nghiêm trọng, cố ý gây mất an toàn trong phòng thi, có thể sẽbị truy tố theo quy định của pháp luật.

Điều 34. Quyền tố giác những người vi phạm nội quy

Thí sinh cóquyền tố giác những người vi phạm nội quy, quy chế thi cho giám thị, Trưởng bancoi thi hoặc Hội đồng tuyển dụng.

Điều 35. Nội quy kỳ thi đối với giám thị, giám thị hành lang

Giám thị,giám thị hành lang phải:

1. Có mặt tạiđịa điểm thi đúng giờ quy định.

2. Thực hiệnđúng chức trách nhiệm vụ được giao, quy chế và nội quy thi.

3. Giữ trậttự, không được hút thuốc, không được sử dụng điện thoại di động trong phòng thi.

4. Không đượctrao đổi riêng với bất kỳ thí sinh nào trong phòng thi và hành lang phòng thi

Điều 36. Xử lý vi phạm đối với giám thị, giám thị hành lang

Giám thị,giám thị hành lang vi phạm nội quy thi, thì tùy theo mức độ vi phạm, sẽ bị xửlý kỷ luật theo các hình thức sau:

1. Trưởng bancoi thi nhắc nhở, hoặc đề nghị Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đình chỉ nhiệm vụgiám thị.

2. Trường hợpgiám thị phòng thi có các hành vi làm lộ đề thi, chuyển đề thi ra ngoài, chuyểnđáp án từ ngoài vào phòng thi, tùy theo mức độ vi phạm, ngoài việc bị nhắc nhở,đình chỉ nhiệm vụ giám thị, người vi phạm còn có thể bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh hiện hành đối với cán bộ, công chức.

3. Trường hợpvi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi, có thể sẽ bị truy tốtheo quy định của pháp luật.

Chương V

XÁC ĐỊNH THÍ SINH TRÚNGTUYỂN QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG

Điều 37. Cách xác định người trúng tuyển

1. Mỗi phầnthi được chấm theo thang điểm 100.

2. Người đượctrúng tuyển phải thi đủ các môn thi, có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểmtrở lên và tính từ người có tổng số điểm cao nhất cho đến hết chỉ tiêu đượctuyển.

Người được ưutiên tuyển dụng quy định tại Điều 7 Quy chế này, được công thêm điểm ưu tiênvào tổng số điểm thi, nếu người sự thi thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ đượchưởng một diện ưu tiên cao nhất.

3. Trong thờihạn chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng. Sở Nội vụ kết hợpvới cơ quan sử dụng công chức ra quyết định tuyển dụng, xếp lương theo đúng quiđịnh về tiêu chuẩn ngạch bậc của công chức và báo cáo danh sách tuyển dụng vềBộ Nội vụ.

4. Trong thờihạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người đượctuyển dụng phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng cóquy định thời hạn khác.

Trường hợpngười được tuyển dụng có lý do chính đáng mà không thể nhận việc đúng thời hạnthì phải làm đơn xin gia hạn và được cơ quan sử dụng công chức đồng ý. Thời hạngia hạn không quá 30 ngày.

Trong trườnghợp người có quyết định tuyển dụng đến nhận việc chậm quá thời hạn trên vàkhông có lý do chính đáng thì cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyếtđịnh hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

Điều 38. Chế độ tập sự và chế độ công chức dự bị

1. Người đượctuyển dụng vào công chức, công chức dự bị phải qua thời gian thực hiện chế độtập sự hoặc công chức dự bị theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Cơ quan sửdụng công chức có trách nhiệm hướng dẫn người tập sự hoặc công chức dự bị vềchức năng, nhiệm vụ, nội qui, qui chế cơ quan, mối quan hệ giữa các đơn vịtrong cơ quan và các cơ quan liên quan.

3. Cơ quan sửdụng công chức có trách nhiệm cử một công chức cùng ngạch có năng lực và kinhnghiệm về nghiệp vụ hướng dẫn tập sự hoặc hướng dẫn công chức dự bị.

4. Hết thờigian tập sự hoặc thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị, cơ quan sử dụngcông chức phải thành lập Hội đồng đánh giá phẩm chất đạo đức, năng lực và hiệuquả công tác của người đó. Nếu đạt yêu cầu và có đủ các tiêu chuẩn của ngạchcông chức tương ứng, thì đề nghị Sở Nội vụ ra quyết định bổ nhiệm chính thứcvào ngạch công chức. Nếu không đạt yêu cầu, thì không được bổ nhiệm chính thứcvào ngạch công chức và đề nghị Sở Nội vụ ra quyết định chấm dứt hiệu lực quyếtđịnh tuyển dụng.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 39. Tổ chức thực hiện

1. Các cơquan, đơn vị được giao tổ chức kỳ thi chịu trách nhiệm thực hiện theo quy chếnày.

2. Trong quátrình tổ chức thi tuyển, UBND tỉnh thực hiện việc kiểm tra, thanh tra kỳ thi,trường hợp Hội đồng tuyển dụng tổ chức không đúng qui trình, không thực hiệnđầy đủ các điều khoản trong bảng Quy chế này thì bị hủy bỏ kết quả thi.

3. Trong quátrình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị có văn bản phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp tham mưu trình UBND tỉnhsửa đổi, bổ sung./.