CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 820/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 104/TTr-CP ngày 01/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 366 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 820/QĐ-CTN ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. KIM THỊ HỒNG, sinh ngày 06/02/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 3 ngõ 145, đường Đại Phúc, đoạn 1, khóm 5, phường Tân Sinh, TP. Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

2. TRẦN MINH LONG, sinh ngày 02/7/1997 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 11 ngách 27 ngõ 20, đường Quảng Phúc, khóm 8, phường Đại Khánh, quận Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nam

3. NGUYỄN THỊ THƠM, sinh ngày 26/8/1968 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 41, đường Long Mễ, đoạn 2, khóm 2, phường Mễ Thương, quận Bát Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

4. LÊ THỊ MỸ DẼN, sinh ngày 02/3/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 53 ngõ 164, đường Dục Thành, khóm 4, phường Dục Thành, quận Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

5. HOÀNG THỊ LÝ, sinh ngày 04/7/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 3 số 39 ngõ 289, phố Chính Nam 5, khóm 20, phường Diêm Hành, quận Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

6. NGUYỄN THỊ MỘNG THU, sinh ngày 16/9/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 43 ngõ 895, đường Trung Ương 2, khóm 20, thôn Ngụ Phố, xã Tuyền Tây, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

7. TRẦN THỊ THÚY OANH, sinh ngày 13/6/1990 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 458, đường Chương Tân, đoạn 3, khóm 24, phường Trung Vi, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

8. CAO XUÂN NGỌC HÂN, sinh ngày 05/11/1981 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Lầu 4 số 16, đường Hoàn Sơn, khóm 8, phường Tự Cường, quận Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

9. HÀ THÚY VÂN, sinh ngày 18/11/1970 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 37-4 ngõ Cư Nhân, đường Tam Dân, đoạn 2, khóm 13, phường Cự Nhân, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

10. LÊ HUỆ MẪN, sinh ngày 30/3/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 3 ngõ 11, phố Hồ Lê, khóm 6, phường Phú Quang, quận Sỹ Lâm, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

11. TRIỆU NGỌC TRÂN, sinh ngày 30/01/1969 tại Campuchia

Hiện trú tại: Số 1 ngõ 9, phố Tùng Bách, khóm 9, phường Thái Sơn, quận Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

12. PHẠM THỊ PHƯỢNG NHƯ, sinh ngày 04/6/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 7-1 ngách 22 ngõ 3, đường Trung Sơn, đoạn 2, khóm 15, phường Ngõa Dao, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

13. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG, sinh ngày 05/11/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 126, đường Trung Sơn, khóm 5, phường Đại Xã, quận Đại Xã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

14. LÊ THỊ DIỄM, sinh ngày 28/10/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 127, đường Trung Hoa, khóm 3, thôn Luân Đông, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

15. NGUYỄN THỊ HIÊN, sinh ngày 06/8/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 1 ngõ 251, đường Sơn Đỉnh, khóm 34, phường Sơn Đỉnh, quận Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

16. NGUYỄN THỊ NGOAN, sinh ngày 20/4/1975 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 17-2, phố Dục Dân, khóm 5, phường Dục Dân, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

17. HOÀNG THỊ THƠM, sinh ngày 06/4/1985 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 27 ngõ 437, phố Thành Chương 2, khóm 12, phường Trung Hiếu, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

18. LÊ BẢO YẾN, sinh ngày 20/8/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 85 ngõ 165, đường Trung Sơn Đông, đoạn 3, khóm 17, phường Nhân Mỹ, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

19. HOÀNG THỊ HUỆ, sinh ngày 09/10/1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 466, đường Phúc Sơn, đoạn 3, khóm 11, phường Thảo Tân, quận Quan Âm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

20. LÊ NGUYỄN QUỲNH NHƯ, sinh ngày 01/8/1994 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 8 ngách 2 ngõ 173, phố Đông Minh, khóm 9, phường Quang Phục, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

21. NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN, sinh ngày 06/10/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 159 Loan Nội, khóm 12, thôn Loan Nam, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

22. BÙI THỊ LAN, sinh ngày 01/01/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 13 ngõ 18, đường Đỉnh Liêu, khóm 9, phường Đỉnh Liêu, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

23. ĐINH THỊ THANH LÂM, sinh ngày 05/7/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2 số 9 ngõ 96, đường Quỳnh Lâm, khóm 2, phường Quỳnh Lâm, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

24. TRƯƠNG HOÀNG NHU, sinh ngày 28/7/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 330, phố Quảng Phúc, khóm 14, phường Quảng Lâm, quận Mỹ Nông, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

25. PHẠM THỊ HIỀN, sinh ngày 04/9/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 31, đường Tự Cường Nam, khóm 6, phường Trung Quyền, TP. Chương Hóa

Giới tính: Nữ

26. TRẦN THỊ NGỌC ANH, sinh ngày 20/6/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 132, đường Đại Nhân, khóm 34, phường Vân Lâm, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

27. NGUYỄN THỊ HƯỜNG, sinh ngày 26/6/1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 253, đường Trung Chính 2, khóm 14, thôn Trung Chính, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

28. TRẦN THỊ LY, sinh ngày 20/8/1973 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Lầu 5 số 5 ngách 1 ngõ 523, đường Trung Sơn, đoạn 2, khóm 3, phường Tích Huệ, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

29. NGUYỄN THỊ QUYÊN, sinh ngày 25/4/1975 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 374, đường Thái Lâm, đoạn 2, khóm 29, phường Sơn Cước, quận Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

30. ĐẶNG THỊ QUÍ, sinh ngày 06/02/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 7-1 Nông Trường, thôn Hưng Xương, xã Đông Hà, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

31. PHẠM THỊ GIÀU, sinh ngày 31/12/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9 ngõ 143, đường Trung Học Tây, khóm 30, phường Doanh Bắc, TP. Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

32. NGUYỄN HOÀNG DIỆU, sinh ngày 20/12/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 61, lầu 2/2, đường Nam Thuận 1, khóm 3, phường Phước Hưng, khu Lư Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

33. HOÀNG THỊ QUYÊN, sinh ngày 25/02/1990 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Số 11/12, Kỳ Tử Thủ, khóm 017, thôn Khoáng Sĩ, xã Thủy Thượng, Huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

34. LÊ THỊ ÁNH MINH, sinh ngày 31/12/1991 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 91, hẻm Đông, đường Đỉnh Lâm, khóm 024, phường Trung Sơn, thị trấn Trúc Sơn, Nam Đầu

Giới tính: Nữ

35. HUỲNH NGỌC THẢO, sinh ngày 25/12/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 36, phố Vân Thủy, khóm 008, thôn Vân Thủy, xã Trung Bộ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

36. NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN, sinh ngày 01/01/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 34 ngõ 132, đường Kỳ Nam 2, khóm 005, phường Đại Sơn, khu Kỳ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

37. NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN, sinh ngày 17/9/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 6/2, số 36 ngõ 41, đoạn 5, đường Trường Vinh, khóm 003, phường Trường Vinh, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

38. LÂM NGỌC CHÚC, sinh ngày 06/10/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 11/7, số 619, đoạn 3, đường Đại Đồng, khóm 8, phường Bảo Tân, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

39. NGUYỄN THỊ DƯƠNG, sinh ngày 30/3/1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 62, phố Đại Nhân, khóm 14, phường Vĩnh Bình, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

40. NGUYỄN THỊ XUYẾN, sinh ngày 22/02/1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 199, phố Đại Trí, khóm 6, phường Đại Liêu, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

41. VÕ THANH THOẢNG, sinh ngày 01/4/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 196, đoạn 2, đường Tây Viên, khóm 24, phường Hòa Bình, khu Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

42. NGUYỄN THỊ THO, sinh ngày 22/3/1990 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 3, số 15, phố Nhân Vũ, khóm 024, phường Toàn Hưng, khu Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

43. DƯƠNG THỊ QUÝ, sinh ngày 08/11/1964 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 4, số 261/11, đoạn 3, đường Hòa Bình Tây, khóm 017, phường Liễu Xã, khu Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

44. NGÔ THỊ KIM MY, sinh ngày 14/4/1989 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 17, đường Ích Giới, khóm 18, phường Vĩnh Vinh, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

45. HỒNG NGUYỆT DƯƠNG, sinh ngày 03/3/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 245, phố La Trang, khóm 5, phường La Trang, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

46. TRẦN THỊ TRANG, sinh ngày 21/9/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 9, ngõ Phúc Hưng, khóm 018, thôn Phúc Quy, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

47. NGUYỄN THỊ HỢP, sinh ngày 02/7/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 52, phố Đông Anh 10, khóm 004, phường Thập Giáp, khu Đông, Đài Trung

Giới tính: Nữ

48. NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM, sinh ngày 26/9/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 531, phố Mai Đình, khóm 32, phường Kiến Hành, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

49. PHẠM BÍCH THÙY, sinh ngày 24/7/1992 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 919, đường Đại Thuận 2, khóm 6, phường Loan Tử, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

50. HUỲNH THỊ THÙY TRANG, sinh ngày 30/01/1991 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 8, phố Toàn Phúc, khóm 16, phường Hòa Điều, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

51. TRƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH, sinh ngày 17/5/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3, ngách 3, ngõ 405, đường Dân Quyền, khóm 010, phường Đạm Câu, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

52. NGUYỄN CẨM DUYÊN, sinh ngày 02/01/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 37, phố Phúc Đức, khóm 17, phường Đại Cương, khu Qui Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

53. NGUYỄN THỊ PHƯỚNG, sinh ngày 17/3/1988 tại Long An

Hiện trú tại: Số 284, đường Dân Quyền, khóm 2, phường Hậu Long, khu Tây, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

54. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 08/01/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 14, đường Đông Ninh, khóm 020, thôn Đông Ninh, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

55. NGUYỄN THỊ MỸ LỆ, sinh ngày 14/4/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 23, phố Đông Sơn, khóm 6, phường Đông Sơn, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

56. PHẠM THÚY OANH, sinh ngày 12/02/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 9/3, số 36, đường Phủ Bắc, khóm 18, phường Phủ Bắc, khu Diễm Trình, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

57. ĐỖ THỊ NGỌC HUYỀN, sinh ngày 16/12/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 27, ngách 35, ngõ 353, đường Công Dũ, khóm 021, phường Bắc Hưng, TP. Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

58. LÊ THỊ THÚY AN, sinh ngày 15/7/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 62, phố Gia Lý 2, khóm 009, thôn Gia Lý, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

59. BÙI THỊ LIÊN, sinh ngày 30/4/1997 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 133/1, đường Thắng Lợi, khóm 014, phường Long Điền, khu Quan Điền, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

60. LÊ THỊ TRÚC LY, sinh ngày 01/01/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 983, đường Đông Khang, khóm 011, phường Long Hưng, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

61. NGUYỄN KIM ANH, sinh ngày 16/01/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 5, ngách 6, ngõ 13, phố Phú Sơn, khóm 006, phường Song Ngọc, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

62. NGUYỄN THỊ CẨM TÚ, sinh ngày 26/4/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 37/1, Cam Tử Trạch, khóm 006, thôn Quang Hoa, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

63. HUỲNH QUẾ BÌNH, sinh ngày 23/8/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 17, ngõ Đỉnh Thố, khóm 002, phường Đỉnh Thố, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

64. TRẦN THỊ BÍCH NGỌC, sinh ngày 01/11/1982 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 28/1, Kỳ Đầu Tử, khóm 009, thôn Tam Tầng, xã Trung Bộ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

65. TRIỆU THỊ THẢO, sinh ngày 28/4/1982 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 19, ngách 11, ngõ Liên Phước, đường Hưng Phong, khóm 006, phường Thụy Phong, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

66. ĐỖ THỊ ĐIỆP, sinh ngày 20/02/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 43, đường Trung Tín, khóm 001, phường Tây Bình, thị trấn Uyên Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

67. PHAN NGỌC GIÀU, sinh ngày 02/8/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 194, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 013, phường Nam Tân, TP. Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

68. HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH, sinh ngày 11/4/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 8, số 69, đường Đại Tân, khóm 013, phường Quan Âm, khu Đại Xã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

69. NGUYỄN THỊ THỦY, sinh ngày 05/5/1977 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 10, ngách12, ngõ 401, đường Quang Hưng, khóm 006, phường Vĩnh Long, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

70. NGUYỄN THỊ DUNG, sinh ngày 08/01/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 26, ngách 6, hẻm Mỹ Mãn Đông 3, khóm 016, phường Đại Hà, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

71. PHẠM THỊ HÀ, sinh ngày 04/02/1975 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 2 số 413, phố Thanh Sơn 2, khóm 28, phường Thanh Sơn, quận Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

72. ĐỒNG THỊ THANH, sinh ngày 17/4/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 46 ngõ 317, đường Phố Đỉnh, khóm 16, phường Phố Đỉnh, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

73. NGUYỄN THỊ XUÂN, sinh ngày 18/5/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12-1 Tư Mã Khố Tư, khóm 8, thôn Tú Biến, xã Tiêm Thạch, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

74. DÍN DẬU KÍN, sinh ngày 23/4/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 30 ngõ 137, phố Thái Bạch, khóm 8, phường Thái Bạch, quận Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

75. VÕ HỒNG NGỌC, sinh ngày 13/7/1970 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 4-1 ngõ 213, đường Dân Quyền, khóm 18, phường Hậu Long, khu Tây, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

76. NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU, sinh ngày 14/9/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 15 Phú Quang, khóm 13, thôn Tân Xã, xã Phong Tân, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

77. NGUYỄN THỊ TRANG, sinh ngày 03/9/2001 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 3-1 số 18 ngách 25 ngõ 630, đường Bắc An, khóm 5, phường Thành Công, quận Trung sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

78. NGUYỄN THU TRANG, sinh ngày 03/9/2001 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 3-1 số 18 ngách 25 ngõ 630, đường Bắc An, khóm 5, phường Thành Công, quận Trung sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

79. TRẦN THỊ TUYẾT, sinh ngày 02/9/1977 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 5 ngách 2 ngõ 20, đường Minh Đức, đoạn 1, khóm 3, phường Vĩnh Phú, quận Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

80. NGUYỄN THANH LOAN, sinh ngày 04/9/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 11 ngách 59 ngõ 46, phố Vĩnh Cát, khóm 6, phường Vĩnh Cát, quận Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

81. TRẦN THỊ KIM THỦY, sinh ngày 09/11/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 3 ngách 12 ngõ 493, đường Vạn Đại, khóm 6, phường Hưng Đức, quận Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

82. VŨ THỊ HIỀN, sinh ngày 16/10/1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 289, đường Nam Bình, khóm 7, thôn Đông Thành, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

83. BÙI THỊ NHUNG, sinh ngày 13/3/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 2, đường Quang Phục, khóm 22, phường Trung Nhân, thị trấn Thành Công, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

84. LÊ THỊ THANH THẢO, sinh ngày 21/10/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5 số 86, đường Phong Niên, đoạn 2, khóm 8, phường Phong Niên, quận Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

85. ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO, sinh ngày 07/12/2000 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 287, đường Mộc Sách, khóm 25, phường Hoa Hưng, quận Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

86. ĐINH THỊ LỤA, sinh ngày 30/01/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2 số 5 ngõ 20, phố Dân An, khóm 7, phường Bi Bái, quận Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

87. KHƯƠNG THỊ LÝ, sinh ngày 05/02/1976 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 76, đường Trạm Tiền Nam, khóm 21, phường Nam Xương, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

88. TRẦN THỊ MỸ LINH, sinh ngày 07/01/1992 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3 số 17 ngách 7 ngõ 102, phố Quang Minh, khóm 8, phường Quang Minh, quận Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

89. TRẦN THỊ HỒNG THIÊM, sinh ngày 10/10/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 22 ngõ 131, đường Nam Ải, đoạn 1, khóm 1, phường Nam Ái, quận Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

90. VŨ THỊ VY, sinh ngày 11/3/1983 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 4 số 3 ngách 31 ngõ 226, đường Dân Sinh, đoạn 2, khóm 15, phường Hoa Dương, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

91. LẦU A MÚI, sinh ngày 12/4/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 16 ngõ 184, đường Tự Do 4, khóm 36, phường Phúc Sơn, quận Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

92. NGUYỄN THỊ LÀNH, sinh ngày 02/11/1962 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 64, đường Vinh Quang, khóm 12, thôn Phụng Sơn, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

93. CHÂU LỆ SANG, sinh ngày 28/3/1965 tại Campuchia

Hiện trú tại: Lầu 4 số 15, đường Đại Thành, khóm 46, phường Nam Viên, quận Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

94. QUẢN THỊ KHUYÊN, sinh ngày 27/6/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 36 ngõ 132, đường Tinh Thành, khóm 11, phường Công Bình, khu Tây, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

95. LÝ THỊ HUỆ, sinh ngày 08/7/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 70 ngõ 30, đường Chương Lộc, đoạn 4, khóm 1, thôn Đại Luân, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

96. NGUYỄN THỊ CHÍNH, sinh ngày 16/6/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 6 số 36, phố Thụ Nhân 2, khóm 33, phường Đại Lâm, quận Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

97. TRẦN THỊ NGỌC NGÂN, sinh ngày 03/3/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2 số 5 ngõ 82, đường Diên Bình Bắc, đoạn 6, khóm 22, phường Xã Tử, quận Sỹ Lâm, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

98. PHẠM THỊ LỪNG, sinh ngày 16/6/1971 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2 số 205 ngõ 439, đường Trung Bình, đoạn 1, khóm 18, thôn Trường Luân, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

99. TRẦN BÍCH TUYỀN, sinh ngày 18/9/1980 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 17 ngõ 19, phố Quang Hoa, khóm 1, phường Quang Vinh, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

100. HUỲNH THỊ NGỌC MỸ, sinh ngày 01/8/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 43, đường Phố Tâm, khóm 11, phường Chiếu An, thị trấn Tây La, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

101. ĐỖ THỊ HỒNG HIẾU, sinh ngày 06/11/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 87-2 Xích Kha Sơn, khóm 11, phường Ngọc Sơn, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

102. NGUYỄN THỊ TƯ, sinh ngày 01/01/1991 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 36, phố Trường Xuân, khóm 15, phường Tân Trang, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

103. NGUYỄN THỊ TƯ, sinh ngày 14/5/1990 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 1-1 ngõ 299, phố Trường An, khóm 11, phường Vĩnh Khang, quận Lô Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

104. NGUYỄN THỊ VIÊN, sinh ngày 06/01/1984 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Lầu 5 số 40 ngõ 19, đường Tự Cường, khóm 4, phường Thủy Tiêu, quận Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

105. PHÙNG LỘC MÚI, sinh ngày 19/4/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 286, đường Long Cương, đoạn 1, khóm 3, phường Lâm Thâm, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

106. NGUYỄN THỊ ĐAN, sinh ngày 14/11/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 13-3 ngõ 230, đường Phục Hưng, khóm 13, phường Đức Hòa, quận Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

107. TRẦN THỊ BÍCH CHÂU, sinh ngày 03/3/1978 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 2, phố Minh Nghĩa 1, khóm 8, thôn Vĩnh An, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

108. NGÔ THỊ HẠNH, sinh ngày 10/01/1993 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Lầu 2 số 43 ngõ 78, đường Văn Hóa 2, khóm 14, phường Đại Hồ, quận Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

109. LƯ THỊ HUỲNH MAI, sinh ngày 20/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 217, đường Văn Hóa, khóm 10, phường Đông Oanh, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

110. HỒ THỊ HỒNG PHẤN, sinh ngày 11/3/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 12, đường Minh Đạo, khóm 5, thôn Kinh Khẩu, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

111. THÔNG THỊ QUÝ, sinh ngày 25/02/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 8 số 83, đường Trung Sơn, đoạn 2, khóm 2, phường Cựu Thành, quận Bát Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

112. ĐINH THỊ HỒNG DUY, sinh ngày 20/12/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 21, phố Tư Duy, khóm 17, phường Đại Khảm, quận Bát Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

113. NGUYỄN THỊ THANH TUYẾN, sinh ngày 01/9/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10 ngõ Chính Thái 3, đường Tam Dân, đoạn 2, khóm 6, phường Chính Thái, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

114. PHẠM THỊ DOANH, sinh ngày 05/9/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2 số 7 ngách 3 ngõ 130, đường Nam Cảng, đoạn 3, khóm 8, phường Ngọc Thành, quận Nam Cảng, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

115. LÊ VĂN LUYỆN, sinh ngày 10/7/1974 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 382, đường Nam Sơn, đoạn 2, khóm 8, phường Nội Thố, quận Lô Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nam

116. MAI THỊ OANH, sinh ngày 10/02/1982 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 29/1, đường Xuất Thủy, khóm 006, thôn Mạch Thổ, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

117. NGUYỄN THỊ VÌNH , sinh ngày 03/02/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 11, đường Dân Sinh Đông, khóm 010, phường Vĩnh Xương, thị trấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

118. TRƯƠNG Y KỲ, sinh ngày 15/11/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 61, ngõ 213, phố Nhân Ái, khóm 036, phường Đôn Hòa, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

119. LÂM MỸ LOAN, sinh ngày 14/3/1993 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 30, phố Thụ Lâm Ngũ, khóm 015, phường Đại Phong, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

120. NGUYỄN THỊ THÚY AN, sinh ngày 10/7/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 36, phố Hòa An, khóm 003, phường Đông An, khu Giáp Tiên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

121. LÊ THỊ LINH, sinh ngày 19/12/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4/2, số 18, ngõ 32, đoạn 5, đường Hán Khẩu, khóm 015, phường Sùng Đức, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

122. TRẦN THỊ MAI, sinh ngày 10/3/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 7, số 22/3, phố Cẩm Trung, khóm 007, phường Kim Hoa, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

123. BÙI THỊ MAI, sinh ngày 04/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 7/10, số 48, đường Văn Hóa 2, khóm 027, phường Văn Hóa, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

124. HUỲNH THỊ BÉ MƯỜI, sinh ngày 18/4/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, số 36, ngõ 148, phố Nhật Tân, khóm 009, phường Dục Anh, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

125. NGUYỄN THỊ TIỀN, sinh ngày 04/6/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1, đường Bắc Thành, khóm 004, phường Thành Công, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

126. TRẦN THỊ NHÀNH, sinh ngày 31/12/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 239, đường Kiến Quốc, khóm 004, phường Tam Ái, TP. Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

127. THÁI THỊ BÉ, sinh ngày 12/4/1976 tại Long An

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 188, đường Hoa Sơn, khóm 018, phường Minh Quyền, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

128. NGUYỄN THỊ THU HIỀN, sinh ngày 30/01/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 30, đường Trung Chính, khóm 008, phường Thúy Bình, khu Đại Xã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

129. TÔ THỊ BÍCH THUẬN, sinh ngày 25/12/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 34, đường Tam Dân, khóm 004, thôn Ngư Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

130. HUỲNH THỊ THÚY LAN, sinh ngày 24/11/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 161-3, Trung Phúc, khóm 011, phường Trung Phúc, khu Vạn Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

131. THÁI MỸ MAI, sinh ngày 10/11/1991 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 22 ngách 2 ngõ 245, đường Trung Chính 1, khóm 18, phường Đại Thụ, quận Đại Thụ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

132. QUÁCH HỒNG NGHI, sinh ngày 31/12/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 3, số 256, đường Long An, khóm 011, phường Nam Cảng, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

133. NGUYỄN THỊ DIỆU UYÊN, sinh ngày 12/12/1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 28, ngõ 234, đoạn 2, đường Dân Sinh, khóm 012, phường Hoa Giang, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

134. NGUYỄN THỊ CHI, sinh ngày 01/01/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 31/3, đường Nam Áo, khóm 012, phường Nam Cường, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

135. LIÊU THỊ HÀ, sinh ngày 09/9/1989 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 71, đường Võ Doanh, khóm 9, phường Vô Doanh, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

136. VÕ THỊ KIỀU OANH, sinh ngày 21/01/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 65, phố Kiến Quốc, khóm 002, phường Thái Bình, khu Tân Hoa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

137. ĐINH THANH NGÀN, sinh ngày 21/3/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 59, ngõ 3, phố Nhân Hưng, khóm 002, phường Thừa Đức, khu Tam Trùng, TP. Tân Đài Bắc

Giới tính: Nữ

138. TRẦN THỊ KIM MẾN, sinh ngày 22/3/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 421, đường Nam Đông, khóm 002, phường Nam Thế, phố Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

139. HUỲNH THỊ MAI LÝ, sinh ngày 24/11/1989 tại Long An

Hiện trú tại: Số 23, ngõ Phù Quyến Nam, đoạn 1, đường Viên Đông, khóm 002, phường Phù Quyến, TP. Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

140. NGUYỄN THỊ THÊM, sinh ngày 20/6/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3, ngách 23, ngõ 288, đường Tự Cường Nam, khóm 008, phường Tây Thế, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

141. ĐÀO THỊ BÌNH, sinh ngày 01/01/1985 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 138, đường Đại An, khóm 025, phường Viên Nhân, khu Thổ Thành, TP.Tân Bắc.

Giới tính: Nữ

142. NGUYỄN THỊ CÚC, sinh ngày 10/10/1982 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 269, ngõ Phương Sơn, đoạn 4, đường Chương Thủy, khóm 025, phường Đông Liêu, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

143. NGUYỄN THỊ XA, sinh ngày 25/10/1964 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 5, Điền Bộ, khóm 009, phường Lựu Bắc, TP. Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

144. TRẦN THỊ THANH THÚY, sinh ngày 30/3/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 108/40 Phúc Nguyên, khóm 010, phường Phúc Nguyên, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

145. NGUYỄN THỊ BÉ TƯ, sinh ngày 09/9/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4/2, ngách 29, ngõ 501, đoạn 3, phố Thành Tây, khóm 006, phường Thành Tây, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

146. NGUYỄN THỊ MINH THƯ, sinh ngày 10/10/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 10, Bi Tử, khóm 010, phường Long Thuyền, khu Long Kỳ, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

147. ĐOÀN THỊ LÀ, sinh ngày 24/11/1976 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 28/15, ngõ 299, đường Trung Sơn, khóm 002, thôn Ngũ Cảng, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

148. BÙI THÚY LAN, sinh ngày 19/6/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 22, đường Chí Hàng, khóm 019, phường Lâm Sâm, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

149. VŨ THỊ OANH, sinh ngày 01/01/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 1/1, ngách 4, ngõ 189, đường Hướng Thượng Bắc, khóm 015, phường Trung Hưng, khu Tây, TP. Đài Trung.

Giới tính: Nữ

150. NGUYỄN THỊ THÚY LAN, sinh ngày 08/02/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2/1, ngõ 4, đường Ngũ Quyền Thất, khóm 033, phường Công Quản, khu Tây, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

151. NGÔ THỊ KIỀU, sinh ngày 29/9/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 12, hẻm 103, đường Trung Sơn, khóm 010, phường Nam Hưng, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

152. THÁI THỊ THANH TRÚC, sinh ngày 22/7/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 183, đường Ngũ Thanh, khóm 017, phường Ngũ Quyền, khu Đại Viên, TP. Đào Viên.

Giới tính: Nữ

153. HÁN THỊ BÌNH, sinh ngày 09/9/1981 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Số 59, phố Quang Hoa Bắc, khóm 005, phường Quang Hoa, khu Bắc, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

154. LÂM THỊ THƠM, sinh ngày 28/3/1978 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Lầu 8, số 32, ngõ 225, đoạn 1, đường Văn Hóa Tam, khóm 016, phường Nam Thế, khu Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc.

Giới tính: Nữ

155. NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH, sinh ngày 09/6/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 18/3, ngõ 801, đường Xã Thạch, khóm 007, thôn Quảng Phúc, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa.

Giới tính: Nữ

156. TRƯƠNG NGỌC HÂN, sinh ngày 01/01/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 129, đường Bảo Hoa, khóm 007, phường Thành Công, khu Nhân Đức, TP. Đài Nam.

Giới tính: Nữ

157. QUÁCH THỊ MỘNG TIỀN, sinh ngày 20/12/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 43, đường Ngọc Bình, khóm 009, phường Bắc Thế, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

158. LÊ THỊ VÀNG, sinh ngày 26/4/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 26/7, Kỳ Đầu Tử, khóm 009, thôn Tam Tầng, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

159. HÀ THỊ KIỀU OANH, sinh ngày 22/10/1984 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 15, đường Chính Nghĩa, khóm 007, thôn Cảng Tây, xã Hồ Khẩu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

160. TÔ THỊ KIM HUỆ, sinh ngày 24/6/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 61/17, đường Dân Sinh, khóm 015, phường Thụy Quang, TP. Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

161. NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, sinh ngày 15/12/1981 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 1/7, ngõ Khánh Thành 1, phố Khánh Đông, khóm 001, phường Khánh Đông, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

162. MÃ HỒNG CHÂU, sinh ngày 24/9/1990 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 48, ngõ 39, đường Luân Trung, khóm 010, thôn Luân Đỉnh, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

163. NGUYỄN THỊ HẰNG, sinh ngày 05/7/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 4/2, số 22, ngõ 362, đường Công viên Nam, khóm 034, phường Hòa Thuận, khu Bắc, TP. Đài Nam.

Giới tính: Nữ

164. THẠCH THỊ HIỀN, sinh ngày 08/8/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 228, đoạn 3, đường Viên Tập, khóm 014, phường Trung Đàm, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

165. MAI NGỌC HIỀN, sinh ngày 16/4/1979 tại Nam Định Hiện trú tại: Số 2, ngõ 31, đường Ái Quần, khóm 019, phường Hòa Đông, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nam

166. PHẠM THỊ THẢO LY, sinh ngày 24/6/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ Trung Thố, khóm 004, thôn Tân Đông, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

167. NGUYỄN CẨM VÂN, sinh ngày 07/02/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 109, đường Trung Sơn, khóm 009, thôn An Lạc, xã Phương Liễu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

168. HỒ MỸ LÀY, sinh ngày 15/4/1985 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 39, đường Nam Bình, khóm 009, phường Bình Đỉnh, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

169. NGUYỄN THỊ BÌNH, sinh ngày 28/8/1986 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 1/15, phố Hạ Niêm, khóm 005, thôn Hạ Niêm, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

170. DƯƠNG THỊ THU KIỀU, sinh ngày 12/8/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 820/1, đường Đông Bình, khóm 15, phường Đông Bình, khu Thái Bình,TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

171. ĐẶNG THỊ BÍCH TUYỀN, sinh ngày 03/5/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8, phố Cam Châu Tư, khóm 18, phường Hà Thố, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

172. NGUYỄN THỊ THANH QUYÊN, sinh ngày 14/10/1990 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 19/2, phố Phúc Thọ, khóm 12, phường Côn Châu, khu Kỳ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

173. ĐẶNG KIM THI, sinh ngày 15/02/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 8, ngách 13, ngõ 168, đường Trung Sơn, khóm 15, phường Tư Đức, khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

174. TRƯƠNG THỊ CẨM HỒNG, sinh ngày 01/01/1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 6, số 12, phố Quế Nhân, khóm 028, phường Quế Lâm, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

175. NGUYỄN THỊ TIÊN, sinh ngày 01/01/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 406, đường Thập Giáp Đông, khóm 001, phường Đông Tính, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

176. CAO THỊ NGỌC ÁNH, sinh ngày 06/8/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 4/3, ngõ 44, ngách 61, đường Cổ Sơn Nhì, khóm 2, phường Hưng Tông, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

177. HUỲNH THỊ THẮM, sinh ngày 19/11/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 26, đường Quan Da Bắc, khóm 28, phường Tân Quý, TP. Bình Chấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

178. PHẠM THỊ HỒNG LOAN, sinh ngày 28/12/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2071, đường Hưng Phong, khóm 015, phường Đại An, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

179. NGÔ THỊ DIỄM, sinh ngày 27/7/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 3/1, số 117, đường Phong Đại, khóm 24, phường Bằng Trình, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

180. VŨ TƯ MUỘI, sinh ngày 20/12/1959 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 322, đoạn 1, đường Mộc Trạch, khóm 27, phường Hoa Hưng, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

181. TRẦN THỊ NGỌC VỸ, sinh ngày 20/10/1987 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Số 35, lầu 3, ngõ 272, đường Thần Lâm Nam, khóm 4, phường Nhị Hòa, khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

182. HÀ THỊ BÍCH LIỄU, sinh ngày 03/01/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 23, ngõ Thụy Nam, khóm 6, thôn Thụy Trúc, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

183. VŨ THỊ HỒNG DUNG, sinh ngày 28/3/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 558/1, đường Trung Sơn, khóm 7, phường Trúc Tây, khu Lộ Trúc, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

184. LÊ TUYẾT NHUNG, sinh ngày 06/12/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 10, đường Đại Sơn, khóm 011, thôn Sơn Cước, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

185. NGUYỄN THỊ KÉM, sinh ngày 25/4/1978 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 44/3, phố Phúc Thó, khóm 014, phường Vĩnh An, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

186. NGUYỄN THỊ ĐẢNH, sinh ngày 02/9/1965 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 26, đường Bồi Anh, khóm 001, thôn Hành Kiến, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

187. NGUYỄN THỊ CÚC, sinh ngày 06/11/1972 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 10/5, số 265, đường Ngọc Môn, khóm 024, phường Vĩnh An, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

188. VÒNG SỲ VẰN, sinh ngày 29/12/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 61, đường Hòa Bình, khóm 001, phường Hòa Bình, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

189. TỐNG LƯU ANH THƯ, sinh ngày 08/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 31/1, ngõ 144, đường Kiều Đầu, khóm 002, thôn Cảng Khẩu, xã Mãn Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

190. THÁI THỊ KIM XOÀN, sinh ngày 15/3/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 186, đường Trung Sơn, đoạn 2, khóm 11, phường Đỉnh Cổ, quận Bát Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

191. TRẦN THỊ THU HÀ, sinh ngày 08/02/1966 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 14-7, đường Viên Sơn, khóm 2, phường Khôi Dao, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

192. NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ, sinh ngày 05/12/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 3 ngõ 107, phố Phúc Cảng, khóm 4, phường Phúc Trung, quận Sỹ Lâm, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

193. NGUYỄN THỊ XUÂN THỦY, sinh ngày 28/01/1979 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 214-1, đường Cảnh An, khóm 40, phường Phục Hưng, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

194. NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH, sinh ngày 10/3/1988 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 2 số 102 ngõ 19, đường Đại Quan, đoạn 2, khóm 7, phường Trung Sơn, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

195. NGUYỄN THỊ BI, sinh ngày 08/7/1989 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3 số 5 ngách 1 ngõ 307, phố Khang Ninh, khóm 25, phường Bắc Sơn, quận Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

196. NGUYỄN VĂN TIẾN, sinh ngày 12/10/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 10 ngõ 141, phố Minh Hồ, khóm 22, phường Loan Nội, quận Nhân Vũ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nam

197. TRẦN THỊ MỘNG DIỄM, sinh ngày 15/4/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 271, đường Hòa Bình Đông, đoạn 2, khóm 6, phường Quần Hiền, quận Đại An, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

198. NGÔ THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 03/11/1983 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 61 ngách 55 ngõ 103, phố Vũ Long, khóm 25, phường Nội Liêu, quận An Lạc, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

199. NGUYỄN THỊ LINH, sinh ngày 21/9/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 5 số 154, phố Vũ Thánh, khóm 15, phường Nội Liêu, quận An Lạc, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

200. LƯƠNG THỊ HẰNG, sinh ngày 19/7/1979 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 42 Thạch Môn, khóm 16, phường Chiếu Môn, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

201. VÀY COỎNG LÌN, sinh ngày 15/9/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 132, đường Trung Chính, khóm 14, phường Đàm Nhân, quận Phục Hưng, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

202. VÕ THỊ BÍCH HẠNH, sinh ngày 08/8/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 48 Hạ Vân Bình, khóm 20, phường Đàm Nhân, quận Phục Hưng, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

203. TRỊNH HỒNG CHI, sinh ngày 13/4/1978 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 1 ngách 12 ngõ 40, phố Hoa Linh, khóm 4, phường Bách Linh, quận Sỹ Lâm, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

204. COÓNG MÀNH NHỘC, sinh ngày 05/8/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 13-3 số 769, đường Phục Hưng Bắc, khóm 5, phường Thụ Đức, khu Nam, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

205. KIM THỊ HOA RI, sinh ngày 27/10/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 160, đường Đại Đồng Nam, khóm 9, phường Nhân Nghĩa, quận Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

206. MAI THỊ NGUYỆT, sinh ngày 27/12/1975 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 35, phố Dự Khê, khóm 11, phường Chính Hưng, quận Vĩnh Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

207. PHẠM THỊ MỸ NGA, sinh ngày 18/4/1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 6 số 9 ngõ 113, phố Long Tuyền 1, khóm 1, phường Lonh Thời, quận Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

208. NGUYỄN THỊ DUYÊN, sinh ngày 15/02/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 14 ngách 2 ngõ 190, đường Giới Thọ, đoạn 2, khóm 10, phường Đại Hòa, quận Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

209. NGUYỄN THỊ NGỌC THƠ, sinh ngày 20/4/1989 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 72, đường Tự Đức, khóm 12, phường Trung Chính, quận Vụ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

210. PHAN THỊ NGUYÊN, sinh ngày 15/10/1961 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 19 ngõ 18, đường Dân Tộc, khóm 1, phường Đông Môn, quận Mỹ Nông, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

211. TRẦN THỊ THANH HIỀN, sinh ngày 13/5/1992 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 52 ngõ 165, phố Thuyền Đầu 3, khóm 11, phường Doanh Phố, quận Đại Đỗ, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

212. NGUYỄN THỊ HUỆ, sinh ngày 25/11/1968 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 92, đường Đại Đạo, Huyện Dân, đoạn 1, khóm 5, phường Hoa Hưng, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

213. LA THỊ NGHIÊN, sinh ngày 27/12/1982 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 10 ngách 15 ngõ 2, đường Tam Trùng, khóm 4, phường Tam Trùng, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

214. TRẦN THỊ MÃO, sinh ngày 03/4/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 10 ngõ 141, phố Minh Hồ, khóm 22, phường Loan Nội, quận Nhân Vũ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

215. NGUYỄN HỒNG HIẾU, sinh ngày 20/8/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 363, đường Khê Lâm, khóm 8, thôn Trung Hòa, xã Bi Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

216. NGUYỄN THỊ MỸ TRINH, sinh ngày 04/11/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 22 ngách 160 ngõ 167, phố Bản Nguyên, đoạn 1, khóm 8, phường Nguyên Điền, quận An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

217. NGUYỄN THỊ KIM THANH, sinh ngày 22/8/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4 số 8 ngách 18 ngõ 85, đường Công Thương, khóm 24, phường Ngũ Cổ, quận Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

218. CHỀNH SÁM MÚI, sinh ngày 23/10/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 16-1, đường Thạch Xuyên, khóm 3, phường Thạch Xuyên, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

219. NGUYỄN NHƯ NAM, sinh ngày 15/7/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 19 số 49, đường Trịnh Hòa, khóm 18, phường Dân Quyền, quận Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nam

220. NGUYỄN MỸ AN, sinh ngày 06/10/1980 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 27, phố Giang Nam 6, khóm 6, phường Long Cương, quận Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

221. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 25/5/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 14-1 ngõ 1, đường Hảo Kim, khóm 9, thôn Tam Tỉnh, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

222. CHÂU THỊ LÝ, sinh ngày 13/9/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 186 Tây Phố, khóm 15, phường Tây Phố, quận Nam Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

223. TRẦN THỊ CHUNG, sinh ngày 14/7/1975 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Lầu 5-4 số 117, đường Trung Bắc, đoạn 2, khóm 5, phường Đông Hưng, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

224. NGUYỄN KIM THANH, sinh ngày 26/3/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 420 đường Tân Hải, khóm 8, phường Đại Khê, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

225. NGUYỄN THỊ CẨM HẢI, sinh ngày 06/02/1973 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Số 18-1 ngõ 97, phố Dân Hằng, khóm 29, phường Minh Huệ, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

226. NGUYỄN THỊ MÃNH, sinh ngày 13/7/1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4-1 số 20, phố Đức Huệ, khóm 14, phường Thanh Quang, quận Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

227. NGUYỄN THỊ LUYẾN, sinh ngày 23/6/1972 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 3-1 số 165, phố Lai Nam, khóm 12, phường Trung Nguyên, quận Diêm Trình, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

228. TRẦN THỊ NGA, sinh ngày 01/5/1981 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Lầu 5 số 7 ngõ 117, phố Nam Phong, khóm 12, phường Phong Lâm, quận Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

229. TRƯƠNG THỊ LINH, sinh ngày 02/5/1991 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 60, phố Phúc An 2, khóm 35, phường Trung Phúc, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

230. LÊ THỊ KIỀU TÂM, sinh ngày 01/01/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 21, phố Minh Đạo 6, khóm 17, phường Minh Chính, quận Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

231. LÊ THANH HẰNG, sinh ngày 09/3/1991 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 10 ngõ 117, đường Tự Cường, khóm 1, phường Thông Đông, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

232. PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO, sinh ngày 05/3/1983 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 89, đoạn Cửu Long, đường Trung Hưng, khóm 31, phường Cửu Long, quận Long Đàm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

233. PHẠM THỊ THƯƠNG, sinh ngày 20/4/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 11 số 25 ngõ 41, phố Xương Bình, khóm 9, phường Xương Long, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

234. NGUYỄN THỊ LEN, sinh ngày 12/12/1973 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 6 ngách 33 ngõ 31, đường Hòa Bình, khóm 11, phường Bắc Thế, quận Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

235. NGUYỄN THỊ KIỀU OANH, sinh ngày 14/12/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 341, đường Văn Hóa, đoạn 1, khóm 1, phường Trung Thành, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

236. DIỆP CẨM ANH, sinh ngày 25/02/1963 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 37, đường Trung Hưng, khóm 6, phường Nam Tây, Nam Tây, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

237. PHAN THỊ MỸ DIỄM, sinh ngày 09/7/1991 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 20, ngách 6, ngõ 560, đoạn 3, đường Vĩnh Đại, khóm 034, phường Phổ Viên, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

238. VÕ THỊ BÉ TƯ, sinh ngày 19/9/1976 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 630/1, đường Cao Mỹ, khóm 9, phường Cao Tây, khu Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

239. PHẠM THỊ NHUNG, sinh ngày 20/8/1969 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 54, ngõ 43, đường Trung Sơn Nam, khóm 007, phường Tây Kiều, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

240. TRẦN THỊ ÚT NHÌ, sinh ngày 31/12/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 313, Hậu Doanh, khóm 017, phường Hậu Doanh, khu Tây Cảng, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

241. TRẦN KIỀU LINH, sinh ngày 01/01/1990 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 11/1, số 22, đoạn 4, đường Mai Xuyên Đông, khóm 008, phường Bình Đức, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

242. HUỲNH THỊ ĐIỀN, sinh ngày 31/12/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 139, Đại Trình, khóm 001, phường Đại Trình, khu Thất Cổ, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

243. NGUYỄN THỊ NHIỀU, sinh ngày 20/3/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 8/2, số 599, đường Quốc Bình, khóm 1, phường Bình Thông, khu An Bình, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

244. NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN, sinh ngày 01/01/1992 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 2/82, số 36, đường Quang Phục, khóm 15, phường Nam Xương, thị trấn Đẩu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

245. LÊ THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 01/01/1986 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 12/7, Đường Hạ Liêu, khóm 001, thôn Đường Hưng, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

246. TRẦN THỊ THÙY TRANG, sinh ngày 22/01/1993 tại Long An

Hiện trú tại: Số 210, đoạn 4, đường Viên Tập, khóm 006, thôn Quang Hóa, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

247. LƯU THỊ THANH, sinh ngày 15/8/1970 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 10/15, số 611, đường Trung Hoa, khóm 025, phường Cửu Đức, khu Ô Nhật, TP.Đài Trung

Giới tính: Nữ

248. PHAN THỊ XƯƠNG, sinh ngày 20/4/1989 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 12, ngách 25, ngõ 500, đường An Bình, khóm 12, phường Bình An, khu An Bình, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

249. TRẦN THỊ THƯỜNG, sinh ngày 01/3/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 3, số 660, đường Trung Chính, khóm 003, phường Nhân Mỹ, TP.Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

250. TRẦN THỊ NGỌC NGOAN, sinh ngày 26/11/1990 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 82, ngõ 251, phố Nam Miêu, khóm 009, thôn Phân Viên, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

251. NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH, sinh ngày 08/11/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 706, đoạn 1, đường Vạn Nguyên, khóm 008, phường Đại Vĩnh, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

252. NGUYỄN THỊ HẰNG, sinh ngày 28/8/1980 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 114, ngõ Tân Thố, khóm 11, phường Dương Thố, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

253. HỒ THỊ BÉ TÁM, sinh ngày 06/5/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 150, Công Quản, khóm 008, phường Vọng Minh, khu Cảnh Ngọc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

254. NGUYỄN THỊ TRÚC LOAN, sinh ngày 07/11/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 7, ngách 6, ngõ 127, đường Thái Bình, khóm 018, phường Bành Phúc, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

255. NGUYỄN THỊ NHEN, sinh ngày 07/11/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 4, Ô Đồ Khố, khóm 001, phường Vĩnh Phúc, khu Đại Khê, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

256. MAI THỊ HUỆ, sinh ngày 20/02/1992 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 73, đường Đại Hưng, khóm 11, phường Điền Tâm, khu Đại Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

257. PHÙNG THANH THỦY, sinh ngày 19/01/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4 , số 25/286, đường Thuyền Đầu, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

258. ĐỖ THỊ THANH MỸ, sinh ngày 13/02/1986 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 2, số 4, ngõ 6, phố Phúc Quý, khóm 019, phường Mai Quế, Khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

259. NGUYỄN THỊ TUYẾT NGỌC, sinh ngày 26/6/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 22, đường Dụ Dân, khóm 9, phường Dụ Sinh, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

260. TRẦN THỊ THẢO, sinh ngày 21/5/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 70 An Khê, khóm 002, phường An Khê, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

261. TRẦN THỊ HƯƠNG, sinh ngày 16/10/1989 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 2/12, đường Trấn Bình, khóm 004, thôn Trấn Bình, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

262. NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY, sinh ngày 23/8/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 948/6, đoạn 2, đường Trung Hưng, khóm 013, phường Tam Hòa, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

263. NGUYỄN HỒNG THỦY, sinh ngày 03/5/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 56, đường Bình Thuận, khóm 011, phường Bắc Lâm, thị trấn Phượng Lâm, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

264. VÕ THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 19/3/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 57, ngõ 102, phố Quốc Hoa, khóm 018, phường Phục Hoa, khu Vĩnh Khanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

265. NGUYỄN THỊ KIỂN, sinh ngày 20/10/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 22, Viên Bổn, khóm 005, phường Hạ Điền, khu Tân Ốc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

266. HUỲNH THỊ BÉ SÁU, sinh ngày 06/10/1990 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 130, ngách 137, ngõ 310, đường Trung Hưng, khóm 002, phường Đông Minh, khu Tân Ốc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

267. NGUYỄN THỊ THANH, sinh ngày 22/8/1982 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Lầu 5/1 số 140/30, đường Sĩ Phong, khóm 6, phường Sĩ Phong, khu Kiều Đầu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

268. PHẠM THỊ BÍCH THỦY, sinh ngày 15/8/1978 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 31 đường Diệp Thố, khóm 015, thôn Diêm Nam, xã Diêm Phổ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

269. LÊ THỊ NGỌC BÍCH, sinh ngày 23/3/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 33/17, đường Đông Đấu, khóm 008, phường Cư Nhân, thị trấn Bắc Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

270. NGUYỄN THỊ YẾN PHƯỢNG, sinh ngày 16/6/1992 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 371/2 đường Đông Quan, khóm 001, phường Thượng Thành, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

271. LÊ THỊ TUYẾT, sinh ngày 02/5/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2/1 phố Cao Nam 8, khóm 013, phường Cao Nam, khu Nhân Vũ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

272. TRẦN THỊ CẨM LINH, sinh ngày 09/01/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 232, phố Trung Dũng, khóm 004, phường Đại Hán, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

273. ĐINH THỊ MAI, sinh ngày 14/01/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 40, phố Cá Viên, khóm 007, phường Bành Hưng, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

274. BẠCH TUYẾT BÌNH, sinh ngày 30/11/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 18 , đường Vĩnh Hòa, khóm 6, phường Hoành Sơn, quận Đại Nha, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

275. HUỲNH THỊ KIM LOAN, sinh ngày 12/10/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 47 ngõ 290, phố Điều Hòa, khóm 16, phường Sa Tử, quận Trung Chính, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

276. PHẠM THỊ GIÀU, sinh ngày 25/9/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 5 số 18 ngõ 8, đường Phúc Đức Nam, khóm 11, phường Vĩnh Hưng, quận Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

277. TRẦN THỊ CẨM LOAN, sinh ngày 30/12/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 12/1 ngách 7 ngõ 2, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 17, phường Gia Hòa, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

278. PHÙI SỔI PHỒNG, sinh ngày 24/12/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 687, đường Trường Hưng, khóm 1, phường Trúc Viên, quận Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

279. ĐỖ THỊ LINH, sinh ngày 01/01/1988 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 31 ngõ 136, đường Tân Sinh, khóm 3, phường Điểu Lâm, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

280. HỒ THỊ THANH HẰNG, sinh ngày 12/6/1990 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 10 ngách 30 ngõ 106, đường Thanh Niên, khóm 15, phường Trung Trinh, quận Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

281. LÊ THỊ KIÊM TIỀN, sinh ngày 30/4/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 5 số 7 ngõ 305, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 5, phường Trung Cần, quận Trung Chính, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

282. NGUYỄN NGỌC DIỄM, sinh ngày 14/11/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 35, đường Tam Ninh, khóm 2, phường Quá Điền, quận Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

283. LÊ HỒNG TƯƠI, sinh ngày 12/01/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5 số 35 ngõ 38, đường Dân An Tây, khóm 2, phường Dân An, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

284. ĐÀO THỊ HẠNH, sinh ngày 18/7/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 23 ngõ 50, phố Ngũ Cốc Vương Bắc, khóm 5, phường Cốc Vương, quận Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

285. DƯƠNG THỊ THÚY OANH, sinh ngày 16/6/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 48, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 9, phường Gia Hòa, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

286. ĐINH NGUYỄN MAI NGÂN, sinh ngày 16/3/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 13 ngõ 94, đường Oanh Đào, khóm 11, phường Vĩnh Xương, quận Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

287. TRẦN THỊ HẰNG, sinh ngày 20/10/1984 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 183/1, đường Kiến Hòa, khóm 2, phường Trung Nguyên, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

288. BÙI THỊ HỒNG KHANH, sinh ngày 17/4/1984 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 46/8, phố Nam Hải, khóm 6, phường Nam Hải, quận Tây Cảng, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

289. TRẦN THỊ CẨM TÚ, sinh ngày 20/3/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 16/39, đường Dân Sinh, khóm 6, phường Bát Trương, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

290. DƯƠNG KIỆN KHANH, sinh ngày 05/11/1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 52, khóm 6, phường Phan Khang, thị trấn Phan Lễ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

291. NGUYỄN THỊ BA, sinh ngày 15/6/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 3 ngõ 190, đường Chính Nghĩa, khóm 11, phường Bắc Đẩu, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

292. VŨ THỊ HUỆ, sinh ngày 02/01/1971 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 1214, đoạn 2, đường Giới Thọ, khóm 4, phường Thụy Đức, quận Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

293. NGUYỄN THỊ THANH CHÂU, sinh ngày 11/12/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3 số 6 ngõ 42, đoạn 1, đường Trung Hưng, khóm 13, phường Quy Sơn, quận Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

294. PHẠM THỊ KIM HUỆ, sinh ngày 12/02/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12 ngõ 279, đường Trung Ương, khóm 15, phường Văn Xương, thị trấn Bắc Đẩu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

295. ĐOÀN THỊ NGỌC VÂN, sinh ngày 10/10/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3-6 số 289, đoạn 1, đường Trung Ương, khóm 12, phường Nhật Hòa, quận Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

296. BÙI THỊ HẰNG, sinh ngày 02/11/1983 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 21 Gia Nam, khóm 14, thôn Cảng Vỹ, xã Luân Bội, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

297. NGUYỄN THỊ THÔNG, sinh ngày 21/5/1978 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 29 ngõ 425, đoạn Tam Khanh, đường Trung Chính, khóm 14, phường Tam Khanh, quận Long Đàm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

298. NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG, sinh ngày 19/01/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 61 ngõ 994, đoạn 2, đường Trung Chính, khóm 46, phường Nhân Nghĩa, quận Nhân Đức, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

299. ĐẶNG THỊ ĐÀO, sinh ngày 18/8/1966 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 2/4 ngách 17 ngõ 516, đoạn 1, đường Vạn Thọ, khóm 4, phường Long Thọ, quận Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

300. VY NGUYỆT VÂN, sinh ngày 05/11/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 48, đường Long Đông, khóm 24, phường Long Bình, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

301. NGUYỄN NGÔ THỊ THÁI DÂN, sinh ngày 27/10/1977 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 173 ngõ 189, đoạn 1, đường Trung Chính Đông, khóm 6, phường Bộ Tâm, quận Đại Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

302. NGUYỄN THỊ HỠI, sinh ngày 20/10/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 149, đường Lực Hàng, khóm 7, thôn Tín Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

303. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN, sinh ngày 01/01/1978 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 2/41 ngõ 22, đường Trường An, khóm 9, phường Cửu Long, quận Lư Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

304. NGUYỄN THỊ THÚY VÂN, sinh ngày 22/3/1990 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 18 ngõ 264, đường Trung Chính, khóm 4, phường Tây Lâm, quận Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

305. BÙI THỊ DIỄM, sinh ngày 29/01/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2 số 5 ngách 7 ngõ 213, đường Tân Dân, khóm 27, phường Tân Xã, thị trấn Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

306. LƯƠNG THỊ TRANG, sinh ngày 05/11/1964 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 2/7 ngõ 29, đường Quảng Xương, khóm 10, thôn Vĩnh Quang, xã Cổ Khang, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

307. PHÙNG NGỌC ANH, sinh ngày 08/12/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 66, đường Cương Sơn, khóm 1, phường Cương Sơn, quận Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

308. PHAN THỊ THỦY, sinh ngày 28/4/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4 số 16 ngõ 440, đoạn 1, đường Long Mễ, khóm 30, phường Long Nguyên, quận Bát Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

309. DƯƠNG THỊ HẰNG, sinh ngày 10/8/1987 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 1/7 ngõ 175, đường Quốc Quang, khóm 20, phường Quốc Quang, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

310. NGUYỄN THỊ LỆ HOA, sinh ngày 09/5/1976 tại Campuchia

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 240, đường Đại Loan, khóm 011, phường Đại Loan, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

311. QUÁN ỐN HÀ, sinh ngày 23/3/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 473, đoạn 2, đường Chí Hàng, khóm 006, phường Phú Phong, TP. Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

312. HUỲNH THỊ THU, sinh ngày 10/12/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 88/2, đường Long Đàm, khóm 007, thôn Hướng Đàm, xã Tân Bì, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

313. NGUYỄN THỊ BÉ, sinh ngày 18/6/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 03, ngõ 305, đoạn 2, đường Thái Nguyên, khóm 016, phường Phong Lạc, TP. Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

314. TRẦN NGỌC CHÂN, sinh ngày 26/12/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 7, ngách 57, ngõ 77, đường Phục Quốc, khóm 022, phường Kiến Quốc, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

315. NGUYỄN THỊ THỦY, sinh ngày 16/9/1974 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 941, đoạn 1, đường Trường Hòa, khóm 003, phường Đông Hòa, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

316. TRƯƠNG THỊ THÚY AN, sinh ngày 21/11/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 15/6, đường Trung Hưng, khóm 013, thôn Trúc Lâm, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

317. TRẦN THỊ HIỀN, sinh ngày 06/10/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 9, số 177/1, đường Lâm Sâm, khóm 19, phường Bình Hòa, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

318. HUỲNH NHƯ Ý, sinh ngày 09/10/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 65, đường An Hưng, khóm 34, phường Tử Trình, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

319. TẠ THỤC PHƯƠNG, sinh ngày 24/10/1970 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 38, ngõ 110, đường Nam Bình, khóm 005, phường Tự Cường, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

320. NGUYỄN THỊ DIỆU, sinh ngày 25/12/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 304, lầu 7, đường An Ninh, khóm 009, phường Đạt Dũng, khu Tam Dân, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

