ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 03 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU PHÍ CHỢ TRÊNĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ LuậtTổchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

CăncứNghịđịnhsố 57/2002/NĐ-CP ngày03/6/2002củaChínhphủquyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệphí;

CăncứNghịđịnhsố 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006củaChínhphủsửađổi,bổsungmộtsốđiềucủaNghịđịnhsố57/2002/NĐ-CPngày03/6/2002củaChínhphủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhPhí và lệ phí;

CăncứThôngtưsố 63/2002/T T-BTCngày24/7/2002củaBộTàichínhhướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật vềphí và lệ phí;

CăncứThôngtưsố 45/2006/T T-BTCngày25/5/2006củaBộTàichínhsửađổi,bổsungThôngtưsố63/2002/TT-BTCngày24/7/2002củaBộTàichínhhướngdẫnthực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

CăncứThôngtưsố 02/2014/T T-BTCngày02/01/2014củaBộTàichínhhướng dẫnvềphívàlệphíthuộcthẩmquyềnquyếtđịnhcủaHĐNDtỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrung ương;

CăncứNghịquyếtsố 15/2014/NQ-HĐND ngày07/7/2014củaHộiđồngnhândân tỉnh Lào Cai về các loại Phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của SởTài chính tạiTờtrình số 679/T Tr-STC ngày 20/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về thu Phí chợ trên địa bàntỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp phí: Người bán hàng có sử dụng diệntích cố định hoặc không cốđịnh(khôngcóđăngkýkinhdoanhhoặckhôngcómônbài),bánhàngtạicácchợtrên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Mức thu phí:TheoPhụ biểu chi tiết kèm theo Quyết định.

3. Quản lý và sử dụng nguồn thu phí:

a)Đơnvịthuphí:BanQuảnlýchợ,UBNDcấpxãnơiđượcgiaoquảnlýhoạtđộngkinhdoanhchợ;cáctổchức,cánhânđượcphépđầutưvàđượccấpphépkinhdoanh hoạt động chợ;

b) Quy định tỷ lệ nộp ngân sách:

- Đối với chợ được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước:

+Sốtiềnthuđượctừphíđốivớingườisửdụngdiệntíchcốđịnhlàkhoảnthubùđắpkinhphíđầutưchợ,dovậysốtiềnthuđượcnộp100%vàongânsáchnhànước theo quy định của Luật Ngân sách;

+Sốtiềnthuđượctừphíđốivớingườisửdụngdiệntíchkhôngcốđịnhvàcác chủhànghoặcngườiđiềukhiểnphươngtiệncóphươngtiệngiao,nhậnhàngtạicácchợ được thực hiện như sau:

*ĐốivớicácBanquảnlýchợđượcđểlại40%trêntổngsốtiềnphíthựcthu, nộp 60% vào ngân sách nhà nước theo quyđịnh của Luật ngân sách;

*UBNDcácxã,phường,thịtrấnthựchiệnthuphíđượcđểlại90%trêntổngsố tiền phí thực thu, nộp 10% ngân sách nhànước theo quy định của LuậtNgânsách.

-Đốivớicácchợdocáctổchức,cáccánhânđầutưchợđểkinhdoanh,sốtiềnphíthuđược,đượchạchtoánvàodoanhthuvàthựchiệnđầyđủnghĩavụđốivớinhà nước theo quy định.

c) Quản lý, sử dụng:

-NguồnthutừPhíđượcquảnlývàsửdụngtheocácquyđịnhhiệnhànhvềquản lý tài chính;

-ChứngtừthuPhíthựchiệntheoquyđịnhhiệnhànhcủaBộTàichínhvềin,pháthành,quảnlývàsửdụngcácloạihóađơn,dịchvụ;chứngtừthutiềnphí,lệphí.

Điều2.Chánh VănphòngUBNDtỉnh;GiámđốcSở:Tàichính,Côngthương; CụctrưởngCụcthuếtỉnh;GiámđốcKhobạcNhànướctỉnh;ChủtịchUBNDcác huyện,thànhphố;Thủtrưởngcáccơquan,đơnvịvàtổchức,cánhâncóliênquan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyếtđịnhcóhiệulựcsau10ngàykểtừngàykýbanhànhvàbãibỏQuyếtđịnhsố 14/2006/QĐ-UBND ngày03/3/2006củaUBNDtỉnhLàoCaivềviệcbanhànhthuPhíchợtrênđịabàntỉnhLàoCai;Quyếtđịnhsố 45/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh mức thuphí chợ quy định tại khoản3,Điều1Quyếtđịnhsố14/2006/QĐ-UBNDngày03/3/2006củaUBNDtỉnh Lào Cai./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH
CHỦTỊCH

DoãnVăn Hưởng

PHỤ BIỂU CHITIẾTPHÍCHỢ

(Kèm theo Quyết địnhsố 82/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Nội dung

Mức thu

Ghi chú

1

Mức thu đối với người sử dụng diện tích cố định

a

Chợ loại II

a1

Chợ Văn hóa Sa Pa

Khu vực chia thành gian hàng

160.000 đồng/m2/tháng

Khu vực còn lại

120.000 đồng/m2/tháng

a2

Chợ Cốc Lếu (khu B)

- Tầng 01

80.000 đồng/m2/tháng

- Tầng 02

65.000 đồng/m2/tháng

a3

Các chợ còn lại trên địa bàn các phường thuộc TP Lào Cai, các chợ thuộc thị trấn trung tâm huyện

- Nhà cấp 4

40.000 đồng/m2/tháng

- Nhà tạm

30.000 đồng/m2/tháng

Hệ số thuận lợi không quá 1,8 lần mức thu nêu trên

b

Chợ loại III

b1

Chợ trên địa bàn các phường thuộc TP Lào Cai và các thị trấn còn lại

30.000 đồng/m2/tháng

b2

Đối với các chợ còn lại

20.000 đồng/m2/tháng

Trường hợp các chợ họp theo phiên mức thu bằng 50% mức thu nêu trên

2

Đối với người sử dụng diện tích không cố định

a

Đối với người sử dụng diện tích từ 07 giờ đến trước 19 giờ

Chợ văn hóa Sa Pa, Chợ Cốc Lếu

4.000 đồng/người/lượt

Các chợ còn lại trên địa bàn các phường thuộc TP Lào Cai, các chợ thuộc thị trấn trung tâm huyện

3.000 đồng/người/lượt

Đối với các chợ còn lại

2.000 đồng/người/lượt

b

Đối với người sử dụng diện tích từ 19 giờ hôm trước đến trước 7 giờ sáng hôm sau

Chợ văn hóa Sa Pa, Chợ Cốc Lếu

20.000 đồng/người/lượt

Các chợ còn lại trên địa bàn các phường thuộc TP Lào Cai, các chợ thuộc thị trấn trung tâm huyện

15.000 đồng/người/lượt

3

Mức thu đối với các chủ hàng hoặc người điều khiển phương tiện có phương tiện giao hàng nhận hàng tại chợ

Chợ văn hóa Sa Pa, Chợ Cốc Lếu

+ Xe thô sơ

10.000 đồng/phương tiện/lần

+ Xe ô tô dưới 5 tấn

15.000 đồng/phương tiện/lần

+ Xe ô tô từ 5 tấn trở lên

30.000 đồng/phương tiện/lần

Các chợ còn lại trên địa bàn các phường thuộc TP Lào Cai, các chợ thuộc thị trấn trung tâm huyện

+ Xe thô sơ

5.000 đồng/xe/phương tiện/lần

+ Xe ô tô dưới 5 tấn

10.000 đồng/xe/phương tiện/lần

+ Xe ô tô từ 5 tấn trở lên

20.000 đồng/xe/phương tiện/lần