ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/2014/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 31 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TU MƠ RÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảovệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Nghịđịnh số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 củaChínhphủvề thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012của Chínhphủ quy định về thành lập, tổ chức lại,giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quychế quản lýrừng; Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg ngày 24/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổibổ sung một số điều Quy chế quản lýrừng ban hành kèm theo Quyết định số186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướngChínhphủ;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum vớicác nội dung sau:

1. Vị trí, chứcnăng:

Ban quản lý rừngphòng hộ Tu Mơ Rông là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, có chức năng quản lý, bảo vệ rừng và đấtrừng; trồng và chăm sóc rừng trồng, rừng phòng hộ; khoanh nuôi phục hồi rừng;nuôi dưỡng làm giàu rừng, cải tạo rừng; khai thác gỗ và lâm sản; khoán rừng và đất lâm nghiệp; dịch vụ giống câytrồng theo quy định của pháp luật trong phạm vi lâm phần Ban quản lý rừng phònghộ Tu Mơ Rông quản lý.

Ban quản lý rừngphòng hộ Tu Mơ Rông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sởBan quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông đóng tại xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnhKon Tum;

2. Nhiệm vụ,quyền hạn:

Nhiệm vụ, quyềnhạn của Ban quản lý rừng phòng hộ Tu MơRông thực hiện theo quy định tại Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm2004; Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày03/3/2006 của Chính phủ; Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủtướng Chính phủ và các quy định có liên quan.

3. Tổ chức bộmáy Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông:

a. Lãnh đạo Bangồm: Trưởng ban và không quá 02 (hai) Phó Trưởng ban. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệmTrưởng ban và Phó Trưởng ban thực hiện theo quy định phân cấp quản lý về công tác tổ chức cán bộ hiện hành.

b. Các phòngchuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Tổng hợp -Hành chính.

- Phòng Kỹ thuậtlâm nghiệp và quản lý bảo vệ rừng.

c. Đơn vị trựcthuộc:

Hạt Kiểm lâm rừngphòng hộ Tu Mơ Rông

4. Biên chế:

a. Biên chế của Ban quản lýgồm biên chế quản lý hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong tổng biên chếcủa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b. Trưởng Ban quảnlý xây dựng đề án vị trí việc làm của đơn vị trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và trìnhỦy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thếQuyết định số 28/2008/QĐ-UB ngày 19/06/2008 củaỦyban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quảnlý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Giám đốc Sở Nộivụ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông và Trưởng Banquản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn
phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh Kon Tum;
- Báo Kon Tum;
- Đài PT&TH tỉnh;
- Chi cục Văn thư lưu trữ;
- Lưu: VT-TH3, KTN5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng