ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 820/QĐ-UBND

Huế, ngày 29 tháng 3 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU CHI PHÍ XÂYDỰNG HẠ TẦNG NGHĨA TRANG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2916/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 1999 vàQuyết định số 2042/QĐ-UB ngày 12 tháng 6 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh vềphê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình Nghĩa trang nhân dânphía Nam và phía Bắc thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UB ngày 01 tháng 02 năm 2005 củaUỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Nghĩa trang nhândân khu vực phía Nam thành phố Huế;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tạiCông văn số 34/TT .HĐND-KTNS ngày 08 tháng 3 năm 2007;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 295/TT-TC ngày 05 tháng 02 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu chi phí xây dựng hạ tầng Nghĩa trang nhân dân thànhphố Huế như sau:

STT

Hình thức mai táng

Mức thu chi phí xây dựng hạ tầng Nghĩa trang

Phần do Nhà nước đầu tư

(đồng/m2)

Phần do Doanh nghiệp đầu tư

(đồng/m2)

Tổng mức thu phí

(đồng/m2)

1

Đối với mộ cải táng, diện tích < 1m2

25.000

93.000

118.000

2

Đối với mộ cải táng, diện tích 4m2

45.000

48.000

93.000

3

Đối với mộ an táng, diện tích > 4m2 đến < 10m2

45.000

35.000

80.000

4

Đối với mộ an táng, diện tích Quyết định 820/QĐ-UBND mức thu chi phí xây dựng hạ tầng nghĩa trang nhân dân Huế 10m2

60.000

35.000

95.000

Đối với đối tượng tại điểm 4 nêu trên chỉ vận dụng cho nhữngtrường hợp cá biệt do Ủy ban nhân dân thành phố Huế quy định nhằm đảm bảo quihoạch và tiết kiệm quỹ đất.

Nghiêm cấm không được thu thêm bất kỳ những khoản thu nàokhác.

Điều 2. Quản lý, sử dụng tiền thu chi phí hạ tầng Nghĩa trang:

Nguồn thu chi phí xây dựng hạ tầng Nghĩa trang nhân dânthành phố Huế được phân bổ như sau:

1. Phần thu chi phí sử dụng hạ tầng do Nhà nước đầu tư:

- 65% nộp ngân sách Nhà nước;

- 35% để lại cho Công ty TNHH Nhà nước Môi trường và Côngtrình Đô thị Huế, trong đó:

+ 70% chi phí duy tu, sửa chữa thường xuyên (San ủi hoànthiện mặt bằng, đường giao thông, chống sạt lở, trồng cây xanh, xử lý mộ vôchủ…)

+ 20% chi lương, thưởng, phụ cấp cho bộ phận trực tiếp quảnlý nghĩa trang.

+ 10% chi phí quản lý (điện, nước, văn phòng phẩm, điệnthoại, mua sắm tài sản, lương quản lý gián tiếp…).

Trường hợp tỷ lệ chi cho từng nhiệm vụ chi (từ phần thu đểlại cho Công ty) có biến động, Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Uỷ ban nhândân thành phố Huế quyết định điều chỉnh.

Phần kinh phí để lại cho Công ty TNHH Nhà nước Môi trường vàCông trình Đô thị Huế cuối năm không sử dụng hết được phép chuyển sang năm sauđể tiếp tục sử dụng theo đúng mục đích.

Uỷ ban nhân dân thành phố Huế chỉ đạo Công ty TNHH Nhà nướcMôi trường và Công trình Đô thị Huế công khai mức thu và thực hiện việc quản lýsử dụng phần thu được để lại theo quy định tại Quyết định này và các quy địnhhiện hành của Nhà nước.

Công ty TNHH Nhà nước Môi trường và Công trình Đô thị Huế sửdụng Biên lai thu chi phí do ngành thuế phát hành.

2. Phần thu chi phí do doanh nghiệp tự đầu tư xây bo mộ,phân lô, chia dãy được để lại 100% cho Công ty TNHH Nhà nước Môi trường và Côngtrình Đô thị Huế để hoàn vốn đầu tư.

3. Hàng tháng, trên cơ sở số thu chi phí thu được, Công tyTNHH Nhà nước Môi trường và Công trình Đô thị Huế có trách nhiệm nộp kịp thờivào NSNN (phần nộp NSNN) theo tỷ lệ nêu trên vào KBNN và phân chia cho ngânsách Thành phố Huế hưởng 100%.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyếtđịnh số 647/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 3 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh vềviệc quy định mức thu phí xây dựng hạ tầng Nghĩa trang nhân dân phía Nam vàphía Bắc thành phố Huế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kếhoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốcKho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Huế, Giám đốc Công tyTNHH Nhà nước 1 thành viên Môi trường và Công trình Đô thị Huế và Thủ trưởngcác cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện