THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 828-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC GIẢI THỂ BAN CƠ KHÍ CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổchức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Giải thể Ban Cơkhí của Chính phủ đã thành lập theo Nghị định số 62/HĐBT ngày 21 tháng 6 năm1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Điều 2. Giao Bộ Côngnghiệp cùng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)