321. ĐOÀN THỊ NGỌC BÍCH, sinh ngày 19/8/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 2, phố Đôn Hòa, khóm 014, phố Trung Hưng, khu Kỳ Tân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

322. TRẦN THỊ THÚY, sinh ngày 29/8/1982 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 556, đường Trung Sơn Nam, khóm 029, phường Nhị Vương, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

323. LAI KIM PHỤNG, sinh ngày 02/02/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 71, phố Lan Châu, khóm 007, phường Quang Minh, TP. Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

324. NGUYỄN THỊ CHỐI, sinh ngày 06/6/1970 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 115, ngõ Tân Thố, khóm 011, phường Dương Thố, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

325. ĐÀO THỊ HỢI, sinh ngày 23/9/1974 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 121, ngõ 38, phố Minh Nghĩa 6, khóm 016, thôn Thái Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

326. NGUYỄN THỊ MƯỜI, sinh ngày 19/4/1974 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 168, ngõ 10, đoạn 4, đường Sơn Cước, khóm 014, phường Phục Hưng, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

327. NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG, sinh ngày 16/02/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 310, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 23, phường Hồ Nhật, khu Ô Nhật, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

328. LÊ THỊ LAN ANH, sinh ngày 15/10/1972 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 4, đường Trung Hưng, khóm 27, phường Trùng Khánh, TP. Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

329. NGUYỄN NGỌC LOAN, sinh ngày 01/7/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 397, đường Đấu Đàm, khóm 008, phường Hưng An, khu Sa Lộc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

330. MAI THỊ BÉ DIỄM, sinh ngày 24/5/1988 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 13, ngõ Trúc Đông, khóm 001, thôn Trúc Tử, xã Vĩnh Tịnh, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

331. NGUYỄN THỊ NHO, sinh ngày 28/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 46, đoạn 1, đường Thế Hiền, khóm 009, phường Trung Trang, khu Đông, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

332. NGÔ THỊ THU HIỀN, sinh ngày 01/9/1986 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 232, đường Gia Hòa 1, khóm 003, phường Gia Hòa, TP. Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

333. NGUYỄN THỊ KIM DUNG, sinh ngày 16/3/1997 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 6, đường Tây Viên, khóm 029, phường Vĩnh Phúc, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

334. MA THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 18/01/1965 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 3, số 32, ngõ 192, đoạn 2, đường Kim Sơn Nam, khóm 018, phường Cẩm Hoa, khu Đại An, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

335. LÊ THỊ PHƯƠNG HẠNH, sinh ngày 12/9/1997 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 62, đường Nhân Lạc, khóm 019, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

336. NGUYỄN THỊ HOA, sinh ngày 06/12/1973 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 131, đường Công Giáo, khóm 023, phường Tân Nhân, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

337. NGUYỄN PHƯƠNG THẢO, sinh ngày 04/4/1999 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 9/2, phố Vĩnh Phúc, khóm 004, phường Tam Đa, TP. Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

338. TRẦN THỊ LỘC, sinh ngày 14/7/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 7, ngõ 49, phố Tràng An, khóm 007, phường Diên Bình, khô Lô Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

339. DƯƠNG THỊ BÍCH VÂN, sinh ngày 02/9/1982 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 58, phố Đức Hưng, khóm 011, phường Đức Long, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

340. NGUYỄN THỊ THANH XUÂN, sinh ngày 26/9/1973 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 5 số 185, đường Vạn Ninh, khóm 28, phường Vạn Mỹ, quận Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

341. HOÀNG THỊ THANH HẢI, sinh ngày 03/01/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 55 ngõ 571, phố Phú Nguyên, khóm 5, phường Phúc Phong, quận Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

342. DƯƠNG PHƯƠNG THẢO, sinh ngày 25/3/1983 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 27 ngõ 32, đoạn 2, đường Trung Hiếu, khóm 19, phường Lập Đức, quận Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

343. LÊ THỊ BẢO TRÂN, sinh ngày 09/9/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 5 ngõ 346, đoạn 4, đường Trung Hoa, khóm 5, phường Ngưu Phố, quận Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

344. TRẦN GIA HUỆ, sinh ngày 28/3/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 9, đoạn 2, đường Thắng Lợi, khóm 6, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

345. ĐÀO TIẾN ĐẠT, sinh ngày 20/12/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 1/35 khóm 5, thôn Trung Khanh, xã Khung Lân, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nam

346. VÕ THỊ HOÀNG LÊ, sinh ngày 11/02/1983 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 3/24 ngõ 37, đoạn 1, đường Tứ Xuyên, khóm 9, phường Cảnh Tinh, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

347. LÊ TÚ QUỲNH, sinh ngày 04/01/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 57, phố Sùng Minh Tứ, khóm 26, phường Đàm Kiền, TP. Bình Đông

Giới tính: Nữ

348. HỒ MỸ NHÌN, sinh ngày 20/7/1987 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 23 ngõ 496, đường Cửu Phân, khóm 15, thôn Lân Tử, xã Vĩnh Tĩnh, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

349. NGÔ THỊ MỘNG NGHI, sinh ngày 03/6/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 29/94, khóm 19, phường Bộ Tâm, quận Đại Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

350. NGÔ THỊ HẰNG, sinh ngày 25/3/1980 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 160, đường Phúc Hoa, khóm 16, phường Phúc Hoa, quận Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

351. ĐỖ THỊ KIM TUYẾN, sinh ngày 07/02/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 131, đường Hạ Lang, khóm 16, phường Hạ Lang, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

352. TRẦN THỊ MAI, sinh ngày 01/02/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 15 ngõ 33, phố Dân Bản, khóm 13, phường Dân Hữu, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

353. NGUYỄN THỊ THÙY LINH, sinh ngày 16/02/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 28/140, đường Hạ Đại Quật, khóm 1, phường Đại Quật, quận Quan Âm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

354. LÝ CHI THANH, sinh ngày 09/01/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 17/1 Cảng Khẩu, khóm 1, phường Cảng Nam, quận An Định, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

355. NGUYỄN THỊ THẢO, sinh ngày 14/9/1978 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 3/4 ngách 4 ngõ 113, phố Hoa Tân, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

356. VŨ PHƯƠNG THẢO, sinh ngày 27/11/2000 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 14 ngõ 111, đường Cát Lâm, khóm 14, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

357. PHAN THỊ HÒA, sinh ngày 08/8/1972 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 6, đường Tự Lập, khóm 5, thôn Bắc Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

358. NGUYỄN THỊ HƯNG, sinh ngày 09/8/1967 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 26 ngách 23 ngõ 185, đường Trung Chính, khóm 16, phường Quang Hoa, quận Lô Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

359. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN, sinh ngày 12/3/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 2 số 328, đường Đông Định, khóm 35, phường Định Tường, quận Noãn Noãn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

360. LƯƠNG LỆ THỦY, sinh ngày 28/12/1981 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 76 ngõ 778, đoạn 1, đường Tân Phú, khóm 7, phường Đại Đồng, quận Quan Âm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

361. VY KIM LIÊN, sinh ngày 22/02/1991 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Lầu 3 số 27, đoạn 2, đường Bảo Nguyên, khóm 24, phường Bảo Hưng, quận Tan Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

362. TÔ THỊ THU, sinh ngày 27/3/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 1, lầu 5, số 281, đoạn 2, đường Cơ Long, khóm 12, phường Phương Hòa, quận Đại An, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

363. LÊ THỊ HỒNG GẤM, sinh ngày 21/6/1978 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 9 số 8 ngõ 187, phố Phúc Lộc Nhất, khóm 13, phường Phúc Lộc, quận Lô Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

364. PHÓNG SẮT MÙI, sinh ngày 18/3/1969 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Số 4 ngách 38 ngõ 14, phố Trung Khang Nhất, khóm 18, phường Cảng Vỹ, quận Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

365. LÝ THỊ KIM HỒNG, sinh ngày 17/11/1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 3 ngõ 196, phố Thủy Điền, khóm 16, phường Quang Điền, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

366. DIỆP SỀNH VÀ, sinh ngày 08/01/1987 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 36, đường Lô Hồng, khóm 24, phường Lô Trúc, quận Lô Trúc, TP. Đào Viên.

Giới tính: Nam